Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013

Kazalo

1780. Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF), stran 5326.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF)
Razglašam Zakon o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. maja 2013.
Št. 003-02-5/2013-8
Ljubljana, dne 31. maja 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O ODPRAVI POSLEDIC RAZVELJAVITVE DRUGEGA, TRETJEGA IN ČETRTEGA ODSTAVKA 143. ČLENA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC (ZOPRZUJF)
1. člen
S tem zakonom se z namenom, da se zagotovi enaka obravnava vseh uživalcev ali uživalk (v nadaljnjem besedilu: uživalci) pokojnin, usklajenih po določbah drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314 in 105/12; v nadaljnjem besedilu: ZUJF), ki jih je Ustavno sodišče Republike Slovenije z odločbo U-I-186/12-34 (Uradni list RS, št. 25/13; v nadaljnjem besedilu: odločba Ustavnega sodišča) razveljavilo, določa način odprave posledic razveljavitve navedenih določb uživalcem tako usklajenih pokojnin na podlagi pravnomočnih odločb od uveljavitve ZUJF ter roke in način poračuna razlike vsem uživalcem pokojnin, usklajenih po razveljavljenih določbah ZUJF.
2. člen
Uživalcem pokojnin na podlagi pravnomočnih odločb, usklajenih po določbah drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF, se izplača razlika med zneski pokojnin, ki bi jim pripadali za posamezni mesec brez uskladitve po ZUJF in zneski pokojnin, usklajenih po ZUJF za obdobje do 22. marca 2013 oziroma do 31. decembra 2012 za dele pokojnin z upoštevanjem obdobij pokojninske dobe do 31. marca 1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ.
3. člen
(1) Tudi uživalcem pokojnin, usklajenih po razveljavljenih določbah ZUJF, za katere obstaja obveznost poračuna razlike neposredno po odločbi Ustavnega sodišča, se poračun opravi na način, določen v prejšnjem členu. Navedenim uživalcem, in uživalcem po prejšnjem členu, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) izplača razliko v dveh obrokih, in sicer v višini 20 odstotkov pripadajočega zneska razlike z izplačilom pokojnin za mesec junij 2013 in v višini 80 odstotkov pripadajočega zneska razlike z izplačilom pokojnin za mesec maj 2014.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek Zavod izplača celotno razliko s pokojnino za mesec junij 2013, če je znesek razlike manjši od 100 eurov.
(3) Potrebna sredstva za izplačilo razlike iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi Republika Slovenija iz državnega proračuna.
(4) Uživalcem pokojnin iz prvega in drugega odstavka tega člena Zavod izda odločbe najpozneje do konca junija 2013. Ta odločba se šteje za odločbo, s katero je ta organ ugodil pritožbi uživalca za izplačilo pokojnine brez uskladitve po ZUJF, če o njej še ni odločil.
(5) Pri odmeri dohodnine na letni ravni se pri dohodku iz prvega odstavka tega člena upošteva povprečenje v skladu s prvim odstavkom 120. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).
4. člen
Če se je uživalcu pokojnine iz prejšnjega člena v letu 2012 izplačal letni dodatek, ki se mu ne bi, če pokojnina ne bi bila usklajena po razveljavljenih določbah ZUJF na znesek 622,00 eurov, se izplačani letni dodatek poračuna z zneskom iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, vendar največ do zneska izplačane razlike.
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/13-13/14
Ljubljana, dne 23. maja 2013
EPA 1154-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik