Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1174. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje, stran 3427.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje
1. člen
V Pravilniku o emisiji plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje (Uradni list RS, št. 54/11 in 38/12), se v 1. členu besedilo »Direktivo 2011/88/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembah Direktive 97/68/ES glede določb za motorje, dane na trg v okviru sistema prožnosti (UL L št. 305 z dne 23. 11. 2011, str. 1)« nadomesti z besedilom »Direktivo Komisije 2012/46/EU z dne 6. decembra 2012 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 97/68/ES o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo (UL L št. 353 z dne 21. 12. 2012, str. 80)«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se na koncu 44. točke pika nadomesti z dvopičjem in dodajo nove 45. do 50. točka, ki se glasijo:
»45. diagnostični sistem za uravnavanje emisij NO(x) (NCD) je sistem v motorju, ki lahko:
– odkrije napako uravnavanja emisij NO(x) ali
– ugotovi verjeten vzrok napak v uravnavanju emisij NO(x) s pomočjo podatkov, shranjenih v računalniškem pomnilniku, oziroma te podatke sporoči zunanji napravi;
46. napaka uravnavanja emisij NO(x) (NCM) je poskus nedovoljenega poseganja v sistem motorja za uravnavanje emisij NO(x) ali napaka, ki vpliva na ta sistem, ki je lahko posledica nedovoljenega poseganja, za katero je po tem pravilniku ob zaznavi potrebno aktiviranje sistema za opozarjanje ali za prisilo;
47. diagnostična koda težave (DTC) je numerični ali alfanumerični identifikator, ki opredeljuje ali označuje napako uravnavanja emisij NO(x);
48. potrjena in aktivna DTC je DTC, ki se shrani, ko sistem NCD ugotovi, da je prišlo do napake;
49. diagnostično orodje je zunanja preskusna oprema, ki se uporablja za zunanjo komunikacijo s sistemom NCD;
50. družina motorjev NCD je proizvajalčeva razvrstitev sistemov motorjev, ki imajo skupne metode spremljanja oziroma diagnosticiranja napak uravnavanja emisij NO(x).«.
3. člen
V drugem odstavku 7. člena se v prvi alineji beseda »in« nadomesti z dvopičjem.
Na koncu druge alineje se pika nadomesti z dvopičjem in dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– rimsko številko stopnje emisij v oklepaju, nameščeno v bližini številke ES tipske odobritve motorja;
– oznako »(SV)«, ki se nanaša na majhne proizvajalce motorjev in je dobro vidna in nameščena v bližini številke ES tipske odobritve motorja, ki je dan na trg v okviru odstopanja za majhne količine iz 33. člena tega pravilnika.«.
4. člen
V prilogi 2 se dodatek 1 in dodatek 2 nadomestita z novima dodatkom 1 in dodatkom 2, ki sta kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
5. člen
V prilogi 3 se točka 1.2. se spremeni tako, da se glasi:
»1.2. Izbira preskusnega postopka
Preskus se izvede na motorju, ki je nameščen na preskusno napravo in priključen na dinamometer.
1.2.1. Preskusni postopki za motorje na II., III.A, III.B in IV. stopnji zmanjšanja emisij
Preskus se izvede v skladu s postopkom iz te priloge.
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko proizvajalec odloči, da namesto preskusnega postopka iz te priloge uporabi preskusni postopek iz Priloge 4B Pravilnika št. 96 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotni predpisi o homologaciji motorjev na kompresijski vžig (C.I.), za vgradnjo v kmetijske in gozdarske traktorje ter necestne premične stroje glede na emisije onesnaževal iz motorja (UL L št. 88 z dne 22. 3. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik UN/ECE št. 96).
Poleg zahtev preskusnega postopka iz prvega ali drugega odstavka te podtočke se uporabljajo tudi:
– zahteve glede trajnosti iz dodatka 5 iz te priloge;
– določbe o kontrolnem območju motorja iz 4. točke priloge 15 tega pravilnika za motorje na IV. stopnji zmanjšanja emisij;
– zahteve glede poročanja o CO(2) iz dodatka 6 te priloge za motorje, preskušene v skladu s postopkom iz te priloge. Če se motorji preskusijo po postopku iz Priloge 4B Pravilnika UN/ECE št. 96, se uporablja dodatek 7 te priloge;
– zahteve glede referenčnega goriva iz priloge 5 tega pravilnika.
1.2.1.1. Če se proizvajalec v skladu s 4.2. točko priloge 15 tega pravilnika odloči, da pri preskušanju motorjev III.A ali III.B stopnje zmanjšanja emisij uporabi preskusni postopek iz Priloge 4B Pravilnika UN/ECE št. 96, se uporabijo preskusni cikli iz 3.7.1. točke te priloge.«.
Dodatek 5 se nadomesti z novim dodatkom 5, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Za dodatkom 5 se dodata novi dodatek 6 in dodatek 7, ki sta kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
6. člen
V prilogi 6 se za točko 1.2.2. doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. Določbe 1. točke te priloge se uporabljajo za motorje na II., III.A, III.B in IV. stopnji zmanjšanja emisij.
Ne glede na prejšnji odstavek se za sisteme vzorčenja, če se proizvajalec na podlagi 1.2.1. točke priloge 3 tega pravilnika odloči za uporabo postopka iz Priloge 4B Pravilnika UN/ECE št. 96, uporablja poglavje 9 Priloge 4B Pravilnika UN/ECE št. 96.«.
7. člen
V prilogi 7 se dodatek 1 nadomesti z novim dodatkom 1, ki je kot priloga 4 sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Priloga 11 se nadomesti z novo prilogo 11, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Priloga 12 se nadomesti z novo prilogo 12, ki je kot priloga 6 sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Priloga 15 se nadomesti z novo prilogo 15, ki je kot priloga 7 sestavni del tega pravilnika.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-414/2013
Ljubljana, dne 16. aprila 2014
EVA 2013-2330-0175
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje