Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1803. Odlok o turistični taksi v Občini Brežice, stran 5386.

Na podlagi 24., 26., 27., 28. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 22. redni seji dne 20. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa obveznost plačila turistične takse na območju Občine Brežice, način obračuna, njeno višino, zavezance za plačilo in njihove obveznosti, način porabe in odvajanja turistične takse ter nadzor nad izvajanjem določil tega odloka (v nadaljnjem besedilu: Odlok).
2. člen
Pojmi, ki se uporabljajo v tem odloku imajo enak pomen, kot jih določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (v nadaljevanju besedila: Zakon).
3. člen
Turistično območje predstavlja celotno območje Občine Brežice.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO IN OBVEZNOST PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
4. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci – turisti, ki izven kraja stalnega prebivališča in na območju Občine Brežice uporabljajo storitve prenočevanja.
5. člen
Obveznost plačila turistične takse za zavezance iz prvega odstavka prejšnjega člena tega Odloka nastane hkrati s koriščenjem storitve prenočevanja (v nadaljnjem besedilu: turistična taksa za prenočevanje). Plačati so jo dolžni tudi v primeru, ko so deležni brezplačnih storitev za prenočevanje, razen, če Zakon ali ta Odlok ne določata drugače.
III. VIŠINA IN IZRAČUN TURISTIČNE TAKSE
6. člen
(1) Višina turistične takse se izračuna tako, da se število točk pomnoži z vrednostjo točke, ki jo v skladu z Zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
(2) Število točk za izračun turistične takse za območje Občine Brežice je 11 točk.
IV. OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE
7. člen
(1) Plačila turistične takse za prenočevanje so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti;
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije;
– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami;
– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji udeleženci vzgojno izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti;
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih;
– osebe, ki so na začasnem delu in bivanju v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni;
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse;
– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice;
– organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, katerih nočitev plača organizator in imajo pomen za turistično promocijo občine. Sklep o pomenu prireditve za turistično promocijo občine izda župan.
(2) Turistično takso za prenočevanje v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti;
– turisti, člani mednarodnih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF;
– turisti v kampih.
V. NAČIN UPORABE TURISTIČNE TAKSE
8. člen
Sredstva iz naslova turistične takse so prihodek proračuna Občine Brežice, porabijo pa se namensko za dejavnosti in storitve, določene z Zakonom. Namen porabe sredstev se določi s proračunom.
VI. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE
9. člen
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso za prenočevanje v imenu in za račun občine hkrati s koriščenjem storitev prenočevanja ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
(3) Osebe iz prvega odstavka tega člena so dolžne Občini Brežice do 25. dne v mesecu za pretekli mesec dostaviti izpolnjen predpisan obrazec in nakazati turistično takso za prenočevanje na poseben račun občine, ki je naveden na obrazcu.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE IN OBVEZNA VSEBINA PREDPISANEGA OBRAZCA
10. člen
Osebe iz prvega odstavka 9. člena so v roku, ki ga določa tretji odstavek 9. člena, dolžne predložiti občini mesečno poročilo o plačani turistični taksi na predpisanem obrazcu. Obrazec je sestavni del tega Odloka. Mesečno poročilo o plačani turistični taksi se lahko posreduje tudi v elektronski obliki.
11. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, če ni z odlokom ali zakonom drugače določeno, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve, ki ugotavlja ali zavezanci v roku dostavljajo poročila in plačujejo turistično takso.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno, je Medobčinski inšpektorat, Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
VIII. PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE
12. člen
Prisilno izterjavo turistične takse opravlja pristojni organ Carinske uprave Republike Slovenije po postopku, ki ga določa Zakon.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
(1) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– do 25. dne v mesecu za pretekli mesec ne predloži Občini Brežice poročila, iz katerega je razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse, na predpisanem obrazcu Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi.
(2) Z globo 800,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 500,00 EUR se kaznujeta za prekršek iz prvega odstavka sobodajalec in kmet, ki sprejemata turiste na prenočevanje.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljavnost Odloka o turistični taksi v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/89 in 50/99).
Št. 007-3/2011
Brežice, dne 20. maja 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.