Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014

Kazalo

154. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod, stran 507.

Na podlagi 56.a in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) ter sklepa OS o izpolnjevanju pogojev za spremembo podrobnejše namenske rabe, sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske soseske Žalec zahod (Uradni list RS, št. 110/09).
2. člen
Občinski svet Občine Žalec je na 23. redni seji, dne 18. decembra 2013 sprejel sklep s katerim ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju, za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora v funkcionalnih enotah F1, F2 in delno F6, stanovanjske soseske Žalec zahod v EUP ŽA-1/7.
3. člen
(ocena stanja in razlogi)
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13 in 91/13) opredeljuje območje OPPN z oznako ŽA-1/7 kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju dela mesta Žalec. Prostorske ureditve znotraj območja se lahko izvajajo v skladu z Odlokom o OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod.
V naravi so zemljišča v funkcionalni enoti F1 in F3 že delno pozidana, v funkcionalni enoti F2 in F6 je zgrajena komunalna energetska in cestna infrastruktura, objekti tam niso zgrajeni.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN so razvojni programi na omenjenih funkcionalnih enotah. Obstoječ OPPN ne omogoča gradnje skladne s potrebami investitorjev za posodobitev in širitev dejavnosti, zato predlagajo spremembe glede dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov in ustrezne prostorske izvedbene pogoje znotraj meje funkcionalnih enot F1, F2 in F3, ki bodo omogočale gradnjo, skladno s programskimi izhodišči.
4. člen
(Predmet in okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje vključuje funkcionalne enote F1, F2, F3 in delno F6, določene s podrobnim prostorskim načrtom stanovanjske soseske Žalec zahod.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN tudi spremeni.
5. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in pripravljavca. Pri izdelavi OPPN Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod, je potreb­no upoštevati geodetski načrt območja, Občinski prostorski načrt – OPN in veljavni OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod.
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne pod­lage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnut­kom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pripravi in posreduje se ga v digitalni obliki, ki omogoča vnos v GIS občine.
6. člen
(roki za pripravo)
V skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) bo postopek priprave Sprememb in dopolnitev OPPN potekal v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------------------------------------------+-------------------+
|Sprejem in objava sklepa o pripravi    |          |
|sprememb in dopolnitev IPA         |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|priprava osnutka              |15 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|pridobitev smernic             |30 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|dopolnjen osnutek             |15 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|javna razgrnitev in obravnava       |45 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|priprava in sprejem stališč do morebitnih |15 dni       |
|pripomb v javni razgrnitvi         |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
|priprava predloga načrta          |15 dni       |
+-------------------------------------------+-------------------+
|pridobitev mnenj              |30 dni       |
|                      |(s CPVO 60 dni)  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|sprejem na občinskem svetu in objava    |45 dni       |
|v Uradnem listu              |          |
+-------------------------------------------+-------------------+
7. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev UN in nanj podajo mnenja so:
1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana;
4. RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Ljubljana;
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, DRSC sektor za planiranje in analize;
6. RS MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Celje;
7. Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana;
8. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Žalec;
9. Eles d.o.o., Ljubljana;
10. Elektro Celje, d.d., Celje;
11. Telekom Slovenije d.d., Celje;
12. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
13. Simbio d.o.o., Celje;
14. Mestni plinovodi d.o.o., Koper;
15. Mestna skupnost Žalec.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev OPPN sodelujeta naslednja udeleženca:
– pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo in
– izdelovalec OPPN: Struktura d.o.o., Šranga 34, Mirna Peč.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pripravljavec.
9. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec OPPN.
10. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0001/2013
Žalec, dne 3. januarja 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.