Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2014 z dne 7. 3. 2014

Kazalo

573. Pravilnik o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, stran 2036.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08) in 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 20. februarja 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti
1. člen
V Pravilniku za vrednotenje programov na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 45/04, 16/05) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec oziroma delujejo na njenem območju,
– društva, ki delujejo na področju humanitarnih dejavnosti imajo lahko svoj sedež tudi izven območja Občine Žalec, njihovi člani pa morajo biti tudi občani Občine Žalec (najmanj 10 % vsega registriranega članstva),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.«
2. člen
V prvem odstavku 15. člena se na koncu pete alineje pika ».« nadomesti z vejico »,« ter doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– društva, ki izvajajo projekt »Starejši za starejše« v skladu s Pravilnikom o izvajanju programa Starejši za starejše – vključevanje starejših v aktivnosti pomoči starejšim, ki živijo v lastnih gospodinjstvih (ZDUS, 24. 10. 2012).«
3. člen
V 15. členu pravilnika se tabela nadomesti z novo tabelo, in sicer:
+------------------------------------------------+--------------+
|A. Program dela za tekoče leto         |    10 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|B. Število članov:    – do 50 članov     |    5 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|             – 50 do 100 članov   |    10 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|             – nad 100 članov    |    15 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|C. Društva s sedežem v Občini Žalec       |    50 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|D. Organizacija predavanja za svoje člane na  |    5 točk|
|območju Občine Žalec              |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|E. Organizacija predavanja za širše okolje na  |    10 točk|
|območju Občine Žalec              |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|F. Strokovni izlet, ekskurzija         |    5 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|G. Organiziranje prireditve v Občini Žalec   |    10 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|H. Izdaja glasila, biltena           |    5 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
|I. Projekt »Starejši za starejše«        |    80 točk|
+------------------------------------------------+--------------+
4. člen
Vsi ostali členi Pravilnika za vrednotenje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-0006/2014
Žalec, dne 20. februarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.