Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2013 z dne 28. 10. 2013

Kazalo

3252. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek), stran 9694.

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
1. člen
Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne:
dopol­njen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem be­sedilu: OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek) ki ga je izdelalo podjetje Struktura d.o.o., pod št. projekta U1313 v oktobru 2013.
2. člen
Gradivo iz prejšnje točke bo od 12. novembra do 12. decembra 2013 javno razgrnjeno:
– v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
– v prostorih Krajevne skupnosti Petrovče, Petrovče 33, Petrovče,
– V prostorih Krajevne skupnosti Šempeter, Rimska cesta 80, Šempeter v Savinjski dolini,
– na spletnih straneh Občine Žalec (http://www.zalec.si).
3. člen
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:
– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve;
– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si;
– ustno na javni obravnavi.
4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 27. 11. 2013 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN in razgrnjenem gradivu podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.
5. člen
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in na oglasni deski krajevne skupnosti Petrovče ter Šempeter v Savinjski dolini. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2012-2
Žalec, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.