Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2012 z dne 22. 6. 2012

Kazalo

2002. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škofljica, stran 4895.

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19), 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 14. redni seji dne 31. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Škofljica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08).
II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, in sicer za ukrepe:
– varstvo divjadi in biomeliorativne ukrepe,
– vzdrževanje območij, ki so pomembna za ohranitev prostoživečih živali in rastlin,
– vzdrževanje vodnih habitatov,
– čistilne akcije,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanje in obveščanje lastnikov in obiskovalce gozdov.
3. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja organ, pristojen za kmetijstvo v občinski upravi Občine Škofljica.
4. člen
Sredstva za naloge iz 2. člena tega odloka se dodelijo najbolj usposobljenemu izvajalcu, na podlagi določil Zakona o javnem naročanju.
III. KONČNA DOLOČBA
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-09/2012
Škofljica, dne 12. junija 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.