Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2012 z dne 13. 7. 2012

Kazalo

2284. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica, stran 5581.

Na podlagi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 – ZUJF), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 15. redni seji dne 28. 6. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Škofljica
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji in postopki za dodelitev socialnih pomoči v Občini Škofljica.
2. člen
Socialne pomoči po tem pravilniku so denarne pomoči.
3. člen
Upravičenci do denarne pomoči po tem pravilniku so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom ne presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno prebivališče v Občini Škofljica.
4. člen
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki ter premoženje in prihranki po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
5. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup šolskih potrebščin;
2. letno in zimsko šolo v naravi;
3. regresirano prehrano (šolska kosila – osnovnošolci);
4. sofinanciranje programov v vrtcih: letovanja, planinski tabori, vrtec na kmetiji;
5. kritje drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč tudi takrat, ko upravičenec presega minimalni dohodek po 3. členu tega pravilnika v primeru težje bolezni v družini, nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti, ter drugih posebnih okoliščinah.
Praviloma lahko upravičenec prejme denarno pomoč le iz ene vrste pomoči.
6. člen
Denarna pomoč so dodeli v enkratnem znesku, kadar gre za namene iz 1., 2., 4. in 5. točke 5. člena tega pravilnika ali za šolsko leto, kadar gre za namen iz 3. točke 5. člena tega pravilnika.
7. člen
Upravičencem do denarne pomoči se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 5. člena tega pravilnika za otroke prve triade v višini 30 % osnovnega zneska minimalnega dohodka, za otroke druge triade v višini 35 % osnovnega zneska minimalnega dohodka in za otroke tretje triade in dijake v višini 40 % osnovnega zneska minimalnega dohodka;
– za namen iz 2. in 4. točke 5. člena tega pravilnika do 80 % cene storitve;
– za namen iz 3. točke 5. člena tega pravilnika do 100 % cene kosila v osnovni šoli;
– za namen iz 5. točke 5. člena tega pravilnika v višini 55 % osnovnega zneska minimalnega dohodka.
8. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen za doplačila za obvezne dejavnosti v šoli, letovanja, planinske tabore in vrtca na kmetiji ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
9. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost upravičenca in družinskih članov, ker je premoženje upravičenca in družinskih članov takšno, da bi mu lahko zagotavljalo preživetje oziroma dajalo dohodke;
– se ugotovi, da upravičenec živi z osebami oziroma mu pri preživljanju pomagajo osebe, ki niso družinski člani po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke.
10. člen
V postopku dodelitve pomoči se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki ureja socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno pomoč.
11. člen
Postopek na prvi stopnji vodi in hkrati tudi odloča o dodelitvi pomoči pristojni Center za socialno delo (v nadaljevanju: center).
12. člen
Za izvajanje tega pravilnika sklene občina s centrom posebno pogodbo.
13. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev denarne pomoči na obrazcu, ki je na voljo na centru.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
O upravičenosti in višini denarne pomoči odloči center z odločbo v roku 30 dni od dneva prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pisna pritožba, ki se poda v roku 15 dni od vročitve odločbe.
O pritožbi zoper odločbo prve stopnje odloča župan Občine Škofljica.
14. člen
Višina sredstev za denarne pomoči se določi v vsakoletnem veljavnem proračunu in se upravičencem v posameznem letu izplačuje do porabe le-teh.
15. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Škofljica št. 1557 z dne 21. 6. 2000 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 99/02).
16. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-12/2012
Škofljica, dne 28. junija 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.