Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2013 z dne 30. 9. 2013

Kazalo

2934. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj, stran 8959.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 36/00 in 127/06), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO-1, 7/07 Odl. US, 53/07, 65/07 Odl. US, 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 26. seji dne 18. 9. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Kranj
1. člen
V drugi alineji prvega odstavka 18. člena se ime Zveza splošnih knjižnic nadomesti z imenom Združenje splošnih knjižnic.
2. člen
Črta se drugi odstavek 20. člena, ki se po novem glasi:
»Mandat članom sveta in strokovnega sveta zavoda prične teči z dnem konstituiranja sveta in strokovnega sveta ne glede na to, kdaj je posamezen član imenovan oziroma izvoljen. Članu sveta in strokovnega sveta, ki je imenovan oziroma izvoljen po konstituiranju sveta in strokovnega sveta, se izteče mandat, ko se izteče mandat celotnega sveta in strokovnega sveta.«
3. člen
Spremeni se prvi dostavek 23. člena, ki se po novem glasi:
»Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt iz drugega odstavka 18. člena.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega odloka najkasneje v roku 6 mesecev od dne uveljavitve tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-31/2013-1-47/12
Kranj, dne 18. septembra 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.