Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2014 z dne 13. 6. 2014

Kazalo

1797. Odlok o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014, stran 4695.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 100/13) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Proračun Občine Sevnica za leto 2014 je določen:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  (v evrih)|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |skupina/podskupine kontov         |proračun leta|
|   |                     |     2014|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  17.600.813|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  13.985.355|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  12.065.253|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  11.258.643|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   498.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   308.610|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.920.102|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  1.523.016|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    21.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   102.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   265.686|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   453.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    8.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   445.000|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.162.458|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  1.044.898|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  2.117.560|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  16.986.618|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  4.249.379|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   789.162|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   109.315|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.900.801|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   115.005|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   335.096|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  6.617.201|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   609.707|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.638.117|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   341.385|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.027.992|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.996.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.996.037|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   124.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    24.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   100.000|
|   |upor.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ |   614.194|
|   |(I.-II.)                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –385.732|
|   |(I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –999.927|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   –614.194|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0059/2014
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.