Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2012 z dne 1. 6. 2012

Kazalo

1763. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica, stran 4327.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNarčrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je župan Občine Žalec dne 25. maja 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica
I. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica (v nadaljevanju: OPPN)
Ocena stanja:
Ureditveno območje OPPN se nanaša na jugovzhodni del območja kot ga obravnava Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85) in Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list RS, št. 88/01).
Po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Žalec je obravnavano območje opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč znotraj ureditvenega območja za proizvodne dejavnosti.
Razlogi za pripravo OPPN:
Na južnem delu območja sta zgrajena starejši večstanovanjski objekt in gospodarski objekt, ki sta po veljavnem prostorskem aktu dolgoročno, v primeru širitve proizvodnih in skladiščnih kapacitet Minerve, predvidena za rušenje. Ker Minerva nima več namena in ne potrebe po širitvi na to območje, je tendenca lastnikov stanovanjskega objekta po ohranitvi predmetnih objektov in temu primerni spremembi veljavnega prostorskega akta. S predvidenimi spremembami prostorskega akta se določijo nova enotna merila, ki bodo omogočala čim boljšo vključitev in prilagoditev stanovanjskega objekta v širši kontekst stanovanjskih in proizvodnih območij, s tem pa ustvarila boljše življenjske pogoje stanovalcem.
Pravna podlaga:
– Veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02);
– Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85); RC Celje tozd Planiranje, št. projekta 9/84,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list RS, št. 88/01),
– Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za obstoječi večstanovanjski objekt na Ložnici (št. projekta 331/07, ki jih je v decembru 2007 izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje,
– Geodetski načrt v merilu 1:500 (št. načrta 2011/25-11, ki ga je v novembru 2011 izdelal GEO INŽENIRING d.o.o. iz Žalca),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
II. Predmet in okvirno ureditveno območje OPPN
S sklepom o začetku priprave OPPN se določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv ter postopkov, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave OPPN. Odlok o OPPN bo predstavljal pravno osnovo za pridobitev ustreznih dovoljenj.
Predmet OPPN:
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nanašajo predvsem na določitev urbanističnih, arhitektonskih ter ostalih meril in pogojev za čim boljše integriranje obstoječega stanovanjskega objekta in njegovo prilagoditev v širši kontekst stanovanjskih in proizvodnih območij z vključitvijo v največji možni meri obstoječih prizidkov in gradnjo novih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov, opredelitev do obstoječega gospodarskega objekta (ohranitev ali njegova rušitev) ipd.
– Druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditev območja, kjer je to zaradi predvidenih ureditev to potrebno.
Okvirno ureditveno območje:
Obravnavano območje je ujeto med cestama, od katerih gre vzhodna preko podvoza avtoceste proti Veliki Pirešici, zahodna pa skozi naselja individualnih stanovanjskih hiš proti Škafarjevemu hribu in nadalje proti Gotovljam. Na severu je območje omejeno s proizvodnim kompleksom Minerva, na jugu pa območje meji na najboljša kmetijska zemljišča. Okvirna velikost območja je 2,2 ha.
III. Način pridobitve strokovnih rešitev
V letu 2007 je bila izdelana strokovna podlaga (Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za obstoječi večstanovanjski objekt na Ložnici), katere 1. vaianto je potrdila Vaška skupnost Ložnica pri Žalcu in MS Žalec. Izbrano varianto je potrebno v največji možni meri upoštevati.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09);
– Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09).
V primeru izvedbe celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO) se okoljska poročila pripravijo skladno z določili veljavne zakonodaje, in sicer predvsem z:
– Zakonom o ohranjanju narave ZON-UPB2 (Uradni list RS, št. 96/04),
– Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 66/06, 70/08, 108/09),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/08),
– Zakon o vodah (ZV-1, ZV-1A, Uradni list RS, št. 67/02, 57/08),
– Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 67/02, 110/07),
– Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2, Uradni list RS, št. 71/11),
– Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05),
– Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09),
– Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10),
– po potrebi pa tudi z drugimi.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave:
– Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99, 98/00 in 94/02),
– Odlok o zazidalnem načrtu gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list SRS, št. 12/85); RC Celje tozd Planiranje, št. projekta 9/84,
– Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta gospodarske cone Minerva – Ložnica (Uradni list RS, št. 88/01),
– Usmeritve za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za obstoječi večstanovanjski objekt na Ložnici (št. projekta 331/07, ki jih je v decembru 2007 izdelal RC Planiranje d.o.o. Celje,
– Geodetski načrt v merilu 1:500 (št. načrta 2011/25-11, ki ga je v novembru 2011 izdelal GEO INŽENIRING d.o.o. iz Žalca),
– ter ostale strokovne podlage in gradiva, ki so relevantna za izdelavo naloge.
V. Roki za pripravo OPPN
Sprejem sklepa o pripravi OPPN:
– Župan Občine Žalec sprejme sklep o začetku priprave OPPN.
– Objava sklepa o pripravi OPPN v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu.
Priprava osnutka OPPN in pridobitev smernic za načrtovanje:
– Izdelovalec pripravi osnutek OPPN (v roku 90 dni od objave sklepa o pripravi OPPN).
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN na Ministrstvo za okolje in prostor (pristojno za CPVO) ter ga pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva poda pisno opredelitev ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
– Pripravljavec pošlje osnutek OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da najkasneje v roku 30 dni po prejemu vloge podajo svoje smernice.
Izdelava strokovnih podlag, rešitve prostorske ureditve in osnutka OPPN
– Naročnik zagotovi strokovne podlage, ki so navedene v IV. točki tega sklepa.
– Izdelovalec po pridobitvi vseh smernic nosilcev urejanja prostora in ob upoštevanju le-teh, izdela dopolnjeni osnutek OPPN v roku 30 dni, v primeru izdelave variantnih rešitev pa v roku 45 dni.
– V primeru izdelave CPVO bo pripravljavec po prejetju dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, poslal omenjena dokumenta na Ministrstvo za okolje in prostor ter od slednjega zahteval pisno obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila (rok za izdajo obvestila je 15 dni od prejetja popolne vloge).
Javna razgrnitev in javna obravnava:
– Odbor za okolje, prostor in komunalne zadeve OŽ bo obravnaval dopolnjeni osnutek OPPN in v primeru izdelave CPVO tudi okoljsko poročilo (v roku 20 dni po oddaji gradiva OŽ oziroma po pridobitvi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila s strani pristojnega ministrstva). Župan Občine Žalec nato sprejme sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPPN. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS, v časopisu, ki pokriva območje OŽ (Utrip Savinjske doline ali Večer) in v spletu na straneh OŽ, najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
– MS Žalec (v nadaljevanju MS) v sodelovanju z OŽ najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve tudi na krajevno običajen način obvestita javnost o kraju in času javne razgrnitve ter o javni obravnavi.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Žalec in na sedežu MS (za najmanj 30 dni od dneva uveljavitve sklepa o javni razgrnitvi).
– Občina Žalec v sodelovanju s MS organizira javno obravnavo OPPN (v primeru izdelave CPVO tudi okoljskega poročila) v prostorih Občine Žalec.
– Pobudnik priprave in izdelovalec OPPN morata na javni obravnavi zagotoviti svojo prisotnost (v primeru izdelave CPVO pa tudi prisotnost izdelovalca okoljskega poročila).
– Pripravljavec OPPN v sodelovanju z MS evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnitve.
– Izdelovalec OPPN v sodelovanju z Občino Žalec prouči pripombe in predloge ter pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja (v roku 30 dni po prejemu vseh pripomb in predlogov).
– Župan OŽ zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi predloga stališč ter sklepa Odbora za okolje, prostor in komunalne zadeve, ki predhodno obravnava pripombe in predloge (v roku 50 dni po preteku javne razgrnitve); navedeni rok zajema pripravo predloga stališč in posredovanje ter obravnavo gradiva na odboru).
– Pripravljavec OPPN pisno seznani s stališči do podanih pripomb in predlogov vse tiste lastnike zemljišč na območju OPPN, ki so svoje pripombe in predloge podali v času javne razgrnitve OPPN (v roku 15 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov).
Sprejem OPPN:
– Izdelovalec pripravi predlog OPPN na podlagi sprejetega stališča Občine Žalec do podanih pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag ter predlog posreduje pripravljavcu OPPN (v roku 15 dni).
– Pripravljavec pošlje predlog OPPN vsem nosilcem urejanja prostora ter jih pozove, da v roku 30 dni od prejema poziva podajo mnenja ali predlog OPPN upošteva podane smernice.
– Če se za OPPN izdela CPVO, se pristojna ministrstva v mnenju opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo pristojno za varstvo okolja, pa na podlagi teh mnenj odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
– V 30 dneh po pridobitvi vseh mnenj nosilcev urejanja prostora in potrditvi pristojnega ministrstva, da so vplivi izvedbe OPPN na okolje sprejemljivi, izdelovalec OPPN izdela in preda usklajen predlog OPPN Občini Žalec, župan pa ga po predhodni obravnavi na Odboru za okolje, prostor in komunalne zadeve posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Žalec.
– Občinski svet sprejme OPPN z odlokom in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
VI. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati svoje smernice, k predlogu OPPN pa mnenja so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
2. RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za vode,
3. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
4. VOC Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
5. Telekom Slovenije, PE Celje,
6. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.,
7. SIMBIO d.o.o., Celje,
8. Mestni plinovodi, Distribucija plina d.o.o.,
9. Kabel TV d.o.o. Petrovče,
10. MS Žalec,
11. Drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave OPPN.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik, naročnik in pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo;
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN: Razvojni Center Planiranje d.o.o., Celje.
VII. Obveznosti financiranja priprave OPPN
Izdelavo geodetskega posnetka, vseh potrebnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), celotno izdelavo OPPN ter programa opremljanja bo financiral pobudnik. Sredstva so zagotovljena v okviru proračuna Občine Žalec.
VIII. Koordinacija z nosilci urejanja prostora
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj bo na podlagi pooblastila pobudnika in hkrati pripravljavca OPPN (Občine Žalec) prevzel načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
IX. Objava sklepa o začetku priprave OPPN
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Žalec, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0002/2011
Žalec, dne 25. maja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.