Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2013 z dne 22. 3. 2013

Kazalo

931. Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever, stran 3290.

Na podlagi 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C in 57/12) ter na podlagi 12. in 78. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je Svet Občine Naklo na 3. izredni seji dne 27. 2. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo – sever
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta območja SD 17/1 Naklo–sever (Uradni list RS, št. 46/10, 57/10 – tehnični popravek).
2. člen
V 1. členu se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Protim Ržišnik Perc d.o.o., pod številko projekta P119230, v februarju 2013.«
3. člen
V 3. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta SD 17/1 Naklo – sever leži med ulico Pokopališka pot in avtocesto (odsek Naklo – Kranj zahod), na koncu obstoječe zazidave, na severu Naklega. Na južni strani se območje stika z obstoječim naseljem, domom za starejše občane in zdravstvenim domom, na zahodni strani ga le Pokopališka pot loči od pokopališča, na vzhodni strani sega do avtoceste, na severu in severovzhodu pa se stika z odprtimi kmetijskimi površinami.«;
– v drugem odstavku spremeni seznam parcelnih številk tako, da se glasi: »Območje OPPN obsega zemljišča naslednjih parc. št.: 320/1 – del, 320/3, 320/4, 321/3, 621/4, 621/6 – del, 622 – del, 662, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718 in 719, vse k.o. Naklo.«;
– v tretjem odstavku spremeni navedena velikost območja tako, da se stavek glasi: »Velikost območja je 3,4 ha.«
4. člen
V 4. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Za nemoteno izvedbo in rabo predvidenih prostorskih ureditev je predvideno priključevanje območja na obstoječa prometna, energetska in komunalna omrežja na širšem območju. Priključki na obstoječa omrežja ter potrebne obnove obstoječih omrežij bodo deloma segali tudi izven območja OPPN.«;
– v drugem odstavku črta besedilo »v dolžini ca. 35 m«;
– tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: »Vodovodni priključki, ki bodo segali izven območja bodo potekali:
– po rekonstruirani ulici Krakovo, po zemljišču parc. št. 622 k.o. Naklo,
– zanka vodovoda, ki bo napajala stanovanjski del območja bo potekala po zemljišču parc. št. 612/5, k.o. Naklo (Pokopališka pot),
– po Pokopališki ulici do Glavne ceste, po zemljiščih parc. št. 612/5 in 610, k.o. Naklo (del obstoječega vodovoda se obnovi) v dolžini ca. 300 m.«;
– črta peti odstavek;
– preštevilči se zadnji odstavek.
5. člen
V 5. členu se:
– oštevilči prvi odstavek in na koncu besedila pika nadomesti z vejico ter doda nova alineja, ki se glasi: »– gradnja parkirišč, parkovnih in športnih površin.«;
– dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Dopustne so tudi rekonstrukcije objektov in sprememba namembnosti vrtca (oziroma njegovega dela) znotraj skupine stavb splošnega družbenega pomena.« in
»Na celotnem območju je dovoljena gradnja nove in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe komunalne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture, urejanje zunanjih zelenih in utrjenih površin ter gradnja protihrupnih ograj.«
6. člen
V 6. členu se:
– prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Nova zazidava se bo navezovala na ulico Krakovo, na katero bo priključena nova interna cesta ter na Pokopališko pot, na katero se bodo tudi navezovale interne ulice in nekateri stanovanjski objekti.«;
– za tem stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Dostop do območja bo urejen tudi preko rekonstruiranega priključka iz Stare ceste.«.
7. člen
V 7. členu se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Predvidena pozidava v območju podrobnega načrta se deli na tri sklope:
– jugozahodni del območja bo pozidan s stanovanjskimi objekti, ki bodo dostopni iz novih ulic, vpetih med Krakovo in Pokopališko pot ali direktno iz Pokopališke poti;
– v osrednjem delu območja bo lociran vrtec;
– severovzhodni del območja pa je namenjen športnim in parkovnim površinam, rekonstrukciji ceste in gradnji nadomestnih parkirišč.«
– besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Za gradnjo vrtca sta predvideni dve parceli za gradnjo, in sicer z oznakama 1 in 1a. Objekt vrtca bo lociran na zemljišču z oznako 1, zemljišče z oznako 1a pa je predvideno za zagotavljanje potrebnih zunanjih površin za vrtec (razširjeno območje vrtca). Tlorisni gabarit vrtca bo umeščen znotraj gradbene meje dimenzij 76 m x 28 m, izven katere lahko segajo nadstreški in terase. Dopustna etažnost objekta je do K+P+1 (+M), streha objekta je lahko ravna ali v naklonu oziroma kombinacija obeh. V primeru strehe v naklonu je dopustna izraba mansardne etaže. Na strehi vrtca je dopustna postavitev sončnih kolektorjev za toplo vodo in sončnih fotovoltajičnih elektrarn.«;
– na koncu dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Med razširjenim območjem vrtca in parkiriščem doma za starejše občane je predvidena ureditev žepnega parka, preko katerega bodo potekale sprehajalne poti, ki bodo povezovale Krakovo in novo predvideno stanovanjsko območje z območjem doma starejših občanov, zdravstvenim domom in športnimi površinami na severnem delu območja OPPN. V parku je predvidena zasaditev z vegetacijo, ki naj se prilagodi postavitvi urbane opreme (klopi, mize, koši za smeti, pitnik, igrala za manjše otroke ter igrala za odrasle ipd).« in
»Na severnem delu območja, med Staro cesto in avtocesto je predvidena ureditev parkirišča za potrebe bližnjih javnih objektov in parkovnih površin ter ureditev manjšega športnega parka, na katerem je predvidena ureditev površin za igro starejših otrok in mladostnikov. Igrišča se opremi s tipsko športno in drugo urbano opremo, okrog igrišča za igre z žogo se predvidi transparentno varovalno ograjo. V primeru, da višinskih razlik ni možno premostiti s travnatimi brežinami, se lahko premostijo s podpornimi zidovi do višine 1,5 m. Dopustna je tudi izvedba peš povezave (npr. stopnišča) med športnim parkom in nadvozom nad avtocesto. Dostop do novo predvidenih parkirišč in športnega parka se predvidi iz Stare ceste.«
8. člen
Na koncu 8. člena se dodajo osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»Na parceli vrtca ter na razširjenem območju OPPN je dopustna gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov.«;
»Pri ureditvah, predvidenih v varovalnem pasu avtoceste je potrebno upoštevati širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7 m od roba cestnega sveta. Vsi stroški, ki bi nastali zaradi rušitev objektov, predvidenih v tem pasu, bremenijo investitorja. Investitor ni upravičen do nikakršne odškodnine za škodo, ki bi na teh objektih nastala zaradi gradnje oziroma vzdrževanja avtoceste.«;
»V varovalnem pasu avtoceste ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.«;
»Na območju ob avtocesti morajo biti predvidene ureditve izvedene tako, da bo omogočen dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del na avtocesti in njenih spremljajočih objektih.« in
»Za vse posege v varovalni pas avtoceste je potrebno pridobiti soglasje upravljavca avtoceste.«
9. člen
Na koncu 9. člena se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»S predvideno rekonstrukcijo dela ulice Krakovo se ukinja del parkirišč na območju doma starejših občanov in na območju zdravstvenega doma. Nadomestna parkirišča se zagotovi v sklopu novo predvidenega parkirišča, severno od Stare ceste. V primeru potrebe po dodatnih parkiriščih se le-ta lahko uredijo tudi ob severnem robu priključka ceste Krakovo na Staro cesto.«
10. člen
V 11. členu se:
– prvi stavek prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Na območju OPPN se vodovodno omrežje deli na dva sistema, vrtec se priključi na vodovodni sistem Duplje–Strahinj–Naklo–Cegelnica, stanovanjski objekti pa na vodovodni sistem naselja Naklo.«;
– prvi stavek drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Priključitev vodovoda za stanovanjske objekte bo izvedena v krožni povezavi na obstoječi vodovod na Pokopališki poti, priključitev vodovoda za vrtec pa je predvidena v obstoječem jašku pred domom za starejše občane.«;
– besedilo četrtega odstavka spremeni tako, da se glasi: »Za zagotovitev požarne varnosti je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja.«
11. člen
Oštevilči se prvi odstavek 13. člena ter dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Javna razsvetljava se predvidi tudi na območju javnih parkirnih, parkovnih in športnih površin.« in
»Razsvetljava mora izpolnjevati zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja.«
12. člen
Na koncu 18. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi: »Tik ob zahodnem robu območja OPPN se nahaja kapelica sv. Antona Padovanskega. Na tem delu območja je predvidena rekonstrukcija obstoječega stopnišča, ki vodi na nadvoz čez avtocesto ter preureditev počivališča ob poti proti kapelici. Na počivališču se uredi tlakovani oziroma peščeni plato z urbano opremo (klopi, smetnjaki) ter zasaditev z grmovnicami. Med izvedbo predvidenih ureditev je potrebno kapelico zavarovati pred morebitnimi poškodbami, nivo terena ob kapelici je potrebno ohranjati na obstoječi koti. Za posege na tem delu območja je predhodno potrebno pridobiti soglasje ZVKD.«
13. člen
Spremeni se besedilo 19. člena tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi zakonodaje, ki velja na področju varstva pred hrupom, se obravnavano območje razvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom.
(2) V času gradnje je zaradi obratovanja strojev in dovoza tovornih vozil pričakovati občasne povečane emisije hrupa. Za zmanjševanje hrupa v času gradnje je predvideno, da vsa gradbena dela potekajo le v dnevnem času, med delovnim tednom, na način da mejne vrednosti pri najbližjih objektih z varovanimi prostori niso presežene. Gradnja se lahko izvaja tudi na način, da so presežene mejne vrednosti, ne smejo pa biti presežene kritične vrednosti, če si investitor pridobi za začasno čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom dovoljenje ministrstva pristojnega za okolje in pristojne občine.
(3) Za varstvo območja pred hrupom cestnega prometa je bila izdelana Ocena obremenitve s hrupom (št. 72/1-2012, junij 2012 in dopolnitev št. 72/2-2012 september 2012, izdelal Marbo, d.o.o. Bled), v kateri so določeni potrebni protihrupni ukrepi za zaščito območja pred hrupom prometa po avtocesti. V oceni je navedenih več možnih variant s katerimi se zagotavlja ustrezna protihrupna zaščita. Namesto ukrepov, določenih v strokovni podlagi je dopustno uporabiti tudi druge rešitve, ki zagotavljajo enako stopnjo zaščite kot navedeni ukrepi. Izvedba protihrupnih ukrepov za zaščito objektov in pripadajočih zunanjih površin na celotnem območju OPPN je obveznost investitorjev novih posegov, izvedeni pa morajo biti najkasneje ob izgradnji načrtovanih ureditev.
(4) Pri gradnji novih objektov, mora biti ustrezna zvočna zaščita stavbe izkazana v Elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah (v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12), iz katerega mora biti razvidno tudi, da je s predvidenimi pasivnimi ukrepi (fasada, okna, balkonska vrata, rolete …) zagotovljeno, da dovoljene ravni hrupa v varovanih prostorih objekta ne bodo presežene. Kolikor s pasivnimi ukrepi to ni mogoče zagotoviti je za objekt oziroma območje potrebno zagotoviti dodatno aktivno protihrupno zaščito.
(5) Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja AC, glede na že izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje.«
14. člen
Oštevilči se prvi odstavek 25. člena ter doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Objekti morajo biti načrtovani potresno varno, upoštevati je potrebno projektni pospešek tal (0,200g) ter temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.«
15. člen
V 29. členu se:
– na koncu prvega odstavka doda nov stavek, ki se glasi: »Dopustna je tudi fazna gradnja objektov.«;
– doda nov tretji odstavek, ki se glasi: »Gradnja parkirišč, parkovnih in športnih površin se lahko izvaja v ločenih etapah.«
16. člen
Spremeni se besedilo 31. člena tako, da se glasi:
»(1) Dopustno je odstopanje od gabaritov in oblikovne zasnove, prikazane v grafičnem delu OPPN, pod pogojem, da so upoštevani predpisi za gradnjo vrtcev ter da se ne preseže 45 % faktor pozidanosti parcele za gradnjo.
(2) V primeru, da se zadostne zunanje površine za vrtec zagotovijo znotraj zemljišča 1, se zemljišče 1a lahko delno nameni razširitvi območja žepnega parka.«
17. člen
V 32. členu se:
– v naslovu doda besedilo »in zunanje površine«;
– doda tretji odstavek, ki se glasi: »Dopustna odstopanja iz prve točke tega člena veljajo tudi za območja parkirnih, parkovnih in športnih površin.«
18. člen
Zaradi spremembe meje območja se vsi grafični načrti, navedeni v točki B) 2. člena nadomestijo z novimi z enakimi naslovi in so sestavni deli tega odloka, k prilogam iz točke C) pa se dodajo priloge teh sprememb in dopolnitev OPPN.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0006/2011-27
Naklo, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r