Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2014 z dne 22. 8. 2014

Kazalo

2682. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje, stran 7089.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 5. in 8. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 37. redni seji dne 10. 7. 2014 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ustanovi javni zavod Zdravstveni dom Kočevje (v nadaljevanju: zdravstveni dom) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, določa dejavnosti, ki jih bo ta javni zavod opravljal, organe javnega zavoda ter njihove pristojnosti, sredstva za delo javnega zavoda in razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Ime javnega zavoda je: Zdravstveni dom Kočevje.
(2) Skrajšano ime javnega zavoda, ki ga lahko zdravstveni dom uporablja v pravnem prometu je: ZD Kočevje.
(3) Sedež zavoda je na naslovu Roška cesta 18, 1330 Kočevje.
(4) Zdravstveni dom lahko spremeni ime in sedež le po predhodnem soglasju ustanovitelja.
3. člen
(delovna razmerja)
Delovna razmerja uslužbencev ter njihova udeležba pri upravljanju in uresničevanje sindikalnih pravic se urejajo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in statutom.
4. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
(2) Zdravstveni dom po standardni klasifikaciji dejavnosti izvaja naslednje dejavnosti:
   Q86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
  Q86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
  Q86.230  Zobozdravstvena dejavnost
  Q86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
  P85        Izobraževanje.
5. člen
(območje)
(1) Zdravstveni dom Kočevje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni za območje občin Kočevje, Kostel in Osilnica v skladu z mrežo javne zdravstvene službe.
(2) Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se določijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije.
II. ORGANI ZAVODA
6. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda, ki v skladu s predpisi strokovno in poslovno upravljajo zdravstveni zavod Zdravstveni dom Kočevje so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet.
A: Svet zavoda
7. člen
(sestava)
(1) Svet zdravstvenega doma sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.
(2) Predstavnike ustanovitelja izvoli Občinski svet Občine Kočevje po postopku, določenim s poslovnikom. Za člana sveta kot predstavnika ustanovitelja je lahko imenovana le oseba, ki ima v trenutku imenovanja stalno bivališče v Občini Kočevje.
(3) Predstavnika delavcev se izvolita na podlagi neposrednih in tajnih volitev v skladu s statutom zavoda.
(4) Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu z lastnimi notranjimi pravili.
8. člen
(vodenje sveta)
(1) Svet zdravstvenega doma vodi predsednik, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi konstitutivni seji po imenovanju z večino glasov vseh članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v primeru neaktivnosti posameznega člana sveta opozori ustanovitelja oziroma organ oziroma organizacijo, katerega ta član predstavlja.
(3) Svet ima tudi namestnika predsednika, ki se izvoli po istih pravilih kot predsednik sveta.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta od imenovanja (konstitutivne seje). V primeru, da pride v mandatni dobi do razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana, traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja mandata sveta zavoda.
(5) Ista oseba je lahko za člana sveta zavoda imenovana največ dvakrat zaporedoma.
(6) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor zdravstvenega doma.
9. člen
(pristojnosti)
Svet zdravstvenega doma ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sprejema letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja zavoda in spremlja njihovo uresničevanje,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– daje soglasje k sklepanju pogodb (npr. najemanje kreditov, najemanje zunanjih strokovnjakov nad določeno vrednostjo) in sprejetim odločitvam drugih organov, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– sprejema splošne in posamične pravne akte, za katere je tako določeno v statutu ali drugih predpisih,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
– obravnava predloge, pobude in vprašanja zainteresirane javnosti,
– odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, kadar je tako določeno z materialnim predpisom,
– sprejema poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev s soglasjem ustanovitelja,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni, statutom zavoda in drugimi predpisi.
10. člen
(razrešitev)
(1) Člana sveta se razreši pred potekom mandata s strani ustanovitelja ali organa oziroma organizacije po postopku, po katerem je bil imenovan, in sicer v naslednjih primerih:
– če sam odstopi in zahteva razrešitev,
– če ne opravlja svojih nalog, se ne udeležuje sej sveta ter posvetovanj s predstavniki ustanovitelja ali ne opravi s strani sveta podeljenih nalog,
– če pri svojem delu kot član sveta zavoda krši predpise,
– če s svojim ravnanjem škoduje interesom in ugledu zdravstvenega doma.
(2) Razlog razrešitve zaradi neudeležbe na sejah sveta oziroma posvetovanj s predstavniki ustanovitelja je podan, če se član sveta ne udeleži vsaj polovice sklicanih sej sveta ali posvetovanj z ustanoviteljem v mandatnem obdobju, potem ko so bile izvedene najmanj štiri seje sveta ali štiri posvetovanja z ustanoviteljem. Udeležbe na sejah sveta in posvetovanjih z ustanoviteljem se štejejo posebej.
B: Direktor
11. člen
(pristojnosti in naloge)
(1) Direktor opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda.
(2) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
(3) Direktor opravlja zlasti naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravlja letni in strateški načrt oziroma program dela in razvoja zavoda,
– pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa ter druga letna poročila,
– pripravlja načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest s soglasjem ustanovitelja,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti zaposlenih,
– sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda,
– sklepa pravne posle in podpisuje vse listine zavoda, razen tistih, ki jih lahko na podlagi predpisov ali statuta zavoda podpisujejo druge osebe (npr. računovodje),
– opravlja vse druge naloge in izvršuje pristojnosti, ki jih določa pozitivna zakonodaja in ki niso izrecno pridržane drugim organom.
12. člen
(pogoji za imenovanje)
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev za javne uslužbence izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri ali drugo stopnjo bolonjskega študija ustrezne zdravstvene smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– obvlada osnovno raven znanja vsaj enega svetovnega jezika.
13. člen
(imenovanje in mandat)
(1) Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet zavoda.
(2) Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Ustanovitelj poda soglasje k imenovanju v pisni obliki.
(3) Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
(4) Postopki za imenovanje novega direktorja morajo biti dokončani največ štiri in najmanj en mesec pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
14. člen
(pogodba o zaposlitvi)
Z direktorjem zdravstvenega doma se ob upoštevanju števila zaposlenih sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 24 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 28 ur na teden;
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
15. člen
(razrešitev)
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(2) Direktorja razreši svet zavoda ob soglasju občine kot ustanoviteljice.
(3) Pred razrešitvijo je potrebno direktorja seznaniti z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Zoper sklep o razrešitvi ima direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
16. člen
(pomočnik direktorja)
(1) Direktor ima lahko enega pomočnika, ki ga sam imenuje za čas trajanja svojega mandata.
(2) Področja, za katera je imenovan pomočnik direktorja, se določijo v statutu zavoda.
(3) S pomočnikom direktorja se sklene pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, in sicer:
– če je v zdravstvenem domu zaposlenih do 65 uslužbencev: za največ 16 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 65 do 150 uslužbencev: za največ 20 ur na teden;
– če v zdravstvenem domu zaposlenih od 150 do 200 uslužbencev: za največ 32 ur na teden.
(4) Omejitve iz prejšnjega odstavka tega člena ne veljajo, kadar je za pomočnika direktorja imenovana glavna medicinska sestra.
17. člen
(nadomeščanje direktorja)
(1) Med odsotnostjo direktorja ga nadomešča pomočnik direktorja, če je ta imenovan, ali drugi zaposleni, ki izpolnjuje strokovne pogoje in sicer po posebnem pooblastilu, ki določa obseg in trajanje nadomeščanja.
(2) Za zastopanje v posameznih zadevah lahko direktor pooblasti drugega zaposlenega, ki izpolnjuje strokovne pogoje.
18. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje, če se na javni razpis za direktorja ni nihče prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Za vršilca dolžnosti lahko svet zavoda imenuje bodisi strokovnega delavca zdravstvenega doma ali katerega izmed prijavljenih kandidatov, ki izpolnjuje pogoje za funkcijo direktorja.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja se imenuje za čas do imenovanja novega direktorja, vendar najdlje za eno leto. Ista oseba ne more biti imenovana za vršilca dolžnosti več kot enkrat.
C: Strokovni svet
19. člen
(naloge in sestava)
(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zdravstvenega doma, ki ga vodi direktor.
(2) Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za pripravo letnega in strateškega načrta oziroma programa razvoja zavoda, daje direktorju predloge in mnenja glede organizacije dela v zdravstvenem domu ter opravlja druge s statutom in drugimi predpisi določene naloge.
(3) Sestavo, način oblikovanja in pravila delovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
III. SPLOŠNI AKTI IN ORGANIZACIJA
20. člen
(vrste splošnih aktov)
(1) Zdravstveni dom ima:
– statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda. Statut sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja;
– akt o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme direktor s soglasjem ustanovitelja;
– druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu s statutom. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.
(2) Predloge splošnih pravnih aktov (statut, pravilniki ipd.), ki so pomembni za položaj in status uslužbencev, je pred sprejetjem potrebno objaviti na način, da se lahko z njimi seznanijo vsi uslužbenci, ter določiti rok za podajo pripomb in predlogov.
21. člen
(organizacija)
(1) Organizacija zdravstvenega doma se določi s statutom.
(2) Zdravstveni dom ima lahko posamezne organizacijske enote za določene dejavnosti ali opravljanje dejavnosti na določenem območju (zdravstvene postaje).
22. člen
(statusne spremembe in prenehanje zavoda)
(1) O statusnih spremembah zdravstvenega doma ali izločitvi posamezne organizacijske enote odloča ustanovitelj.
(2) Zdravstveni dom se lahko ukine le z odločitvijo ustanovitelja in soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.
(3) Statusne spremembe in prenehanje se vpiše v sodni register.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
23. člen
(pridobivanje sredstev za delo)
Sredstva za delo pridobiva zdravstveni dom iz naslednjih virov:
– po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– iz sredstev ustanovitelja,
– iz plačil za storitve,
– po pogodbah z drugimi zdravstvenimi zavarovalnicami,
– po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravje, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz državnega proračuna,
– po pogodbah s koncesionarji in zasebnimi zdravstvenimi delavci,
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda.
24. člen
(primanjkljaj)
(1) O načinu in terminskem planu kritja morebitnega primanjkljaja, ki se izkaže na koncu poslovnega leta iz naslova opravljanja javne službe, odloči ustanovitelj na podlagi sanacijskega programa, ki ga pripravi direktor in potrdi svet zdravstvenega doma.
(2) Za kritje primanjkljaja se prvenstveno uporabijo prihodki iz pridobitne dejavnosti.
25. člen
(odgovornost za obveznosti zavoda)
(1) Zavod kot pravna oseba sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Sklepa lahko le pravne posle v okviru dejavnosti, določenih s tem odlokom in vpisanih v sodni register.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
(3) Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti zavoda, če te izhajajo iz poslov v okviru dejavnosti, ki je na podlagi zakona, drugega predpisa ali prostovoljno financirana iz občinskih proračunskih sredstev.
26. člen
(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)
(1) Zdravstveni dom je upravitelj osnovnih sredstev, ki jih pridobi oziroma so mu predana v posest z namenom opravljanja svoje dejavnosti. Pri tem je dolžan ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(2) Upravljanje z osnovnimi sredstvi, ki so last ustanovitelja, z njimi pa upravlja zdravstveni dom, se podrobneje uredi s pogodbo o upravljanju.
(3) Zdravstveni dom upravlja z naslednjimi nepremičninami:
– parcela št. 1485/6, k.o. 1577 – Kočevje ter na njej stoječa stavba št. 3508, ki se nahaja na naslovu Roška cesta 18, v izmeri 1152 m2,
– parcela št. 1485/3, k.o. 1577 – Kočevje, ki je po vrsti rabe dvorišče, v izmeri 1861m2,
– parcela št. 1485/7, k.o. 1577 – Kočevje, ki je po vrsti rabe zelenica, v izmeri 881m2, ter
– del parcel št. 1485/4, k.o. 1577 – Kočevje, ki je po vrsti rabe travnik in št. 1485/9 k.o. 1577 – Kočevje, ki je po vrsti rabe travnik, v skupni izmeri 800 m2.
(4) Z nepremičninami, ki so mu dane v upravljanje, zdravstveni dom ne sme samostojno stvarnopravno razpolagati (odtujiti, obremeniti s stvarnimi pravicami). Stvarnopravne posle, ki jih s posebnim sklepom odobri občinski svet, sklepa v imenu in za račun ustanovitelja župan.
V. MEDSEBOJNA RAZMERJA
27. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Zdravstveni dom je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo poslovno leto.
(2) Zdravstveni dom je dolžan ustanovitelju poslati tudi vsa poročila in ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij, inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva posebna pisna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda in upravljanja s sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko zdravstveni dom predloži tudi na lastno pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravljajo pristojni organi ter notranja revizija, ki jo pooblasti zdravstveni dom kot naročnik s soglasjem ustanovitelja. Strokovni nadzor se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.
28. člen
(soglasja ustanovitelja)
Zdravstveni dom mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– imenovanje in razrešitev direktorja,
– sprejem statuta,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– poslovne usmeritve za organizacijo, izvajanje in financiranje nadstandardnih storitev,
– sistemizacijo delovnih mest,
– stimulativno nagrajevanje zaposlenih iz presežka prihodkov, pridobljenega z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
29. člen
(posvetovalno telo)
(1) Za uveljavljanje pravic in obveznosti ustanovitelja ter obravnavanje pomembnih vprašanj glede delovanja zavoda, se ustanovi posvetovalno telo, ki ga sestavljajo naslednji predstavniki:
– štirje člani sveta zdravstvenega doma, predstavniki ustanovitelja;
– predsednik in en član odbora občinskega sveta, pristojnega za zdravstvo, ki ga na predlog predsednika imenuje odbor;
– dva predstavnika občinske uprave, ki ju imenuje direktor občinske uprave.
Na sestanku lahko sodelujeta tudi župan in podžupan.
(2) Sestanek posvetovalnega telesa lahko skliče večina članov sveta zdravstvenega doma, predstavnikov ustanovitelja ali predsednik odbora občinskega sveta, pristojnega za zdravstvo ter direktor občinske uprave. Sklicatelj sestanek tudi vodi.
(3) Posvetovalno telo lahko z večino glasov sprejme priporočila.
30. člen
(pošiljanje gradiv)
En izvod gradiva za sejo sveta zdravstvenega doma se pošlje oddelku občinske uprave, pristojnemu za zdravstvo. Enako velja za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda (zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
(mandat direktorja in članov sveta zdravstvenega doma)
(1) Že začeti mandat direktorja se ne glede na določbe tega odloka, dokonča v skladu z veljavno pogodbo o zaposlitvi.
(2) V skladu s 7. členom tega odloka morajo ustanovitelj, delavci zavoda in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije imenovati svoje predstavnike v svet zavoda najpozneje v 45 dneh od dneva uveljavitve tega odloka.
(3) Mandat članom sveta zavoda začne teči s potrditvijo, takrat tudi preneha mandat dotedanjim članom sveta zavoda.
32. člen
(statut zdravstvenega doma)
Statut zdravstvenega doma je treba uskladiti z določbami tega odloka v roku 45 dni po uveljavitvi tega odloka.
33. člen
(vpis sprememb v sodni register)
Direktor zdravstvenega doma je dolžan vložiti predlog za vpis sprememb v sodni register, pomembnih za pravni promet, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Kočevje (Uradni list RS, št. 9/93, 134/04).
35. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-2103
Kočevje, dne 4. avgusta 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.