Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2014 z dne 4. 8. 2014

Kazalo

2615. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice, stran 6779.

Na podlagi 106.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415 in 38/14 – ZIPRS1415-A), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 29. redni seji dne 21. 7. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja gospodarstva v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice.
(2) Namen je spodbujanje rasti in razvoja podjetij, ki bodo širila svojo dejavnost na območju občine in prispevala k večji zaposlenosti občanov, zlasti tistih s stalnim prebivališčem v občini, ki preko plačila dohodnine in javnih storitev krepijo njeno finančno stabilnost.
2. člen
(1) Pomoč se po tem pravilniku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
(2) Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega proračuna.
3. člen
(1) Po tem pravilniku se sofinancirajo začetne naložbe v nakup zemljišč ali najem nepremičnim v okviru prostorsko urejenih poslovnih, obrtnih in industrijskih con na območju Občine Brežice pri:
– vzpostavitvi novega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– diverzifikaciji izdelkov obrata z novimi dodatnimi izdelki,
– bistveni spremembi proizvodnega procesa v obstoječem obratu.
(2) Dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis.
4. člen
(1) Po tem pravilniku so do državne pomoči upravičena mikro, majhna, srednja in velika enotna podjetja:
– s sedežem v Občini Brežice in krajem investicije na območju Občine Brežice ali
– ki imajo sedež dejavnosti izven Občine Brežice, kolikor imajo v Občini Brežice poslovno enoto, v kateri zaposlujejo najmanj 2/3 oseb s stalnim prebivališčem v Občini Brežice za nedoločen čas in investirajo na območju Občine Brežice.
(2) Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
– podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
– podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
– podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
– podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
(3) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju drugega odstavka tega člena preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
(4) Za mikro in majhna podjetja se uporablja definicija, ki jo navaja zakon, ki ureja gospodarske družbe.
(5) Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(6) Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(7) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih svojih zapadlih obveznosti do Občine Brežice.
5. člen
(1) Pomoč se dodeli v obliki subvencioniranja cene nakupa stavbnih zemljišč v industrijskih in obrtno poslovnih conah, ne glede na to ali je stavbno zemljišče kupljeno od lokalne skupnosti, fizične osebe ali pravne osebe. Pomoč se lahko dodeli tudi za najem nepremičnin v industrijskih in obrtno poslovnih conah.
(2) Upravičeni strošek je strošek nakupa stavbnega zemljišča ali najema nepremičnin v industrijskih in obrtno poslovnih conah, brez davka na dodano vrednost.
6. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči za mikro, majhna in srednja podjetja je do 40 % upravičenih stroškov nakupa zemljišč ali najema nepremičnin v industrijskih in obrtno poslovnih conah. Za velika podjetja je zgornja meja intenzivnosti pomoči do 30 % nakupa zemljišč ali najema nepremičnin v industrijskih in obrtno poslovnih conah. Sredstva se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na postavkah za spodbujanje podjetništva.
7. člen
(1) Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.
(2) Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
(3) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(4) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
(5) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
8. člen
(1) Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti;
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu in
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Dajalec pomoči mora pisno obvestiti prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in
– o znesku de minimis pomoči.
(3) Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
(4) Prejemnik državne pomoči mora na nepremičnini, za katero je prejel pomoč po tem pravilniku, zgraditi objekt in začeti s poslovanjem v njem najkasneje v roku enega leta od prejema pomoči, v objektu pa mora izvajati dejavnost še vsaj pet let po končani naložbi. Kolikor so prejemniki pomoči mala in srednja podjetja mora projekt ostati v Občini Brežice vsaj tri leta po končani naložbi. Način zavarovanja državne pomoči v primeru neizpolnjevanje pogojev prejemnika pomoči se določijo v javnem razpisu in pogodbi oddeljevanju državnih pomoči.
9. člen
(1) Pomoč se dodeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu. V javnem razpisu so podrobneje določeni kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
(2) Za izvedbo postopka župan imenuje komisijo.
(3) O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloči direktor občinske uprave s sklepom.
(4) Kolikor je znesek, ki izhaja iz upravičenih vlog večji kot razpoložljivih sredstev za posamezen instrument pomoči, se dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.
(5) Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih v predpisanem roku.
10. člen
Občina Brežice z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– da bo dajalec pomoči pisno obvestil prejemnika o podatkih iz drugega odstavka 8. člena tega pravilnika.
11. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za obravnavo prispelih vlog na javni razpis.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik prekršil druga določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju industrijskih in obrtno poslovnih con v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 60/13).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2014
Brežice, dne 21. julija 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
po pooblastilu župana
Irena Rudman l.r.
Direktorica občinske uprave