Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2013 z dne 14. 2. 2013

Kazalo

368. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013, stran 1856.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 18. redni seji dne 31. januarja 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2013 (Uradni list RS, št. 20/12) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |    v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/podskupina kontov             |  Proračun|
|                         |  leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 18.995.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 14.694.538|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 12.773.212|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      | 10.997.820|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.302.700|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   472.692|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.921.326|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.436.231|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    8.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni      |   38.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   37.885|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   401.210|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   390.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   80.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |   310.000|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.910.462|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   927.319|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  2.983.143|
|   |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 20.156.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  4.774.719|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   953.588|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   158.175|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  2.486.672|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   358.386|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   817.898|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              |  7.496.466|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   206.050|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  3.915.460|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |   840.722|
|   |ustanovam                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.534.234|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  7.564.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  7.564.070|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   320.745|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   269.345|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |   51.400|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     | –1.161.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    9.600|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |    9.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |    9.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|   |naložb                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |    9.600|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |  1.021.695|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  1.021.695|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |  1.021.695|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV         | –2.173.095|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       | –1.021.695|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |  1.161.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  2.685.395|
|   |NA DAN 31. 12. 2012            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in državne pomoči.«
2. člen
Besedilo četrtega odstavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glavarina za financiranje ožjih delov občine za proračunsko leto 2013 znaša 33,91 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0001/2013
Žalec, dne 31. januarja 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.