Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013

Kazalo

369. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja ­NIVO-PGM Žalec, stran 1857.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 31. 1. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO-PGM Žalec
I. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO-PGM Žalec
Za občinski podrobni prostorski načrt za širitev območja NIVO-PGM Žalec (v nadaljevanju: OPPN) je bil sprejet Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO-PGM Žalec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 52/07. Navedeni sklep je obravnaval namero družbe NIVO gradnje in ekologija d.d. iz Celja, po centralizaciji svojih proizvodnih dejavnosti na skupno lokacijo v območju sprejete programske zasnove (PZ za širitev območja PUV-PGM Žalec). Med javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka OPPN je bila s strani Občine Žalec podana pripomba v smislu vključitve zbirnega centra komunalnih odpadkov Žalec v ureditveno območje OPPN. Sam postopek OPPN se zaradi finančnih težav investitorja (družbe NIVO gradnje in ekologija d.d.) ni zaključil. V letu 2012 je Občina Žalec v ureditveno območje OPPN dodatno predlagala še vključitev površin in objektov enote za urejanje javnih površin v Žalcu ter nadaljevanje samega postopka izdelave OPPN.
Razlog za spremembe in dopolnitve sklepa so tako predlagane vključitve novih vsebin v območje OPPN ter odstop družbe NIVO gradnje in ekologija d.d. kot edinega investitorja izdelave OPPN. Zato se omenjeni sklep spremeni in dopolni.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN za širitev območja NIVO-PGM Žalec.
Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
Predmet izdelave OPPN je:
– Umestitev proizvodnih, poslovnih, servisnih, obrtnih, skladiščnih, trgovskih in drugih dejavnosti v skladu s sprejeto programsko zasnovo,
– Umestitev zbirnega centra komunalnih odpadkov Žalec,
– Umestitev površin in objektov namenjenih enoti za urejanje javnih površin v Žalcu,
– Rekonstrukcija obstoječe industrijske ceste, ureditev ostale pripadajoče gospodarske komunalne infrastrukture in druge ureditve.
Okvirno ureditveno območje:
Okvirno ureditveno območje OPPN za širitev območja NIVO-PGM Žalec zapolnjuje prostor med lokalno cesto Žalec–Griže na zahodu, industrijsko cesto na jugu, proizvodno skladiščnim kompleksom NIVO-PGM Žalec na vzhodni ter najboljšimi kmetijskimi zemljišči na severni strani območja in je opredeljeno v sprejeti programski zasnovi za širitev območja PUV-PGM Žalec.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06,110/07, 106/10),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Programska zasnova za širitev območja PUV-PGM Žalec (P16); URBIS d.o.o., urbanizem, arhitektura, projektiranje Maribor, proj. št. 40-PZ/2001 (Uradni list RS, št. 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– Idejno zasnovo IDZ za zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov; Savinjaprojekt GIZ Žalec (št. proj. 61/12),
– Idejno zasnovo IDZ za enoto za urejanje javnih površin v Žalcu; Savinjaprojekt GIZ Žalec (št. proj. 61/12),
– Ostala gradiva, relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 15 dni,
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve občine Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan OBČINE Žalec sprejme Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 20 dni po oddaji gradiva Občini Žalec; v nadaljevanju OŽ) oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– MS Žalec (v nadaljevanju: MS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu MS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s MS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 10 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 15 dni po pripravi predloga stališča).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča župana OŽ do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 15 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.
– Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 20 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 10 dni).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
4. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
5. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
7. Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
8. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper,
9. Kabel TV d.o.o. Petrovče, Dobriša vas 3, 3301 Petrovče,
10. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
11. MS Žalec, Ul. Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
12. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik Občina Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Urbis d.o.o. Maribor.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Vse potrebne strokovne podlage in izdelavo OPPN (vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO, kolikor bo le-ta potreben) bo financirala Občina Žalec.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko po pooblastilu pripravljavca OPPN prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2007-2/4
Žalec, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.