Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013

Kazalo

1869. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek), stran 5671.

Na podlagi 39. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11) in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A) v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) ter 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih (hale za obiranje in sušenje hmelja Gajšek in gradnjo koritastega silosa Sedminek)
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih
Ureditveno območje OPPN za gradnjo hale Gajšek se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč, zahodno od naselja Drešinja vas v okviru kmetijskega gospodarstva in v naravi predstavlja travnik s kozolcem in njivo. Kmetija Gajšek je specializirana hmeljarska kmetija. Hmeljarstvo jim predstavlja glavni vir dohodka na kmetiji. Do sedaj je kmetija obirala in sušila hmelj v objektih kmetijstva Arja vas, ki pa so v denacionalizacijskem postopku in jih v prihodnosti ne bo mogoče več uporabljati. Primorani so poiskati rešitev v gradnji novega objekta za obiranje in sušenje hmelja na enem mestu, in sicer na lokaciji domače kmetije v neposredni bližini hmeljišč, ki jih uporabljajo.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo odločbo št. 351-14/2012/4 z dne 31. 1. 2012, da stranka Gajšek Frančišek, Drešinja vas 45, 3301 Petrovče, izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 1002281766, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, kakor to dopušča in zahteva novela Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Ureditveno območje OPPN za gradnjo koritastega silosa Sedminek, se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč južno od obstoječe kmetije v naselju Podlog. Gradnja je predvidena na zemljišču, na katerem je obstoječ kozolec že bil nadomeščen z manjšim silosom, ostala zemljišča pa se uporabljajo kot sadovnjak. Kmetija Sedminek se ukvarja z živinorejo in v okviru gospodarstva nima razpoložljivih površin za širitev in skladiščenje silaže, zato bodo gradili koritasti silos v neposredni bližini kmetije.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izdalo odločbo št. 351-87/2012/4 z dne 9. 3. 2012, da stranka Sedminek Franc, Podlog 33, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva, KMG-MID: 100331362, vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, kakor to dopušča in zahteva novela Zakona o kmetijskih zemljiščih.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– se nanaša predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev predvidenih kmetijskih objektov – hale za obiranje in sušenje hmelja in koritastega silosa,
– druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predvidene umestitve kmetijskih objektov.
Okvirno ureditveno območje:
Obravnavano območje za gradnjo hale za obiranje in sušenje hmelja zajema zemljišča s parcelnimi št. 944/1 in 944/2, k.o. Levec, v skupni kvadraturi cca 0,3 ha.
Obravnavano območje za gradnjo silosa Sedminek – zajema zemljišča s parcelnimi številkami *58, 361 in 362/3, k.o. Zalog, v skupni kvadraturi cca 0,3 ha.
Po potrebi je možno zajeti še ostale bližnje parcele tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanih območij..
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag. Strokovne rešitve bo pripravil izdelovalec načrta, v skladu z izraženimi potrebami in pričakovanji investitorja.
IV. Postopek in roki za pripravo OPPN
V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) se izvede običajni postopek priprave OPPN.
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
Sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
+------------------------------------+-------------------+
|priprava osnutka načrta       |       30 dni|
+------------------------------------+-------------------+
|pridobitev smernic in sklepa MKO  |          |
+------------------------------------+-------------------+
|o potrebnosti CPVO         |       30 dni|
+------------------------------------+-------------------+
|dopolnjen osnutek načrta      |       30 dni|
+------------------------------------+-------------------+
|(s CPVO 90 dni)           |          |
+------------------------------------+-------------------+
|javna razgrnitev in obravnava    |       30 dni|
+------------------------------------+-------------------+
|priprava predloga načrta      |       30 dni|
+------------------------------------+-------------------+
|pridobitev mnenj in potrdila MKO  |       40 dni|
|o sprejemljivosti vplivov na okolje |  (s CPVO 60 dni)|
+------------------------------------+-------------------+
|sprejem na Občinskem svetu in objava|       30 dni|
|v Uradnem listu RS         |          |
+------------------------------------+-------------------+
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, Ljubljana (za področje kmetijstva),
2. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 22, Ljubljana (obvestilo MKO za varstvo okolja o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje),
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje, Maistrova 5, 3000 Celje,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
5. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ul. Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
7. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
8. KS Petrovče, Petrovče 33, 3301 Petrovče,
9. KS Šempeter, Rimska cesta 80, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
10. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Gajšek Frančišek, Drešinja vas 45, 3301 Petrovče, in Sedminek Franc, Podlog 33, 3311 Šempeter v Savinjski dolini,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Struktura d.o.o., Mirna Peč.
VI. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) ter celotno izdelavo OPPN, bosta financirala pobudnika sama.
VII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec OPPN.
VIII. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2012
Žalec, dne 15. maja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.