Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2013 z dne 30. 12. 2013

Kazalo

96. Sklep o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015, stran 644.

Na podlagi osmega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 - ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o potrditvi programa o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015
1. člen
Potrdi se Program o mednarodnem razvojnem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore za obdobje 2013 do 2015, podpisan v Ljubljani 9. oktobra 2013.
2. člen
Program se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
P R O G R A M M E
OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2013-2015
The Republic of Slovenia and Montenegro (hereinafter “the Parties”),
Based on the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro signed on 7 February 2008,
Have agreed on the following:
I FUNDS EARMARKED FOR BILATERAL DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND MONTENEGRO FOR THE PERIOD 2013-2015
Article 1
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance of the Republic of Slovenia for the period 2013-2015, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 2,097,568 for bilateral development cooperation between the Republic of Slovenia and Montenegro.
II DEVELOPMENT PROJECTS AIMED AT ENHANCING ECONOMIC AND SOCIAL INFRASTRUCTURE
Article 2
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance of the Republic of Slovenia for the period 2013-2015, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked funds in the approximate amount of EUR 1,329,347 in support of development projects aimed at enhancing economic and social infrastructure in Montenegro.
When selecting projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the Parties took into account the strategic priorities of Montenegro, which focus on sustainable development, ecology and environmental protection, with a special emphasis on the least developed northern parts of Montenegro and the development of quality tourism and ecotourism as one of Montenegro's economic policy priorities.
In the period 2013-2015, the Parties plan to undertake the following projects in the field of economic and social infrastructure:
1 Construction and equipment of Sports Hall - stage two of the project "Improving the offer of the Gorske Oči Hotel in Žabljak" (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 949,374).
2 Renovation of public buildings with a view to increasing their energy performance and installation of a biomass heating system in the Mojkovac Municipality (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 340,000).
3 The organization and management of the recreational activities on the Tara river (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 20,000).
4 The construction of children's playground in the Bar Municipality (the donation of the Republic of Slovenia shall amount to EUR 20,000).
Article 3
In case of projects aimed at enhancing economic and social infrastructure, the standard donation of the Republic of Slovenia does not exceed 40 %. The remaining funds are ensured by the recipient country.
Any changes to the co-financing share must be authorised by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia on a case-by-case basis.
The recipient country decides at its own discretion how to close the financial construction of a project.
Article 4
The recipient country selects a contractor in line with its national legislation regulating public finances and public procurement. In special cases where the Republic of Slovenia provides the major share of funds, the Centre for International Cooperation and Development selects, in agreement with the donation recipient, a contractor on the basis of a tender published in the Republic of Slovenia in line with the Slovenian legislation governing public finances and public procurement.
III TECHNICAL ASSISTANCE
Article 5
The Parties have agreed to provide funds in the approximate amount of EUR 230,000 for activities in the field of technical assistance.
Article 6
Taking into account the active support of the Republic of Slovenia for Montenegro as regards its European future and integration into the European Union and adoption of EU standards and norms, in the period 2013-2015, the Republic of Slovenia will provide, through its ministries, their agencies and government offices, to Montenegro expert technical assistance in the amount of up to EUR 180,000 (EUR 60,000 annually).
Article 7
The Republic of Slovenia will provide to Montenegro expert technical assistance to be implemented by the Regional Institution - Centre for Excellence in Finance for a public accounting project in the amount of EUR 50,000 in 2013.
IV OTHER FORMS OF COOPERATION
Article 8
The Parties shall promote development activities undertaken in Montenegro by non-governmental organisations from the Republic of Slovenia, and other forms of bilateral development cooperation, such as projects at the regional level or for several partner countries concurrently.
In the Framework Programme of International Development Cooperation and Humanitarian Assistance for the period 2013-2015, the Government of the Republic of Slovenia has earmarked EUR 85,000 for the co-financing of activities of non-governmental organisations, namely EUR 30,000 for the conclusion of the three-year project and EUR 55,000 for a project in the field of environment.
From the funds allocated for international development assistance of the Ministry of Economic Development and Technology of the Republic of Slovenia, EUR 453.221 will be channeled through the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) for two development projects on the environmental protection in Montenegro, one in Mojkovac (EUR 243.221 financing in three year period time from 2013 to 2015) and one in Port Milena near Ulcinj (EUR 210.000 financing in two year period time from 2013 to 2014).
V FINAL PROVISIONS
Article 9
Specific activities and details of their implementation shall be coordinated by the Joint Committee for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of Montenegro.
Article 10
In case of any problems during the realization of specific projects, the identification of additional development projects or other unforeseen developments in the Programme's implementation, the Parties may agree, via the Joint Committee, to amend the selection of projects. Such arrangements shall be formalized in the form of an annex, which shall be an integral part of the Programme and enter into force in accordance with the provisions of Article 11 hereof.
Article 11
The Programme shall enter into force on the thirtieth day following its signing and shall remain in force until 31 December 2015. Activities that are underway or have not been concluded shall be subject to the provisions of the Agreement on Development Cooperation between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of Montenegro until their conclusion unless otherwise agreed by the Parties.
Done at Ljubljana on 9 October 2013 in two originals in the English language.
For the
Republic of Slovenia
Karl Erjavec (s)
 
For
Montenegro
Igor Lukšić (s)
P R O G R A M
O MEDNARODNEM RAZVOJNEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ČRNE GORE ZA OBDOBJE 2013 DO 2015
Republika Slovenija in Črna gora (v nadaljevanju »pogodbenici«) sta se
na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Črne gore o razvojnem sodelovanju podpisanega 7. februarja 2008, in
dogovorili o sledečem:
I. PREDVIDENA SREDSTVA ZA DVOSTRANSKO RAZVOJNO SODELOVANJE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČRNO GORO ZA OBDOBJE 2013 DO 2015
1. člen
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2013 do 2015 za dvostransko razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro predvidela sredstva v skupni vrednosti 2.097.568 EUR.
II. RAZVOJNI PROJEKTI ZA KREPITEV GOSPODARSKE IN DRUŽBENE INFRASTRUKTURE
2. člen
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom za podporo razvojnim projektom za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture v Črni gori predvidela sredstva v okvirni višini 1.329.347 EUR kot podporo razvojnim projektom za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture.
Pogodbenici sta ob določanju projektov za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture upoštevali strateške prednostne usmeritve Črne gore, ki se osredotočajo na področje trajnostnega razvoja, ekologije in varovanja okolja, s posebnim poudarkom na najmanj razvitih delih na severu Črne gore, predvsem v smislu razvoja kakovostne turistične ponudbe in ekoturizma, kot eni prednostnih nalog gospodarske politike Črne gore.
V obdobju 2013 do 2015 pogodbenici načrtujeta izvedbo naslednjih projektov s področja gospodarske in družbene infrastrukture:
1. Oprema in izgradnja športne dvorane - druga faza projekta »Dopolnitev vsebin v hotelu Gorske oči v Žabljaku« (donacija Republike Slovenije 949.347 EUR).
2. Obnova stavb v javni rabi z namenom povečanja njihove energetske učinkovitosti in vzpostavitev grelnega sistema na biomaso v občini Mojkovac (donacija Republike Slovenije - 340.000 EUR).
3. Ureditev in upravljanje rekreacije na reki Tari (donacija Republike Slovenije 20.000 EUR).
4. Ureditev otroškega igrišča v Občini Bar (donacija Republike Slovenije 20.000 EUR).
3. člen
Pri projektih za krepitev gospodarske in družbene infrastrukture znaša delež sofinanciranja Republike Slovenije do 40 odstotkov vrednosti projekta, preostanek sredstev zagotavlja država prejemnica.
Morebitne spremembe deleža financiranja mora za vsak primer posebej odobriti Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Država prejemnica sama odloča, kako bo zaprla finančno konstrukcijo projekta.
4. člen
Država prejemnica izvajalca izbere v skladu z nacionalno zakonodajo države prejemnice, ki ureja javne finance in javna naročila. V posebnih primerih, kot je večinsko sofinanciranje Republike Slovenije, Center za mednarodno sodelovanje in razvoj v dogovoru s prejemnikom donacije izbere izvajalca na podlagi razpisa, objavljenega v Republiki Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo s področja javnih financ in javnih naročil.
III. TEHNIČNA POMOČ
5. člen
Pogodbenici se dogovorita, da za dejavnosti na področju tehnične pomoči zagotovita sredstva v okvirni višini do 230.000 EUR.
6. člen
V skladu z aktivno podporo Republike Slovenije evropski perspektivi Črne gore in procesu integracije Črne gore v EU ter pri prevzemanju njenih standardov in normativov, bo Republika Slovenija v obdobju 2013 do 2015 Črni gori nudila strokovno tehnično pomoč za usposabljanje s področja približevanja EU v izvedbi ministrstev, organov v sestavi ter vladnih služb, v skupni višini do 180.000 EUR (po 60.000 EUR vsako leto).
7. člen
Republika Slovenija bo Črni gori nudila strokovno pomoč v izvedbi Regionalne ustanove - Centra za razvoj financ v višini 50.000 EUR za usposabljanje s področja javnega računovodstva v letu 2013.
IV. DRUGE OBLIKE SODELOVANJA
8. člen
Pogodbenici spodbujata razvojne dejavnosti nevladnih organizacij iz Republike Slovenije v Črni gori in druge oblike dvostranskega razvojnega sodelovanja kot so projekti, ki se izvajajo regionalno v več ali za več partnerskih držav hkrati.
Vlada Republike Slovenije je z Okvirnim programom razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije za obdobje 2013 do 2015 za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij predvidela 85.000 EUR, in sicer 30.000 EUR za zaključek triletnega projekta in 55.000 EUR za projekt s področja okolja.
Iz sredstev Mednarodne razvojne pomoči Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije je preko Organizacije za industrijski razvoj Združenih narodov - UNIDO predvideno financiranje v višini 453.221 EUR za dva razvojna projekta s področja zaščite okolja v Črni gori in sicer: v Mojkovcu (243.221 EUR v triletnem obdobju med 2013 in 2015) in v Luki Milena blizu Ulcinja (210.000 EUR v dveletnem obdobju od 2013 do 2014).
V. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Konkretne dejavnosti in podrobnosti njihovega izvajanja usklajujeta Skupni odbor za razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in Ministrstva za zunanje zadeve in evropske integracije Črne gore.
10. člen
Pogodbenici se lahko v primeru težav pri izvajanju posameznega projekta oziroma v primeru ugotovitve o potrebnih dodatnih razvojnih projektih ali drugih nepredvidenih okoliščin pri izvajanju programa dogovorita za spremembo nabora projektov prek Skupnega odbora. Takšni dogovori o spremembi nabora projektov se sklenejo v obliki aneksa, ki je sestavni del programa in začne veljati v skladu z odločbami 11. člena tega programa.
11. člen
Ta program začne veljati trideseti dan po podpisu in velja do 31. decembra 2015. Dejavnosti, ki še potekajo in niso dokončane, se urejajo v skladu z določbami Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlade Črne gore o razvojnem sodelovanju do končne izpolnitve, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače.
Podpisano v Ljubljani 9. oktobra 2013 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za
Republiko Slovenijo
Karl Erjavec l.r.
 
Za
Črno goro
Igor Lukšić l.r.
3. člen
Za izvajanje programa skrbi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-47/2013
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-1811-0180
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica