Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2013 z dne 23. 12. 2013

Kazalo

3993. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje, stran 12833.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF), (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10), Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kočevje in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 33. redni seji dne 12. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Kočevje
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz stanovanjskih stavb (v nadaljevanju: MKČN), na območju Občine Kočevje.
2. člen
(1) Občina Kočevje, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Kočevje. za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje (v nadaljevanju: izgradnje) malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav do 50 PE na poselitvenih območjih zagotavlja sofinanciranje iz proračuna.
(2) Populacijski ekvivalent (v nadaljevanju: PE) je enota za obremenjevanje vode, ki približno ustreza onesnaženju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
3. člen
(1) Upravičenec do sofinanciranja izgradnje MKČN na podlagi tega pravilnika (v nadaljevanju: upravičenec) je:
– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik stanovanjske stavbe, ki stoji na območju Občine Kočevje, kjer po državnem in občinskem predpisu izgradnja javne kanalizacije ni obvezna;
– neprofitna organizacija, ki ima sedež v Občini Kočevje in ki je lastnik ali solastnik oziroma upravljavec stavbe v javni rabi, ki stoji na območju Občine Kočevje, kjer po državnem in po občinskem predpisu izgradnja javne kanalizacije ni obvezna.
(2) Nepovratna finančna sredstva se dodelijo za MKČN za obstoječe stanovanjske objekte in novozgrajene stanovanjske objekte, ki so:
– zgrajeni v skladu s prostorskimi akti in predpisi o gradnji objektov;
– evidentirani v zemljiškem katastru in katastru stavb.
(3) Seznam območij, za katera je dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda občina, je razviden iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za Občino Kočevje.
4. člen
(1) Za dodelitev sredstev upravičenec zaprosi s pisno vlogo, ki jo naslovi na Občino Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje.
(2) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov, so upravičenci do nepovratnih finančnih sredstev vsi investitorji, ki vložijo skupno vlogo. V tem primeru upravičenci medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
5. člen
(1) Sredstva za sofinanciranje izgradnje MKČN se zagotovijo vsako leto v proračunu Občine Kočevje, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna občine objavi župan na spletni strani Občine Kočevje.
(2) Sredstva se dodeljujejo do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
(3) Upravičenci, ki so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli nepovratnih finančnih sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis prednost pri dodelitvi sredstev.
(4) Upravičenec je upravičen do dodelitve nepovratnih finančnih sredstev samo enkrat.
(5) Višina subvencije za MKČN za en stanovanjski objekt znaša 20% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 1.000,00 EUR za posamezno MKČN.
(6) V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov različnih upravičencev, na podlagi drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, so do subvencije upravičeni vsi upravičenci skupaj, v višini 30% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 2.000,00 EUR za posamezno MKČN.
(7) V primeru izgradnje MKČN za objekt v javni rabi, katerega lastnik oziroma upravljavec je neprofitna organizacija, subvencija znaša 70% nabavne vrednosti MKČN z DDV, vendar največ 4.000,00 EUR za posamezno MKČN.
6. člen
Upravičenec do sredstev na podlagi tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– MKČN, ki se namerava graditi, mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametra odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).
– Čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z določili 4. člena v prejšnji alineji navedene uredbe.
– Čistilna naprava mora biti zgrajena izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacije.
– Stanovanjski objekt, za katerega bo zgrajena MKČN, ki je zgrajen po letu 1967, mora imeti veljavno gradbeno dovoljenje. Kolikor je stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, mora upravičenec predložiti potrdilo, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje.
– Vlagatelj mora imeti pravico graditi na zemljišču, kjer se bo zgradila MKČN.
7. člen
Postopek dodeljevanja sredstev po tem pravilniku vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
8. člen
(1) Župan Občine Kočevje vsako leto objavi razpis za dodelitev proračunskih sredstev po tem pravilniku, s katerim določi natančne pogoje, roke in postopke ter vsebino vloge za dodelitev proračunskih sredstev.
(2) Na podlagi javnega razpisa lahko vlagatelj vlogo odda kadarkoli po objavi razpisa, za stroške nabave MKČN, ki so nastali v tekočem letu.
9. člen
Medsebojno razmerje med Občino Kočevje in prejemnikom finančnih sredstev se uredi s pisno pogodbo o sofinanciranju, ki mora vsebovati najmanj navedbo pogodbenih strank, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev skladno z javnim razpisom izvaja občinska uprava v sodelovanju z izvajalcem javne službe odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode.
(2) Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. Če komisija ugotovi, da so bila sredstva porabljena za drug namen, ali da so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov, oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Kočevje upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2013-2316
Kočevje, dne 13. decembra 2013
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.