Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2255. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje, stran 5538.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo ZVrt-UPB2 – Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 17. redni seji dne 5. 7. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
1. člen
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje znašajo mesečno po posameznih programih na otroka:
1. I. starostna skupina (1–3 let)............502,30 €
2. II. starostna skupina (3–6 let)...........367,67 €.
2. člen
Staršem s stalnim prebivališčem na območju Občine Kočevje se za otroke, vpisane v Vrtec Kočevje, na osnovi 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih ekonomska cena zmanjša za 15 % po posameznih vzgojno-varstvenih programih.
Znižanje cene iz prvega odstavka tega člena velja za vse tiste otroke, za katere del programa vrtca plačujejo starši.
3. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 37,80 € mesečno (1,80 €/dan). Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
4. člen
Starši otrok, za katere je Občina Kočevje dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cene programa v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni in so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 20. maja. Starši plačajo rezervacijo v višini 35 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila, in plačilom staršev.
Starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok, lahko uveljavijo rezervacijo le za tiste otroke, za katere plačujejo del programa vrtca.
5. člen
Starši lahko uveljavijo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.
6. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Kočevje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 602-6/2008-1501 o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevju, ki ga je Občinski svet Občine Kočevje sprejel na 17. redni seji dne 12. 1. 2009.
8. člen
V obdobju od 1. junija do 31. avgusta 2012 lahko uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka vsi starši, ki so jo pisno napovedali vsaj 7 delovnih dni pred začetkom odsotnosti otroka.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 31. 5. 2012.
Št. 602-6/2008-1501
Kočevje, dne 5. julija 2012
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.