Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2012 z dne 13. 12. 2012

Kazalo

3684. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo, stran 9712.

Na podlagi pete točke prvega odstavka 179. člena in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), prve in tretje alineje 41. člena ter 58. do 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, s spremembami in dopolnitvami), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami), 5. in 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 58/07, s spremembami in dopolnitvami) je Občinski svet Občine Naklo na 13. redni seji dne 28. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Naklo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Na območju Občine Naklo se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo). Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, kot določa ta odlok.
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.
Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen
Za opuščene objekte na zazidanih stavbnih zemljiščih se po tem odloku štejejo:
– nenaseljeni in zapuščeni objekti (brez stanovalcev ali z opuščeno poslovno dejavnostjo) in
– nedograjeni objekti (zgrajeni do najmanj tretje gradbene faze) več kot 10 let od izdanega pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe javnega zdravstva, javnega socialnega in javnega otroškega varstva, javnega šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe javnega zdravstva, javnega socialnega in javnega otroškega varstva, javnega šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
5. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo:
I. območje: naselja Naklo, Pivka, Podbrezje – Gača, Podreber – območje asfaltne baze, industrijska cona Naklo
II. območje: naselja Strahinj, Spodnje Duplje, Zgornje Duplje, Cegelnica, Malo Naklo, Podreber – obstoječi stanovanjski del
III. območje: naselja Zadraga, Podbrezje, Bistrica, Žeje, Okroglo, Polica
IV. območje: naselje Gobovce.
Vsa ostala stavbna zemljišča, ki jih navedena območja ne vključujejo, imajo pa možnost priključitve na vodovodno in električno omrežje ter ustrezajo ostalim pogojem in kriterijem za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku, se uvrstijo v najbližje ležeče območje.
6. člen
Podrobneje so meje območij iz 5. člena tega odloka razvidne iz posebej pripravljenih grafičnih prilog, ki so sestavni del tega odloka. Navedena dokumentacija je na vpogled na občinski upravi Občine Naklo in v elektronski obliki v prostorskem informacijskem sistemu Občine Naklo.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
7. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe:
1. Javno električno omrežje: 15 točk
2. Javno vodovodno omrežje: 30 točk
3. Javno kanalizacijsko omrežje: 20 točk
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe:
1. Makadamska cesta: 10 točk
2. Asfaltna cesta: 30 točk
3. Javna razsvetljava: 10 točk.
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe in skupne rabe se upošteva priključenost oziroma možnosti priključka na te objekte in naprave. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno električno omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od najbližje parcelne meje predmetnega stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve. Šteje se, da je zagotovljena možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, kadar so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa občinski Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Naklo. Šteje se, da je zagotovljena možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje, kadar so za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa občinski Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na območju Občine Naklo, kolikor ni dovoljena gradnja greznic ali malih čistilnih naprav.
8. člen
Po namembnosti rabe stavbnega zemljišča se stavbna zemljišča po tem odloku razvrstijo v tri skupine:
1. za stanovanjski namen,
2. za poslovni namen in
3. za spremljevalni poslovni namen.
Za stanovanjski namen se po tem odloku štejejo stanovanja v eno ali večstanovanjskih, objektih in drugih objektih, namenjena stalnemu ali občasnemu prebivanju, kamor se prištevajo tudi počitniški objekti.
Nadomestilo za opuščeni objekt stanovanjskega namena se plačuje enako kot za objekt stanovanjskega namena, ki je v uporabi. Kolikor opuščeni objekt ogroža zdravje in varnost občanov, se to ovrednoti z dodatnim številom točk, v skladu s 3. in 10. členom tega odloka.
Za poslovni namen se štejejo vsi objekti, ki so namenjeni opravljanju kakršnekoli trgovske, storitvene, poslovne, proizvodne, gospodarske dejavnosti ali kakršnekoli druge pridobitne dejavnosti.
Nadomestilo za objekte poslovnega namena, ki se ne uporabljajo več za poslovni namen, se obračuna glede na dejansko rabo objekta.
Nadomestilo za opuščene objekte poslovnega namena se plačuje enako kot za objekte poslovnega namena, ki so v uporabi, pri čemer se pri izračunu upošteva dejavnost poslovnega namena, ki se je pred opustitvijo uporabe zadnja opravljala v objektu.
Kolikor opuščeni objekt ogroža zdravje in varnost občanov, se to ovrednoti z dodatnim številom točk, v skladu s 3. in 10. členom tega odloka.
Za poslovni namen se štejejo tudi naslednje kmetijske površine in objekti:
gnojišča (pokrita in nepokrita),
skladišča za gnojevko in gnojnico,
kozolci,
čebelnjaki,
silosi (pokriti in nepokriti) in
rastlinjaki.
Za spremljevalni poslovni namen se štejejo vse spremljevalne površine, navedene v četrtem odstavku 13. člena tega odloka, ki se uporabljajo za izvajanje pridobitne dejavnosti.
Nadomestilo za površine in objekte spremljevalnega poslovnega namena, ki se ne uporabljajo več, se plačuje enako kot za površine in objekte spremljevalnega poslovnega namena, ki so v uporabi, pri čemer se pri izračunu upošteva dejavnost spremljevalnega poslovnega namena, ki se je pred opustitvijo uporabe zadnja opravljala v objektu.
9. člen
Glede na lego in namembnost se stavbna zemljišča točkujejo z naslednjim številom točk:
Stanovanjski namen:
I. območje: 40 točk
II. območje: 30 točk
III. območje: 25 točk
IV. območje: 10 točk.
Poslovni namen, določen po Standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008:
+-------+------------------------+------------------------------+
| Zap. |  Poslovna dejavnost  |      Območje      |
| št. |            +-------+-------+-------+------+
|    |            |  I  |  II | III | IV |
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+
|    |Rudarstvo        |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja tobačnih  |    |    |    |   |
|    |izdelkov        |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja koksa in  |    |    |    |   |
|    |naftnih derivatov    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja kemikalij, |    |    |    |   |
|    |kemičnih izdelkov    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja       |    |    |    |   |
|    |farmacevtskih surovin  |    |    |    |   |
|    |in preparatov      |    |    |    |   |
|  I. |Proizvodnja izdelkov iz | 1200 | 1000 | 900 | 600 |
|    |gume in plastičnih mas |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja kovin    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja kovinskih  |    |    |    |   |
|    |izdelkov, razen strojev |    |    |    |   |
|    |in naprav        |    |    |    |   |
|    |Oskrba z vodo, ravnanje |    |    |    |   |
|    |z odplakami in odpadki, |    |    |    |   |
|    |saniranje okolja    |    |    |    |   |
|    |Gradnja stavb      |    |    |    |   |
|    |Gradnja inženirskih   |    |    |    |   |
|    |objektov        |    |    |    |   |
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+
|    |Proizvodnja nekovinskih |    |    |    |   |
|    |mineralnih izdelkov   |    |    |    |   |
|    |Oskrba z električno   |    |    |    |   |
|    |energijo, plinom in   |    |    |    |   |
|    |paro          |    |    |    |   |
|    |Posredništvo in     |    |    |    |   |
|    |trgovina na debelo,   |    |    |    |   |
|    |razen z motornimi    |    |    |    |   |
|    |vozili         |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja       |    |    |    |   |
|    |računalnikov,      |    |    |    |   |
|    |elektronskih in     |    |    |    |   |
|    |optičnih izdelkov    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja električnih |    |    |    |   |
|    |naprav         |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja drugih   |    |    |    |   |
|    |strojev in naprav    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja motornih  |    |    |    |   |
|    |vozil, prikolic in   |    |    |    |   |
|    |polprikolic       |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja drugih   |    |    |    |   |
|    |vozil in plovil     |    |    |    |   |
|    |Kopenski promet,    |    |    |    |   |
|    |cevovodni transport   |    |    |    |   |
|    |Vodni promet, zračni  |    |    |    |   |
|    |promet         |    |    |    |   |
|    |Skladiščenje in     |    |    |    |   |
|    |spremljajoče prometne  |    |    |    |   |
|    |dejavnosti       |    |    |    |   |
|    |Kmetijstvo in lov,   |    |    |    |   |
|    |gozdarstvo, ribištvo  |    |    |    |   |
|    |Gostinstvo       |    |    |    |   |
| II. |Trgovina z motornimi  | 1000 | 900 | 800 | 400 |
|    |vozili in popravila   |    |    |    |   |
|    |motornih vozil     |    |    |    |   |
|    |Trgovina na drobno,   |    |    |    |   |
|    |razen z motornimi    |    |    |    |   |
|    |vozili         |    |    |    |   |
|    |Poštna in kurirska   |    |    |    |   |
|    |dejavnost        |    |    |    |   |
|    |Specializirana gradbena |    |    |    |   |
|    |dela          |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja živil    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja pijač    |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja tekstilij  |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja oblačil   |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja usnja,   |    |    |    |   |
|    |usnjenih in sorodnih  |    |    |    |   |
|    |izdelkov        |    |    |    |   |
|    |Obdelava in predelava  |    |    |    |   |
|    |lesa, proizvodnja    |    |    |    |   |
|    |izdelkov iz lesa,    |    |    |    |   |
|    |plute, slame in protja, |    |    |    |   |
|    |razen pohištva     |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja papirja in |    |    |    |   |
|    |izdelkov iz papirja   |    |    |    |   |
|    |Tiskarstvo in      |    |    |    |   |
|    |razmnoževanje posnetih |    |    |    |   |
|    |nosilcev zapisa     |    |    |    |   |
|    |Proizvodnja pohištva  |    |    |    |   |
|    |Druge raznovrstne    |    |    |    |   |
|    |predelovalne dejavnosti |    |    |    |   |
|    |Popravila in montaža  |    |    |    |   |
|    |strojev in naprav    |    |    |    |   |
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+
|    |Informacijske in    |    |    |    |   |
|    |komunikacijske     |    |    |    |   |
|    |dejavnosti       |    |    |    |   |
|    |Finančne in       |    |    |    |   |
|    |zavarovalniške     |    |    |    |   |
|    |dejavnosti       |    |    |    |   |
|    |Poslovanje z      |    |    |    |   |
|    |nepremičninami     |    |    |    |   |
|    |Strokovne, znanstvene  |    |    |    |   |
|    |in tehnične dejavnosti |    |    |    |   |
|    |Druge raznovrstne    |    |    |    |   |
|    |poslovne dejavnosti   |    |    |    |   |
|    |Dejavnost javne uprave |    |    |    |   |
|    |in obrambe, dejavnost  |    |    |    |   |
|    |obvezne socialne    |    |    |    |   |
|    |varnosti        |    |    |    |   |
| III. |Izobraževanje      | 900 | 800 | 700 | 300 |
|    |Zdravstvo in socialno  |    |    |    |   |
|    |varstvo         |    |    |    |   |
|    |Kulturne, razvedrilne  |    |    |    |   |
|    |in rekreacijske     |    |    |    |   |
|    |dejavnosti       |    |    |    |   |
|    |Druge dejavnosti    |    |    |    |   |
|    |Dejavnost gospodinjstev |    |    |    |   |
|    |z zaposlenim hišnim   |    |    |    |   |
|    |osebjem, proizvodnja za |    |    |    |   |
|    |lastno rabo       |    |    |    |   |
|    |Dejavnost        |    |    |    |   |
|    |eksteritorialnih    |    |    |    |   |
|    |organizacij in teles  |    |    |    |   |
+-------+------------------------+-------+-------+-------+------+
Spremljevalni poslovni namen se ovrednoti z enakim številom točk kot poslovni namen, pri čemer se za navedene površine plačuje 30 % vrednosti nadomestila poslovnega namena zazidanih stavbnih zemljišč.
10. člen
Za opuščene objekte, ki ogrožajo zdravje in varnost občanov, skladno s šestim odstavkom 13. člena tega odloka, se pri obračunu nadomestila doda dodatno število točk, in sicer na vseh območjih 100 točk.
11. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi po naslednjih merilih:
+-----------------------------------+---------------------------+
|      Namenska raba      |     Območje     |
|                  +------+------+------+------+
|                  | I  | II | III | IV |
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+
|S  |območja stanovanj, ki so   |   |   |   |   |
|   |pretežno namenjena bivanju s |   |   |   |   |
|   |spremljajočimi dejavnostmi  |   |   |   |   |
|   |               |   |   |   |   |
|A  |površine razpršene      | 50 | 35 | 30 | 12 |
|   |poselitve, kot avtohtoni   |   |   |   |   |
|   |poselitveni vzorec v     |   |   |   |   |
|   |krajini, nizke gostote    |   |   |   |   |
|   |pozidave, s pojavi samotnih |   |   |   |   |
|   |kmetij, zaselkov,      |   |   |   |   |
|   |razdrobljenih, razpršenih,  |   |   |   |   |
|   |raztresenih, razpostavljenih |   |   |   |   |
|   |in razloženih naselij ter  |   |   |   |   |
|   |drugih oblik strnjenih    |   |   |   |   |
|   |manjših naselij       |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+
|I  |območja proizvodnih     |   |   |   |   |
|   |dejavnosti, ki so pretežno  |   |   |   |   |
|   |namenjena industrijskim,   |   |   |   |   |
|   |proizvodnim in spremljajočim | 45 | 35 | 30 | 15 |
|   |storitvenim in servisnim   |   |   |   |   |
|   |dejavnostim – območja brez  |   |   |   |   |
|   |veljavnega OPPN       |   |   |   |   |
+-----+-----------------------------+------+------+------+------+
|I  |območja proizvodnih     |   |   |   |   |
|   |dejavnosti, ki so pretežno  |   |   |   |   |
|   |namenjena industrijskim,   |   |   |   |   |
|   |proizvodnim in spremljajočim |   |   |   |   |
|   |storitvenim in servisnim   |   |   |   |   |
|   |dejavnostim – območja    |   |   |   |   |
|   |veljavnih OPPN        |   |   |   |   |
|   |               | 80 | 50 | 40 | 20 |
|E  |območja energetske      |   |   |   |   |
|   |infrastrukture, ki so    |   |   |   |   |
|   |namenjena za izvajanje    |   |   |   |   |
|   |dejavnosti gospodarskih   |   |   |   |   |
|   |služb s področja energetike |   |   |   |   |
+-----------------------------------+------+------+------+------+
|Ostala namenska raba stavbnih   | 50 | 35 | 30 | 12 |
|zemljišč              |   |   |   |   |
+-----------------------------------+------+------+------+------+
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.
13. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske površine objektov za stalno in občasno prebivanje ter od poslovne površine objektov.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Pri tem se kot čista tlorisna površina upošteva neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov objekta, razvidna iz uradnih evidenc.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Pri tem se kot čista tlorisna površina upošteva neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov objekta, ki so namenjeni izvajanju poslovne dejavnosti (sanitarije, umivalnice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) in neto tlorisna površina garaž. Kot čista tlorisna površina se šteje tudi neto tlorisna površina nadstrešnic, katerih skupna neto tlorisna površina na območju izvajanja poslovne dejavnosti istega zavezanca, je večja od 50 m². Podatki se povzamejo iz uradnih evidenc.
Poslovne površine so tudi spremljevalne površine, ki so namenjene za izvajanje poslovnih dejavnosti. To so gostinske terase in vrtovi, nepokrita skladišča, interna parkirišča in odprte delavnice na prostem, začasna odlagališča materiala ali odpadkov, funkcionalne površine kamnolomov in peskokopov, funkcionalne površine za obratovanje bencinskih servisov, športno-rekreativne površine namenjene pridobitni dejavnosti in druge površine, namenjene izvajanju poslovne dejavnosti ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju poslovnih dejavnosti.
Od površin iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena se nadomestilo plačuje, če je objekt zgrajen ali pa se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja pričelo z gradnjo.
Dodatno nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi od opuščenih stanovanjskih in poslovnih objektov, ki ogrožajo zdravje in varnost občanov, v skladu s 3. in 10. členom tega odloka. Vrednotenje objektov z dodatnim številom točk ugotovi strokovna služba Občine Naklo. Nenaseljenost in zapuščenost objekta se ugotavlja na osnovi vpogleda v uradne evidence ali na osnovi izvedenega ugotovitvenega postopka.
14. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje, če je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je mogoče zemljišče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo, na kateri je mogoče graditi stanovanjske oziroma poslovne stavbe oziroma ima to zemljišče dostop do javnega cestnega omrežja in je zanj možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno električno in vodovodno omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od najbližje parcelne meje predmetnega stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijsko omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od najbližje parcelne meje predmetnega stavbnega zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve, kolikor ni dovoljena gradnja greznic ali malih čistilnih naprav.
15. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo kampi, zunanja igrišča in druge komercialne oblike turizma ter rekreacije, se odmerja za obdobje obratovalnega časa.
V. OPROSTITVE PLAČEVANJA NADOMESTILA
16. člen
Nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje:
– za objekte in zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe,
– za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za objekte mednarodnih ali meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za objekte, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
– poslovni prostori občinskih organov in organov krajevnih skupnosti,
– za objekte, ki jih za opravljanje dejavnosti uporabljajo javni zavodi, javna uprava, društva, humanitarne organizacije, politične stranke ter druge organizacije, ki opravljajo nepridobitno dejavnost ali se financirajo izključno iz občinskega proračuna in
– za objekte, ki se uporabljajo za potrebe zdravstva, šolstva, socialnega in otroškega varstva, kulture, znanosti in športa kot nepridobitne dejavnosti.
17. člen
Nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje od vseh tistih nezazidanih stavbnih zemljišč, katerih površina je manjša od 400 m² oziroma od vseh tistih nezazidanih stavbnih zemljišč določenih po drugem odstavku 2. člena tega odloka, ki so manjša od 600 m² in vseh tistih, katerih po strokovni oceni ni mogoče uporabiti za zidavo samostojnega objekta.
18. člen
Plačila nadomestila so za dobo petih let oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanja oziroma stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča. Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz tega člena tega odloka mora zavezanec predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na občinsko upravo Občine Naklo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje oziroma v stanovanjsko hišo v primeru, da zavezanec vlogo za oprostitev odda do 1. marca tekočega leta, sicer pa od 1. januarja naslednjega leta dalje.
19. člen
Plačila nadomestila so za dobo petih let oproščeni investitorji – gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki po standardni klasifikaciji dejavnosti SKD 2008 spadajo pod poslovne dejavnosti pod zap. št. II in III iz 9. člena tega odloka, ki so na območju Občine Naklo zgradili, dozidali ali nadzidali objekte za svojo dejavnost, če so v ceni objekta ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega zemljišča. Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz tega člena tega odloka mora zavezanec predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na občinsko upravo Občine Naklo. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči od dneva pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja v primeru, da zavezanec vlogo za oprostitev odda do 1. marca tekočega leta, sicer pa od 1. januarja naslednjega leta dalje.
20. člen
Plačila nadomestila so delno ali v celoti oproščeni tudi zavezanci, ki prejemajo državno denarno pomoč po predpisih o socialnem varstvu. Oprostitev velja za tekoče leto in se uvede na zahtevo zavezanca, ki mora oddati vlogo z vsemi dokazili do 1. marca tekočega leta.
Občina Naklo lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini, invalidnost in podobno) zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje ogrožalo socialno varnost zavezanca ali njegove družine. Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz tega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na občinsko upravo Občine Naklo. Oprostitev velja za tekoče leto.
O oprostitvi plačila nadomestila iz tega člena tega odloka odloča občinski svet s sklepom, na predlog župana Občine Naklo.
21. člen
Občina Naklo lahko na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Naklo zavezance delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila za opuščene objekte iz 3. člena tega odloka. Pisno zahtevo za oprostitev plačila nadomestila iz tega odstavka tega člena mora zavezanec predložiti na lastno pobudo, skupaj z ustreznimi dokazili na občinsko upravo Občine Naklo do 1. februarja tekočega leta. Upravičenost oprostitve ugotavlja strokovna služba Občine Naklo. Oprostitev velja za tekoče leto.
Oprostitve plačila dela ali celotne vrednosti nadomestila za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča so možne tudi v drugih primerih, če tako na predlog župana odloči občinski svet s sklepom.
Oprostitve se v proračunu obravnavajo v skladu z veljavnimi predpisi.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
22. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2013 znaša 0,000289.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo za leto 2013 znaša 0,000134.
Spremembo vednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Naklo do konca leta za naslednje leto sprejme s sklepom Občinski svet Občine Naklo, na predlog župana. Kolikor Občinski svet Občine Naklo do konca leta za naslednje leto ne sprejme nove vrednosti točke, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, kot ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije, za obdobje dvanajstih mesecev pred letom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta.
23. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:
1. Zazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = površina x točke x število mesecev x vrednost točke
kjer je:
površina = stanovanjska ali poslovna površina, opredeljene v 13. členu tega odloka
točke = skupno število točk iz 7., 8., 9. in 10. člena tega odloka
število mesecev = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost točke = vrednost točke za zazidano stavbno zemljišče za tekoče leto, določene v 21. členu tega odloka.
2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo = površina x točke x število mesecev x vrednost točke
kjer je:
površina = površina nezazidanega stavbnega zemljišča, opredeljene v 14. členu tega odloka
točke = skupno število točk iz 11. člena tega odloka
število mesecev = število mesecev v letu, za katere je zavezanec dolžan plačati nadomestilo
vrednost točke = vrednost točke za nezazidano stavbno zemljišče za tekoče leto, določene v 21. členu tega odloka.
VII. ZAVEZANCI ZA NADOMESTILO
24. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča je neposredni uporabnik zemljišča oziroma objekta ali dela objekta, če tega ni, pa lastnik.
VIII. PLAČILO NADOMESTILA
25. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranjem in plačilom obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo davčni postopek. Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ.
26. člen
Zavezanci so dolžni Občini Naklo posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri vodenju evidence, ki jo izvaja Občina Naklo. Zavezanci morajo prijaviti Občini Naklo tudi vse spremembe v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča, in sicer v petnajstih dneh po nastali spremembi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča. Strokovna služba Občine Naklo podatke v evidenci lahko v skladu predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, dopolnjuje in spreminja tudi sama, in sicer na osnovi podatkov iz uradnih in drugih javno dostopnih evidenc (evidenca stavbnih zemljišč, zemljiški kataster, kataster stavb, poslovni register, centralni register prebivalstva, register nepremičnin ...) ter na osnovi ugotovitvenega postopka, v skladu z 218.c in 218.č členom Zakona o graditvi objektov.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba sporočena, če spremembo ugotovi strokovna služba Občine Naklo, pa od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba ugotovljena.
IX. NADZOR
27. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojna inšpekcija Občine Naklo.
X. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z globo 1.100 EUR se za prekršek sankcionira pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo nadomestila, če ne poda prijave za odmero nadomestila oziroma podatkov v skladu s 25. členom tega odloka ali če v prijavi navede neresnične podatke.
Z globo 750 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 500 EUR se sankcionira samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 350 EUR se sankcionira tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 200 EUR pa se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2013.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Naklo (Uradni vestnik Gorenjske, št. 41/2003, Uradni list RS, št. 40/09).
Št. 422-0010/2012-12
Naklo, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.