Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2012 z dne 5. 3. 2012

Kazalo

682. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojnovarstveno enoto – Enoto Vrtec Gorje, stran 1435.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 11. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vzgojnovarstveno enoto – Enoto Vrtec Gorje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK
2. člen
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Gorje, vzgojnovarstvena enota – Enota Vrtec Gorje (v nadaljevanju: vrtec) vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno, praviloma v mesecu marcu, objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis se zaključi z 31. marcem. Objavi se na spletni strani Osnovne šole Gorje (v nadaljevanju: zavod), na oglasni deski in krajevno običajen način. V vrtec se lahko sprejmejo le otroci, ki bodo na dan 1. 9. tekočega leta dopolnili starost 11 mesecev.
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi zavod. Vloga za vpis otroka v vrtec je dosegljiva v vrtcu, v tajništvu zavoda in na spletni strani zavoda.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
4. člen
Število prostih mest v vrtcu je odvisno od prostorskih normativov in normativov za oblikovanje oddelkov.
Če je število prijav za sprejem otrok v vrtec manjše ali enako številu prostih mest, izda odločbe o sprejemu otrok ravnatelj zavoda.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok v vrtec imenuje župan s sklepom na pisni predlog sveta zavoda. Komisija šteje štiri člane in jo sestavljajo:
– dva predstavnika vrtca,
– en predstavnik staršev,
– en predstavnik ustanovitelja.
Člani komisije so imenovani za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat predstavnika staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu.
Komisija dela na sejah. Komisija na prvi seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik. Seja je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj 3 člani komisije. Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh prisotnih članov.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar. Na sejah komisije je lahko navzoč tudi ravnatelj, vendar brez pravice glasovanja.
6. člen
Na seji se piše zapisnik, iz katerega mora biti razvidno:
– čas in kraj zasedanja seje,
– udeležba na seji,
– ugotovitev števila prostih mest po posameznih programih ter starostnih obdobjih,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v vrtcu, po posameznem programu ter starostnem obdobju,
– poimenski seznam otrok s skupnim številom točk po posameznem programu ter starostnem obdobju, po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega števila kot sestavni del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji zavoda, skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, najkasneje do 30. aprila koledarskega leta zaradi organizacijskih razlogov: priprava predloga oblikovanja oddelkov in razvrstitev otrok v oddelke in soglasja ustanovitelja k organizaciji dela za naslednje šolsko leto. Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok v vrtec, ki so prispele na javni vpis.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
8. člen
Komisija najprej izloči vse vpisane otroke, ki na dan vpisa v vrtec niso imeli stalnega prebivališča na območju Občine Gorje.
Kolikor je število otrok še vedno večje od razpisanih, komisija v vrtec prednostno sprejme:
– otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali potrdilo Centra za socialno delo Radovljica o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine,
– otroke pred vstopom v šolo,
– otroke, ki v preteklem šolskem letu niso bili sprejeti v vrtec in imajo stalno prebivališče na območju občine.
Če je število otrok še vedno večje od števila prostih mest, komisija uporabi dodatne kriterije, in sicer:
+-------------------------------------------------+-------------+
|Kriterij                     |Število točk |
+------+------------------------------------------+-------------+
|1.  |Zaposlenost obeh staršev oziroma starša, |   20   |
|   |če gre za enoroditeljsko družino     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|2.  |Otrok, ki živi v enoroditeljski družini, |   10   |
|   |kar dokazuje s potrdilom o družinski   |       |
|   |skupnosti                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|3.  |Otrok, katerega starša imata status dijaka|   10   |
|   |oziroma študenta (redni vpis)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|4.  |Družina ima v vrtec že vključenega enega |   5   |
|   |ali več otrok               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|5.  |Sprejem dvojčkov ali več isto leto rojenih|   2   |
|   |otrok                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6.  |Družina ima več otrok (starosti do 15   |       |
|   |let):                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6A  |4 otroci ali več             |   3   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6B  |3 otroci                 |   2   |
+------+------------------------------------------+-------------+
|6C  |2 otroka                 |   1   |
+------+------------------------------------------+-------------+
9. člen
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije pa naslednjem zaporedju:
– prednost ima starejši otrok,
– mnenje svetovalne službe.
Svetovalna služba zavoda na osnovi zgornjih kriterijev pripravi vrstni red vpisanih otrok, komisija pa se na podlagi predloženega seznama odloči o sprejemu otrok.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za sprejem otrok, je svetovalna služba zavoda dolžna preveriti njihovo resničnost.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
10. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz tega pravilnika s sklepom določi, kateri otroci so sprejeti v vrtec, otroke, ki niso sprejeti v vrtec pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Zavod izda staršem najpozneje v osmih dneh po seji komisije odločbe o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. Zoper odločitev komisije je mogoča pritožba v 15 dneh od vročitve odločbe na svet zavoda. Svet mora o pritožbi odločiti najkasneje v roku 30 dni. Odločitev sveta je dokončna.
Za sprejete otroke se določi in napiše v odločbi tudi datum vključitve otroka v vrtec in rok za podpis pogodbe med vrtcem in starši.
11. člen
Odločitve zavoda in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
12. člen
Če se med šolskim letom izprazni mesto, je s prioritetnega vrstnega reda sprejet otrok, ki je prvi na seznamu za določen program vrtca. Otroke, ki se vpišejo naknadno, se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.
VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA
13. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi. Izpisnica se vloži na posebnem obrazcu na sedežu zavoda.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.
Če starši ne izpišejo otroka pisno, jim zavod izstavlja račune do konca šolskega leta, do 31. 8. v koledarskem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Gorje na 12. redni seji, dne 29. maja 2008 in Pravilnik o sprejemanju otrok v vzgojnovarstveno enoto – Enoto Vrtec Gorje, ki ga je sprejel župan Občine Gorje dne 21. januarja 2011.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-2/2012-2
Gorje, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.