Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2014 z dne 18. 4. 2014

Kazalo

1164. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 3366.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) Spremembe in dopolnitev Odloka o Zazidalnem načrtu Novo Celje, ki ga je izdelalo podjetje Urbanisti d.o.o., pod št. projekta 123/2014 v aprilu 2014.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 25. aprila 2014 do 11. maja 2014 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih KS Petrovče, Petrovče 33, Petrovče.
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 7. maja 2014 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in KS Petrovče. Javno naznanilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0005/2013
Žalec, dne 14. aprila 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.