Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2012 z dne 23. 3. 2012

Kazalo

892. Odlok o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba, stran 1923.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 15. redni seji dne 15. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Režijskega obrata Občine Šempeter - Vrtojba
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Ta odlok določa vprašanja povezana s statusom, delovnim področjem ter pooblastili režijskega obrata v občini.
3. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Šempeter - Vrtojba.
Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Šempeter - Vrtojba in ni pravna oseba. Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas.
II. DELOVNO PODROČJE REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat opravlja naslednje naloge:
– upravljanje in urejanje javnih parkirišč, na katerih se skladno z občinskimi predpisi plačuje parkirnina, vključno z najemom parkirnih mest;
– urejanje javnih poti, površin za pešce in javnih površin;
– upravljanje z objekti in napravami za oglaševanje;
– urejanje objektov in naprav javne razsvetljave;
– vzdrževanje lokalnih in občinskih cest;
– vzdrževanje občinskih objektov;
– nadzor nad delom koncesionarjev.
V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi druge naloge, kolikor niso določene s koncesijsko pogodbo, predvsem pa:
– naloge s področja stanovanjskega gospodarstva;
– naloge s področja gospodarjenja s stavbnimi zemljišči;
– naloge s področja urejanja prostora ter varstva okolja;
– oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja;
– oddajanje in sklepanje najemnih pogodb grobnih prostorov;
– urejanje in vzdrževanje pokopališč.
V okviru režijskega obrata se lahko opravljajo tudi naloge iz drugih področij.
III. VODENJE REŽIJSKEGA OBRATA
5. člen
Režijski obrat vodi delovodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren županu oziroma po njegovem pooblastilu tajniku občine.
V okviru režijskega obrata lahko delujejo zaposleni kot redno zaposleni, zaposleni po pogodbah ali zaposleni preko ustreznih programov javnih del.
6. člen
Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge za režijski obrat na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba.
IV. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI REŽIJSKEGA OBRATA TER RAČUNOVODSTVO
7. člen
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev občinskega proračuna,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja režijskega obrata,
– drugih prihodkov po zakonu.
8. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava Občine Šempeter - Vrtojba, ki za režijski obrat vodi ločeno knjigovodstvo, kar omogoča obračun odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-5/2012-7
Šempeter pri Gorici, dne 15. marca 2012
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.