Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3659. Odlok o mladini v Občini Žalec, stran 9675.

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o mladini v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen in cilj)
Namen tega odloka je uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju v Občini Žalec (v nadaljevanju: občina) v skladu z zakonom, ki opredeljuje javni interes v mladinskem sektorju.
Cilj tega odloka je celovito urediti položaj mladih v občini in v tem okviru predvsem opredeliti strukturo in podporno okolje mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotoviti pogoje za sodelovanje mladih pri odločanju o odločitvah, ki vplivajo na življenje in delo mladih v lokalni skupnosti ter pospešiti razvoj lokalne mladinske politike z namenom zagotavljanja pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v lokalni skupnosti.
2. člen
(načela)
Izvajanje tega odloka temelji na načelih demokratičnosti, pluralnosti, integralnosti, medgeneracijske solidarnosti, enakopravnosti, nediskriminacije in pravičnosti, večkulturnosti, medkulturnega dialoga, prostovoljstva, spodbujanja zdravega življenjskega sloga, spoštovanja življenja in okolja ter sodelovanja organizacij v mladinskem sektorju pri upravljanju z javnimi zadevami.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta, ki živijo, delajo ali se izobražujejo v občini;
– »mladinski sektor« so področja, na katerih v občini poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko delo in so opredeljena v 5. členu tega odloka;
– »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;
– »lokalna mladinska politika« je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih lokalnih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami;
– »organizacija v mladinskem sektorju« je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju na območju občine, je organizirana kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet in ima sedež v občini;
– »mladinski program« je skupek mladinskih dejavnosti, ki ga v občini izvaja mladinska organizacija ali organizacija za mlade z namenom doseganja svojega osnovnega poslanstva, in poteka nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev;
– »mladinski projekt« je posamična aktivnost izvajalca, ki ima datumsko opredeljen začetek in konec, kot na primer prireditev ali druga enkratna akcija.
4. člen
(javni interes v mladinskem sektorju v občini)
Javni interes na področju mladinskega sektorja v občini se uresničuje z zagotavljanjem:
– normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike in ukrepe v občini, ki vplivajo na mlade;
– finančne podpore mladinskim programom in mladinskim projektom.
II. PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA
5. člen
Področja mladinskega sektorja se nanašajo na:
– avtonomijo mladih,
– neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
– dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
– zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
– sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.
III. ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU
6. člen
(mladinske organizacije)
Mladinske organizacije v občini so po tem odloku avtonomna demokratična prostovoljna samostojna združenja otrok in/ali mladih, ki imajo najmanj 90 % članstva v starosti do 29 let in najmanj 70 % članov vodstva v starosti od 15 do 29 let, imajo sedež v občini in s svojim delovanjem na območju občine omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter so organizirane kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društva ali zveze društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju.
7. člen
(organizacije za mlade)
Organizacije za mlade v občini so po tem odloku neprofitne pravne osebe s sedežem v občini, ki na območju občine izvajajo dejavnosti, namenjene tudi uveljavljanju interesov otrok in/ali mladih, vendar pa teh aktivnosti ne upravljajo, pripravljajo, izvajajo in vrednotijo mladi, in so organizirane kot zavodi, ustanove ali zadruge.
8. člen
(mladinski svet lokalne skupnosti)
Mladinski svet lokalne skupnosti je po tem odloku krovna mladinska organizacija, ki ima sedež v občini in je organizirana v skladu z zakonom, ki opredeljuje mladinske svete.
IV. SOFINANCIRANJE MLADINSKEGA DELA
9. člen
(mladinski programi in projekti)
Občina sofinancira mladinske programe in mladinske projekte preko letnega javnega razpisa. Sredstva občina zagotavlja z občinskim proračunom. Podrobnosti sofinanciranja mladinskih programov in projektov ureja pravilnik.
10. člen
(delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti)
Občina z občinskim proračunom sofinancira delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti.
V. SODELOVANJE MLADIH PRI ODLOČANJU V OBČINI
11. člen
(ustanovitev komisije za mladinska vprašanja)
Za celovito obravnavo področij mladine in mladinskega sektorja v občini se ustanovi Komisija za mladinska vprašanja (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo za mladinska vprašanja s sklepom imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 članov, in sicer iz treh predstavnikov Mladinskega sveta Občine Žalec, enega predstavnika Odbora za negospodarske dejavnosti in enega predstavnika občinske uprave. Predloge za predstavnike mladih poda mladinski svet lokalne skupnosti. Člani komisije med sabo izvolijo predsednika in namestnika predsednika komisije.
12. člen
(naloge komisije)
Komisija je posvetovalno telo župana, ki celovito obravnava področja mladine in mladinskega sektorja v občini, o tem sprejema mnenja in stališča ter podaja predloge županu in občinskemu svetu.
Komisija predvsem:
– skrbi za razvoj mladinskega sektorja, mladinskega dela in lokalne mladinske politike v občini;
– pripravlja in obravnava strateške in razvojne načrte na področjih mladinskega sektorja, ki temeljijo na potrebah mladih v občini, jih usklajuje z nacionalnimi programi, ter oblikuje smernice za dolgoročni razvoj mladinskega sektorja v občini;
– pripravlja lokalni program za mladino in spremlja njegovo izvajanje;
– sodeluje z občino in organizacijami v mladinskem sektorju;
– obravnava problematike mladih in pripravlja pobude za njihovo reševanje;
– spremlja izvajanje tega odloka in predlaga morebitne spremembe in dopolnitve;
– spremlja izvajanje mladinskega dela v občini;
– spremlja delovanje občinske uprave na področjih mladinskega sektorja;
– obravnava druga vprašanja, povezana z mladino.
13. člen
(sodelovanje komisije v postopkih odločanja)
Pred sprejemom posamezne odločitve s strani ustreznega organa oziroma predlagatelja mora biti komisija o predlogih odločitev o mladih obveščena. Komisija nato na svoji seji obravnava predloge odločitev o mladih ter oblikuje mnenja in pripombe, ki jih posreduje občinskemu organu, pristojnemu za sprejem odločitve.
Komisija vsako leto pripravi pregled odločitev občinskih organov, ki so vplivale na delo in življenje mladih, ter jih posreduje javnosti.
VI. LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO
14. člen
(pomen programa)
Lokalni program za mladino (v nadaljevanju: program) je temeljni programski dokument, ki v skladu s tem odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti.
15. člen
(časovno obdobje in struktura programa)
Program se sprejema za obdobje 5 let in zajema predvsem:
– izhodišča in usmeritve razvoja mladinskega sektorja v občini,
– vsebino in obseg ukrepov občine za razvoj mladinskega sektorja, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– razvojne in strokovne naloge za razvoj mladinskega sektorja v občini,
– opredelitev postopkov vsakoletnega poročanja in vrednotenja uresničevanja programa.
16. člen
(področja programa)
Področja, ki jih v okviru področij mladinskega sektorja obravnava program, so zlasti:
– izobraževanje mladih,
– zaposlovanje mladih,
– bivanjske razmere mladih,
– zdravje in dobro počutje mladih,
– mladinsko organiziranje,
– participacija mladih,
– prostovoljstvo mladih,
– informiranje mladih,
– mobilnost mladih.
17. člen
(priprava in sprejem programa)
Pripravo programa vodi občinski upravni organ, pristojen za področje mladine, v sodelovanju z mladinskim svetom lokalne skupnosti.
Program na predlog župana ob soglasju komisije sprejme občinski svet.
18. člen
(sredstva za izvajanje programa)
Občina z občinskim proračunom zagotavlja sredstva za uresničevanje programa.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Odbor za mladino opravlja naloge Komisije iz 12. člena tega odloka do poteka mandata. V roku treh mesecev po preteku mandata članom odbora za mladino se imenuje komisijo.
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 025-01-0003/2012
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.