Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2013 z dne 12. 4. 2013

Kazalo

1163. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2012, stran 3729.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11 in 110/11) in skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06 in 101/11) je občinski svet na 19. redni seji dne 27. 3. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2012, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2012 izkazuje:
                              EUR
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   Skupina/Podskupina kontov
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.773.155
70  DAVČNI PRIHODKI
   (700+701+702+703+704+705+706)         1.569.216
   700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK        1.385.336
   701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
   702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE             79.365
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE      104.362
   705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN
   TRANSAKCIJE
   706 DRUGI DAVKI                   153
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)     818.980
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
   PREMOŽENJA                   442.681
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE              274
   712 DENARNE KAZNI                 2.665
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV    45.062
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI           328.298
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        29.189
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
   721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
   NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA            29.189
73  PREJETE DONACIJE (730+731)
   730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
   731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
74  TRANSFERNI PRIHODKI               355.770
   740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
   JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            158.485
   741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
   IN SREDSTEV PRORAČUNA EU            197.285
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.204.573
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)    757.875
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM      270.009
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO
   VARNOST                     42.979
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        405.914
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI           15.496
   409 REZERVE                   23.477
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)     765.322
   410 SUBVENCIJE                  19.052
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  473.710
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN
   USTANOVAM                    39.580
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        232.980
42  INVESTICIJSKI ODHODKI              484.375
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     484.375
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI             197.001
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI           192.341
   432 INVESTICIJSKI TRANSFER            4.660
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI
   PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)(SKUPAJ PRIHODKI-
   ODHODKI)                    568.582
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           0
750  PREJETA VRAČILA DANIIH POSOJIL
   7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih
   podjetij
   7503 Prejeta vračila danih posojil od
   finančnih institucij
   7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih
   ravni države
   7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu
   proračunu
751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   7510 Sredstva pridobljena s prodajo
   kapitalskih deležev v javnih podjetjih
   7511 Sredstva pridobljena s prodajo
   kapitalskih deležev v finančnih inst.
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                 0
440  DANA POSOJILA
   4400 Dana posojila posameznikom
   4402 Dana posojila javnim skladom
   4403 Dana posojila finančnim institucijam
   4404 Dana posojila privatnim podjetjem in
   zasebnikom
441  POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB
   4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih
   podjetjih
   4411 Povečanje kapitalskih deležev v
   finančnih institucijah
   4412 Povečanje kapitalskih deležev v
   privatnih podjetjih
442  PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA
   PRIVATIZACIJE
   4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
   4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne
   sklade
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             0
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE                     0
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  0
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA                 86.998
55  ODPLAČILO DOLGA                 86.998
   550 Odplačilo kreditov drugim domačim
   kreditodajalcem                 86.998
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           481.584
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          86.997
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     –568.582
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA (2011)             241.185
-------------------------------------------------------------
3. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
4. člen
Sredstva na računu proračuna iz leta 2012 se prenesejo v proračun Občine Dobrna za leto 2013.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0005/2013-1(6)
Dobrna, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.