Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2013 z dne 13. 12. 2013

Kazalo

3815. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb, stran 12093.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in 76. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A in 79/12 – odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb
1. člen
V Uredbi o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06) se v drugem odstavku 7. člena besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »sistem ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti države«.
2. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Vpis upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik je Republika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, je dokončen, če jim je pravica upravljanja nepremičnin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada, ali s sklepom vlade. V prijavi mora prijavitelj poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena obvezno navesti pravno podlago, na podlagi katere mu je podeljena pravica upravljanja nepremičnin. Dokončen vpis upravljavcev nepremičnin se lahko spremeni samo na podlagi nove prijave prijavitelja.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Vpis upravljavca, ki je za posamezno nepremičnino določen z aktom samoupravne lokalne skupnosti, je dokončen in se lahko spremeni samo na podlagi novega akta samoupravne lokalne skupnosti.«.
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(začasni vpis upravljavca)
Če za posamezno nepremičnino upravljavec ni določen na način iz drugega ali tretjega odstavka prejšnjega člena, geodetska uprava pri tej nepremičnini začasno vpiše enega ali več upravljavcev.«.
4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi prejšnjega člena pri posamezni nepremičnini vpisan en upravljavec, ga geodetska uprava izbriše kot upravljavca le, če je vložena prijava za vpis novega upravljavca ali če novega upravljavca geodetski upravi sporoči ministrstvo iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.«.
V tretjem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Geodetska uprava izbriše upravljavca, ki je vpisan na podlagi prejšnjega čle­na, če je upravljavec vpisan pri nepremičnini, ki ni v lasti Republike Slovenije ali samoupravne lokalne skupnosti ali ni javno dobro.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00729-63/2013
Ljubljana, dne 12. decembra 2013
EVA 2013-2430-0126
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica