Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2012 z dne 6. 11. 2012

Kazalo

3310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter, stran 8640.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 17. 10. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter (v nadaljevanju OPPN).
Ocena stanja:
Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec opredeljujejo ureditveno območje OPPN kot obstoječe stavbno zemljišče v okviru ureditvenega območja naselja Šempeter v Savinjski dolini.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96) določa za obravnavano območje obveznost izdelave izvedbenega prostorskega akta.
V naravi je zemljišče delno pozidano s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti, ki so brez funkcije in v zelo slabem gradbenem stanju. Ureditveno območje OPPN leži znotraj zavarovanega prostora naselbinske dediščine Šempeter – EŠD 241616. Vzhodni in južni del območja OPPN meji na zavarovano območje arheološkega spomenika državnega pomena (arheološko najdišče Šempeter – antična nekropola – EŠD 1053) manjši jugovzhodni del območja OPPN pa se z objektom kulturne dediščine na parc. št. 372/15 (stanovanjska hiša nekdanjega Lenkovega posestva) nahaja tudi znotraj tega zavarovanega območja.
Razloge za pripravo OPPN predstavljajo razvojne potrebe lastnikov zemljišč znotraj ureditvenega območja OPPN v smislu kompleksne poslovno-stanovanjske pozidave, rekonstrukcija objekta kulturne dediščine, rekonstrukcije in dograditve prometne, energetske ter ostale komunalne infrastrukture in druge ureditve.
Pravna podlaga:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 2 (Uradni list RS, št. 35/96),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Kompleksna poslovno-stanovanjska pozidava območja z določitvijo urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev predvidenih objektov v prostor.
– Rekonstrukcija objekta kulturne dediščine.
– Rušitev obstoječega objekta sušilnice z novogradnjo večstanovanjskih objektov ali njegova rekonstrukcija oziroma preoblikovanje na več manjših objektov s stanovanjsko namembnostjo.
– Druge gradnje in spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe prometne, energetske ter ostale komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predvidenih novih ureditev.
Okvirno ureditveno območje OPPN:
Obravnavano ureditveno območje OPPN se nahaja ob regionalni cesti RII-447/0367 Žalec–Šempeter, v severovzhodnem delu naselja Šempeter v Savinjski dolini. Območje na severu meji na kmetijska zemljišča, na jugu je omejeno z regionalno cesto, na vzhodu meji na nepozidana stavbna in delno kmetijska zemljišča, na zahodu pa območje meji na stavbna zemljišča z obstoječo pozidavo oziroma na vzhodno mejo občinskega podrobnega prostorskega načrta severnega dela naselja Šempeter.
V ureditveno območje so zajete naslednje parcele ali deli teh parcel: 378/6, 378/5, 311, 378/4, 372/2, 372/6, 373/3, 372/7, 70, 372/4, 377, 372/5, 372/17, 372/1, 372/8, 372/9, 368/2, 372/13, 372/12, 372/10, 372/11, 372/15, 372/14, 372/10, 372/15, 372/16, 372/18, 310, 363/2 – del, 1121/7 – del, vse k.o. Šempeter v Savinjski dolini.
Celotno ureditveno območje OPPN meri približno 2,2 ha. Po potrebi je ureditveno območje možno zmanjšati ali vanj zajeti še bližnje parcele stavbnih zemljišč tako, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
– Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),
– Zakonom o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12),
– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06,110/07, 106/10),
– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN:
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora v izdanih smernicah.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in potrebnih strokovnih podlagah izdela dopolnjeni osnutek OPPN (v roku 30 dni).
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 30 dni po oddaji gradiva pripravljavcu oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje Občine Žalec (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh Občine Žalec, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– KS Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z Občino Žalec najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan Občine Žalec zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (vse v roku 50 dni po končani javni razgrnitvi).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 30 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.
– Župan (po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve) posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 30 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 10 dni).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
6. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, p. Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, p. Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, p. Žalec,
10. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska c. 2, p. Koper,
12. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, p. Petrovče,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, p. Žalec,
14. KS Šempeter v Savinjski dolini, Rimska c. 80, p. Šempeter v Savinjski dolini,
15. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Tomaž B. Brlec, Ljubljana,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Urbis d.o.o., Maribor.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje – CPVO (kolikor bo le ta potrebna) ter celotno izdelavo OPPN, bo financiral pobudnik sam.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, lahko na podlagi izdanega pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Prenehanje veljavnosti drugih sklepov
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta severovzhodnega dela naselja Šempeter (št. 35005/0002/2007 2/3, ki ga je dne 5. junija 2007 sprejel župan Občine Žalec), objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/07.
X. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0002/2007-2/3
Žalec, dne 17. oktobra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.