Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3662. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških društev in klubov, stran 9678.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. novembra 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških društev in klubov
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti svetniških društev in klubov pri uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Žalec.
2. člen
Svetniška društva in klubi prejemajo finančna sredstva za delo iz sredstev, ki so v proračunu Občine Žalec namenjena za delo Občinskega sveta Občine Žalec (v nadaljevanju: občinski svet).
3. člen
Svetniška društva in klubi so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
4. člen
Znesek sredstev za posameznega svetnika v društvu oziroma klubu svetnikov za posamezno leto določi občinski svet s sklepom, pred sprejemom proračuna občine za posamezno leto.
5. člen
(1) Svetniška društva in klubi prejemajo sredstva iz proračuna Občine Žalec, glede na število svojih članov, mesečno po dvanajstinah.
(2) Finančna sredstva za delo svetniških društev in klubov se vodijo za vsako društvo oziroma klub posamezno po stroškovnih mestih.
(3) Občina Žalec za namen financiranja društev in klubov vsako leto sklene pogodbo o financiranju klubov svetnikov za posamezno proračunsko leto.
6. člen
V primeru izstopa svetnika iz svetniškega društva oziroma kluba ostanejo finančna sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena društvu, klubu, iz katerega je izstopil.
7. člen
Sredstva, ki jih svetniška društva, klubi prejemajo iz proračuna Občine Žalec za svoje delo, se uporabljajo za naslednje namene:
– nakup pisarniškega materiala,
– plačilo najemnine za prostore,
– nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev (računalniki in programska oprema, pisarniška oprema, mobilni telefoni, fiksni telefoni, faksi in podobno),
– nakup drobnega inventarja,
– povračilo stroškov v zvezo z opravljanjem funkcije občinskega svetnika po napotitvi (dnevnice, kilometrina, potni stroški, nočitve),
– plačilo poštnih stroškov,
– plačilo stroškov prenosnega in fiksnega telefona ter internetnega priključka,
– plačilo stroškov fotokopiranja,
– plačilo naročnine za časopise in revije, plačilo knjig in strokovne literature v zvezi z opravljanjem funkcije občinskega svetnika,
– plačilo stroškov izobraževanja,
– plačilo dodatne strokovne pomoči v zvezi z opravljanjem funkcije občinskega svetnika,
– plačilo stroškov napotitve na izobraževanja, seminarje in konference v zvezi z opravljanjem funkcije občinskega svetnika,
– plačilo reprezentančnih stroškov (stroški pogostitve na sestankih, delovnih obiskih, protokolarnih in podobnih dogodkih) neposredno povezanih z izvrševanjem funkcije člana občinskega sveta,
– plačilo stroškov za športno rekreativno delovanje svetnikov.
8. člen
Če svetniško društvo in klub finančnih sredstev, ki jih prejema iz proračuna Občine Žalec, ne uporabi za namene, določene s tem pravilnikom, se mu proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska, ki ga ugotovi Nadzorni odbor občine.
9. člen
Po preteku mandata občinskemu svetu se neporabljena finančna sredstva za delovanje svetniških društev in klubov za posamezno proračunsko leto namenjena za delovanje svetniških društev in klubov na novo razporedijo, glede na prejete mandate.
10. člen
(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev društev in klubov svetnikov opravlja Nadzorni odbor občine.
(2) Nadzornemu odboru Občine Žalec je društvo oziroma klub svetnikov dolžan omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem kluba v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
(3) Društvo oziroma klub svetnikov mora vsako leto Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja do 31. januarja posredovati pisno poročilo o namenski porabi sredstev iz 7. člena pravilnika za preteklo leto.
(4) Poročila o namenski porabi sredstev komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja ter priznanja obravnava na svoji seji ter jih posreduje županu.
11. člen
Z dnem uveljavitve pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških klubov (Uradni list RS, št. 19/03).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-02-0076/2012
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.