Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2014 z dne 1. 8. 2014

Kazalo

2572. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci, stran 6622.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10), 31. in 37. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13), 17., 18., 20.a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 31. redni seji dne 11. 7. 2014 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci
1. člen
V sklepu Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-01/2012-18-228/V z dne 31. 7. 2012 o določitvi-uskladitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci (v nadaljevanju: sklep; Uradni list RS, št. 62/12 z dne 17. 8. 2012) se črta besedilo 2. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Občina Beltinci cene dnevnega programa Vrtca Beltinci staršem iz območja Občine Beltinci dodatno subvencionira in sicer: 20 EUR/mesec cene dnevnega programa za otroke vključene v oddelke I. starostnega obdobja s tem, da se pri tem izvzamejo drugi in nadaljnji otroci staršev v vrtcu, katerih sredstva v višini z odločbo centra za socialno delo določenega plačila vrtca za starše otrok, zagotavlja država.«
2. člen
V 5. členu sklepa se za prvim odstavkom doda novi drugi odstavek in besedilo:
»Popolna oprostitev plačila dnevnega programa vrtca velja za daljšo odsotnost otroka iz vrtca, za kar se šteje neprekinjena odsotnost otroka iz vrtca mesec dni, zaradi bolezni, ki jo starši oziroma skrbniki otrok dokazujejo z zdravniškim potrdilom; to oprostitev plačila vrtca Vrtec zaračuna v breme proračuna Občine Beltinci.«
3. člen
Za 6. členom sklepa se doda novi 6.a člen in besedilo:
»Starši oziroma skrbniki otrok iz območja Občine Beltinci do vključno 5. plačilnega razreda lahko uveljavljajo znižanje plačila za en plačilni razred, če prvič rešujejo stanovanjski problem s stanovanjskim kreditom za gradnjo stanovanjske hiše ali za nakup stanovanja.
Za proučevanje zadev s področja ugotavljanja preverjanja dokazil in ugotavljanje upravičenosti do dodatnih ugodnosti pri znižanju plačila vrtca za starše oziroma skrbnike otrok iz območja občine in podajo mnenj oziroma izjav o tem centru za socialno delo, ki odloča o znižanem plačilu vrtca, se pooblati občinsko upravo Občine Beltinci.«
4. člen
Ostali členi sprejetega sklepa Občinskega sveta Občine Beltinci št. 032-01/2012-18-228/v z dne 31. 7. 2012 ostanejo nespremenjeni in se kot taki uporabljajo še naprej.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2014 dalje.
Št. 032-01/2014-31-412/V
Beltinci, dne 11. julija 2014
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.