Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2012 z dne 8. 10. 2012

Kazalo

2966. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec, stran 7593.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 28. 9. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN se nahaja na skrajnem vzhodnem delu Občine Žalec, ob magistralni cesti Celje–Ljubljana. Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu Levec (in vse kas­nejše spremembe in dopolnitve tega odloka). Veljavni prostorski izvedbeni akt dodatne novogradnje znotraj naselja oziroma območja OPPN ne opredeljuje, zato zapolnitve in širitve poselitve na še proste površine znotraj območja OPPN trenutno niso možne. Predmetni OPPN bo tako podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo na omenjenih površinah.
Po veljavnem prostorskem planu Občine Žalec je ureditveno območje Levec opredeljeno kot območje za stanovanjsko gradnjo, oskrbne ter storitvene dejavnosti. Območje OPPN se nahaja v območju ožjega in širšega varstvenega pasu virov pitne vode v Levcu, v pretežni meri pa je območje OPPN tudi v območju poplavnih površin.
Pravna podlaga:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94); Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (Uradni list RS, št. 108/00),
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za umestitev novih objektov v prostor. Predvidene so le dopolnitve oziroma večje ali manjše zapolnitve na posameznih prostih površinah in med obstoječo pozidavo, pri tem pa se upošteva obstoječo namembnost po posameznih območjih.
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev ter spremembe prometne, energetske ter ostale komunalne infrastrukture v obravnavanem območju, ki so potrebne zaradi predvidenih novih ureditev.
Okvirno ureditveno območje:
Obravnavano območje OPPN je okvirno opredeljeno z mejo veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov iz točke I., pri čem je upoštevati še naslednje:
– V območje urejanja OPPN se vključijo vsa, po veljavnem prostorskem planu Občine Žalec opredeljena območja stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja naselja Levec, razen zaokroženega, skrajno jugozahodnega dela območja (tj. območje zemljišč lastnikov Mutec, Bračič, Drama, Beltram in Zaveršnik), ki je v celoti že pozidano.
– Iz območja urejanja OPPN se prav tako izvzame območje ureditev PC Lena, Lesnina in Lesnina LGM, na skrajnem jugovzhodnem delu območja (tj. območje, ki ga ureja odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 108/00).
Vsa območja, ki niso zajeta v območje urejanja tega OPPN, se bodo še nadalje urejala z veljavno prostorsko izvedbeno dokumentacijo.
Celotno območje predvidenega OPPN meri približno 21,8 ha. Skupna površina več manjših območij, na katerih je možno načrtovati posamezne večje ureditve, pa meri okvirno 4 ha. Po potrebi je možno zajeti še bližnje parcele, da se s tem omogoči kar najbolj kompleksno in celovito ureditev obravnavanega območja.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
V primeru, da se bodo za prostorsko ureditev pripravile variantne rešitve, je le-te potrebno ovrednotiti in medsebojno primerjati s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12),
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljsko poročilo pripravi skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12),
– Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 115/06,110/07, 106/10),
– Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11, 58/12),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11),
– Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11),
– po potrebi tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list SRS, št. 31/84),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Levec (Uradni list RS, št. 76/94); Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM (Uradni list RS, št. 108/00),
– Geodetski načrt v merilu 1:500 (št. geod. načrta: GEOPROJEKT2010-113GN), ki ga je v letu 2010 izdelal GEOPROJEKT d.o.o. iz Žalca,
– ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge.
V. Postopek in roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 15 dni po sprejemu sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN.
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora v izdanih smernicah.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in potrebnih strokovnih podlagah izdela dopolnjeni osnutek OPPN (v roku 30 dni).
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 30 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo. Župan Občine Žalec sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN (vse v roku 30 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– KS Levec (v nadaljevanju: KS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu KS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s KS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju s KS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po zaključeni javni razgrnitvi).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (vse v roku 50 dni po končani javni razgrnitvi).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 30 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi (v primeru izdelave CPVO), izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec.
– Župan po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje usklajen predlog v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec z odlokom (vse v roku 30 dni).
– Objava sprejetega odloka v Uradnem listu RS (v roku 7 dni).
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
5. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
6. Slovenske železnice d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 2, p. Celje,
8. Vodovod – kanalizacija Celje d.o.o., Lava 2a, p. Celje,
9. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje, Vrunčeva 2a, p. Celje,
10. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, p. Celje,
11. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, p. Žalec,
12. Simbio d.o.o., Celje, Teharska 49, p. Celje,
13. Mestni plinovodi, d.o.o., Kolodvorska c. 2, p. Koper,
14. Kabel TV d.o.o., Dobriša vas 3, p. Petrovče,
15. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ulica Savinjske čete 5, p. Žalec,
16. KS Levec, Levec 25a, p. Petrovče,
17. drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in naročnik OPPN: Občina Žalec,
– Pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Savaprojekt d.d., Krško.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) ter celotno izdelavo OPPN, bo financiral pobudnik. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Žalec za leto 2012.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj lahko na podlagi pooblastila pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzame načrtovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2010
Žalec, dne 28. septembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.