Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2014 z dne 11. 2. 2014

Kazalo

299. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica, stran 1031.

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90; Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17I/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 66/00 – Odl. US, 61/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl. US, 21/13, 111/13), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 29. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 35. člena Odloka o izvajanju gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 84/06 in 48/11), tako da glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi pogreb le v obsegu storitev, ki so krite iz pravice do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih oziroma če družinski član do teh sredstev ni upravičen, strošek pogreba krije Občina Sevnica do višine navedene izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba, ki bi jo krila država.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0004/2014
Sevnica, dne 29. januarja 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.