Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3656. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012, stran 9672.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 22. novembra 2012 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2012 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem za stavbna zemljišča se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.084.798,68 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
V tabelo razpolaganja se dodajo naslednje nepremičnine:
STAVBNA ZEMLJIŠČA
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
|ZAP.|PARCELNA|KATASTRSKA|ORIENTACIJSKA|  METODA  | EKONOMSKA |
| ŠT.|ŠTEVILKA| OBČINA |  VREDNOST |RAZPOLAGANJA|UTEMELJENOST|
|  |    | IN ŠIFRA |       |      |      |
|  |    |KATASTRSKE|       |      |      |
|  |    | OBČINE |       |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 37.|396/7  |1001 –  |2.333,18 €  |Neposredna |Občina ne  |
|  |(SZUO) |Petrovče |(27,13 € /m2)|pogodba,  |potrebuje  |
|  |86 m2  |     |(vrednost  |vloga    |parcele   |
|  |    |     |določena na |stranke   |      |
|  |    |     |podlagi   |Požun Žiga |      |
|  |    |     |cenilnega  |      |      |
|  |    |     |poročila)  |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 38.|496/19 |995 –   |560,00 € (40 |Neposredna |Občina ne  |
|  |(SZUO) |Šempeter v|eur/m2)   |pogodba,  |potrebuje  |
|  |cca 14 |Savinjski |(vrednost  |vloga    |parcele   |
|  |m2   |dolini  |določena na |stranke   |      |
|  |    |     |podlagi   |Vidali   |      |
|  |    |     |primerljivega|Viljem   |      |
|  |    |     |cenilnega  |      |      |
|  |    |     |poročila)  |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
| 39.|377/11 |1001 –  |14.261,44 € |Neposredna |Občina ne  |
|  |(SZUO) |Petrovče |(43,48    |pogodba,  |potrebuje  |
|  |cca 328 |     |eur/m2)   |vloga    |parcele   |
|  |m2   |     |(vrednost  |stranke   |      |
|  |    |     |določena na |Bizjak   |      |
|  |    |     |podlagi   |Jernej)   |      |
|  |    |     |cenilnega  |      |      |
|  |    |     |poročila)  |      |      |
+----+--------+----------+-------------+------------+------------+
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0039/2011
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.