Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2013 z dne 9. 8. 2013

Kazalo

2641. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit, stran 8012.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit, (Uradni list RS, št. 94/09).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Omco Feniks d.o.o. je tržno usmerjena livarna srednje velikosti, ki ponuja storitve modelarstva, livarstva, obdelave in trgovine. Glavna livarska dejavnost je izdelava ulitkov za potrebe steklarske industrije litje preostalih sivih litin in zlitin na osnovi bakra. Med cilji družbe je stalna modernizacija proizvodne opreme ob uporabi novih materialov, dopolnjevanje ter nadgrajevanje obstoječih proizvodnih programov, intenzivno delo na novih proizvodih.
V letu 2009 so bile za območje izdelane spremembe in dopolnitev ZN Ferralit (Uradni list RS, št. 94/09), s katerim je bila ob obstoječih objektih opredeljena dograditev proizvodnih in skladiščnih objektov, deponij ter gradnja novih objektov za poslovno, proizvodno in skladiščno dejavnost.
Investitor Omco Feniks Slovenija d.o.o. želi zaradi optimiziranja obstoječe proizvodnje in zaradi povečanja proizvodnje ter zaradi izgradnje nove naprave za čiščenje dimnih plinov zgraditi prizidek k obstoječemu proizvodnemu objektu. V njem bo del nove formarske linije (delno bo nameščena delno v obstoječem objektu), priprava peska in naprava za čiščenje dimnih plinov. V obstoječem objektu bo vgrajena tudi lončna industrijska peč. Zaradi zagotavljanja nemotenega napajanja z električno energijo bo zgrajena nova transformatorska postaja.
V predlogu Občinskega prostorskega načrta je območje opredeljujejo kot območje stavbnih zemljišč z oznako ŽA 1/8 in je namenjeno proizvodnim dejavnostim. Večji del območja je realiziran skladno s sprejetim prostorskim izvedbenim načrtom.
3. člen
(predmet in okvirno ureditveno območje)
Predmet izdelave OPPN je izgradnja prizidka k obstoječi proizvodnji hali, velikosti ca. 10 x 40 m, višina ca. 17 m na vzhodni strani obstoječe hale, nova transformatorska postaja, gradnja in prilagoditev gospodarske javne infrastrukture in zunanja ureditev.
Okvirno ureditveno območje OPPN vključuje del zemljišč, opredeljenih v »Spremembah in dopolnitev ZN Ferralit« ter vključuje parcele št. 1286/6, 1293/7, 1302/2, 1302/6, 1302/7, 1302/13, 1302/14, 1302/24, 1302/25, 1302/26, 1302/27, 1306/1, 1306/3, 1306/4, 1306/5, 1324/2, 1326/2. 2054. Vse so k.o. Žalec (996). Površina območja znaša ca. 2,98 ha.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN spremeni.
4. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč. Izdelane so naslednje strokovne podlage, ki jih je potreb­no upoštevati pri izdelavi OPPN OMCO FENIKS:
– geodetski načrt območja novega stanja zemljišča za objekt Livarna železovih zlitin – rekonstrukcija in dozidava, Geo inženiring d.o.o. Žalec, št. 2013/20-06, junij 2013,
– Proizvodnja hala Omco Feniks – Idejna zasnova, Logični projekti d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini, št. LH_102_13, maj 2013,
– Transformatorska postaja Omco Feniks in električni vodi, Idejna zasnova, Elektro Celje, d.d., št. 164/13, junij 2013,
– Strokovna ocena vplivov na okolje za namen spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35407 – 117/06 – podjetja Omco Feniks Slovenija, d.o.o., marec 2013,
– OPPN Spremembe in dopolnitve ZN Ferralit, IUP d.o.o. Celje, Uradni list RS, št. 94/09,
– Občinski prostorski načrt – OPN Žalec (usklajen predlog).
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne pod­lage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnut­kom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pripravi in posreduje se ga v digitalni obliki, ki omogoča vnos v GIS občine.
5. člen
(roki za pripravo)
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede skrajšan postopek priprave Sprememb in dopolnitev ZN. Priprava bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Sprejem in objava sklepa o pripravi sprememb in |       |
|dopolnitev ZN                  |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|priprava osnutka                 |  5 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|pridobitev smernic                |  15 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|dopolnjen osnutek                |  15 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|javna razgrnitev in obravnava          |  15 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|priprava in sprejem stališč do morebitnih pripomb|  10 dni  |
|v javni razgrnitvi                |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
|priprava predloga načrta             |  10 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|pridobitev mnenj                 |  15 dni  |
+-------------------------------------------------+-------------+
|sprejem na občinskem svetu in objava v Uradnem  |  40 dni  |
|listu RS                     |       |
+-------------------------------------------------+-------------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev ZN in nanj podajo mnenja, so:
1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana;
4. RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Ljubljana;
5. RS MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Celje;
6. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Žalec;
7. Elektro Celje, d.d., Celje;
8. ELES Elektro Slovenija d.o.o.;
9. Telekom Slovenije d.d., Celje;
10. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
11. Simbio d.o.o., Celje;
12. Plinovodi d.o.o., Ljubljana;
13. Mestni plinovodi d.o.o., Koper;
14. Mestna skupnost Žalec.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu s 47. in 51. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 15 dneh od prejema vloge.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik: Omco-Feniks d.o.o., Cesta Žalskega tabora 10, 3310 Žalec
– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo in
– Izdelovalec OPPN: Razvojni Center Planiranje d.o.o., Celje.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik sam.
8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame pripravljavec, Občina Žalec.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0006/2013
Žalec, dne 23. julija 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.