Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2011 z dne 29. 12. 2011

Kazalo

4885. Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012, stran 14794.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09, 107/10, 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99, in Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 9. redni seji dne 22. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2012 določajo proračun, izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                               v EUR
+------+--------------------------------------------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    | 23.149.821|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 11.819.521|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     | 10.350.341|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      |  8.608.166|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 DAVKI NA PREMOŽENJE          |  1.409.675|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE   |   332.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 DRUGI DAVKI              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |  1.469.180|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD   |   950.019|
|   |PREM.                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 TAKSE IN PRISTOJBINE          |   11.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 DENARNE KAZNI             |   29.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV |    9.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI        |   469.161|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |  2.568.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV |   158.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. |  2.410.000|
|   |PREMOŽ.                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV   |     500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  8.761.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH     |  1.658.252|
|   |JAVNOFIN. INST.              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED.   |  7.103.548|
|   |PRORAČUNA EU                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 25.933.399|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  4.331.546|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM   |   732.576|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |   122.646|
|   |VAR.                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      |  3.233.731|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI        |   110.131|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE      |   132.462|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     |  5.000.962|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 SUBVENCIJE               |   316.650|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN       |  2.782.192|
|   |GOSPODINJSTVOM               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN     |   629.595|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI     |  1.272.525|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 16.291.758|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 16.291.758|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   309.133|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM    |   227.947|
|   |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM  |   81.186|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  | –2.783.578|
|   |(I.–II.)                  |      |
+------+--------------------------------------------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |      –|
|   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      –|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.    |   50.000|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 DANA POSOJILA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV     |   50.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA   |      |
|   |PRIVATIZ.                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR. KAP. |   –50.000|
|   |DEL. (IV.–V.)               |      |
+------+--------------------------------------------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                   |
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)          |  2.101.682|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          |  2.101.682|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)        |   328.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |   328.177|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.   | –1.060.072|
|   |(I+IV+VII–II–V–VIII)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)      |  1.773.506|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |XI. NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)      |  2.783.578|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.   |  1.060.072|
|   |PRET. LETA                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2012 do leta 2015 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom – UPB (Uradni list RS, št. 3/07, 9/011),
2. pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,
3. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
4. lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
5. donacije,
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,
7. taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
8. prihodki iz naslova turistične takse,
9. prihodki iz naslova koncesije za podeljeno rudarsko pravico,
10. prihodki iz naslova koncesijskih dajatev za gozdove,
11. prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
12. drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
Če se med izvrševanjem proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov, obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Če je med izvrševanjem proračuna izdana sodna ali upravna odločba, na podlagi katere nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov obsega zadolžitve ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.
5. člen
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta, ki predstavlja verodostojno knjigovodsko listino.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za in poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori občinski svet.
6. člen
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene.
Če se v teku proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnavajo v breme drugih postavk posameznega podprograma s tem, da se ne prepreči izvajanje oziroma realizacija posamezne načrtovane aktivnosti.
Prerazporejanje sredstev med projekti je dovoljeno če gre za sredstva, ki so bila privarčevana oziroma se projekt zaradi tehtnih razlogov ne bo izvajal.
Župan je pristojen za prerazporeditve sredstev za projekte, ki so vključeni v načrt razvojnih programov, katerih vrednost po prerazporeditvi ne presega 100.000 evrov, o čemer je dolžan obvestiti občinski svet na naslednji seji.
Za projekte nad to vrednostjo pa mora vsako povečanje sredstev s prerazporeditvijo nad 20    % potrditi občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi sklepa župana, če gre za projekte, katerih skupna vrednost ne presega 50.000 evrov oziroma sklepa občinskega sveta, kadar gre za projekte, nad to vrednostjo.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo prerazporeditve tudi med proračunskimi postavkami, s tem da upoštevajo namenskost sredstev v skladu s 13. členom tega odloka.
Na predlog predlagateljev finančnega načrta neposrednega uporabnika:
– župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in občinske uprave,
– predsednik krajevne skupnosti odloča o prerazporeditvah pravic porabe v finančnem načrtu krajevne skupnosti.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni možno brez soglasja občinskega sveta.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun ali rebalans proračuna oziroma veljavni proračun.
V sprejetem proračunu lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančna služba občine znotraj proračunske postavke odpre nov konto/podkonto oziroma samostojno prerazporeja med konti/podkonti v okviru proračunske postavke oziroma projekta, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe sredstev.
Javni zavodi lahko izvedejo prerazporeditve sredstev znotraj materialnih stroškov, razen za tekoče vzdrževanje do višine 500 evrov, in o tem obvestijo župana v 5 dneh od sprejema sklepa. Prerazporeditve nad tem zneskom so dovoljene na podlagi sklepa župana, o čemer se obvesti svet zavoda.
Neporabljena načrtovana sredstva za varstvo vozačev lahko osnovne šole na podlagi sklepa župana prerazporedijo za investicijske namene in o tem obvestijo svet zavoda.
7. člen
V skladu z 51. členom ZJF Občina Ilirska Bistrica lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme v letu 2013 presegati letno 30    % skupnih pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika za leto 2012, v letu 2014 v višini 10    % navedenih skupnih pravic porabe in v letu 2015 v višini 10    % navedenih skupnih pravic porabe.
Prevzete obveznosti, iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen
V skladu z 42. členom ZJF se s proračunom predvidi splošna proračunska rezervacija, ki sme znašati največ 0,5    % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Splošna proračunska rezervacija za leto 2012 je opredeljena v višini 115.740 evrov, kar znaša 0,49    % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo:
– za enkratne dotacije neprofitnim organizacijam, društvom, posameznikom ipd. v višini 9.000 evrov, s tem da župan lahko podeli za posamezni namen največ 500 evrov,
– za nove aktivnosti, programe, študije, ocene, analize, priprave dokumentacije za razpise ipd., za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, se načrtuje sredstva v višini 5.300 evrov in se lahko podelijo brez soglasja občinskega sveta,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, se načrtuje sredstva v višini 101.440 evrov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan in o porabi obvešča občinski svet.
9. člen
V sredstva proračunske rezerve se v skladu z 49. členom ZJF izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 23.653 evrov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
Na predlog organa pristojnega za finance, župan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve.
Župan lahko zaradi večjih potreb poveča sredstva proračunske rezerve iz sredstev splošne proračunske rezervacije in iz privarčevanih oziroma nerealiziranih postavk.
O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni vsa dela in nabave (tako investicijska kot tekoča) oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju.
11. člen
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki so za posamezne namene porabe določeni v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), objavljen v Uradnem listu RS, št. 96/10.
Sredstva proračuna se uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav, storitev in gradenj. Dogovarjanje predplačil je v skladu s predpisi možno le izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana ter ob primernem načinu finančnega zavarovanja. Predplačilo mora biti utemeljeno z vidika gospodarnosti.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
12. člen
Na podlagi 19.c člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-M) lahko krajevne skupnosti sklenejo pravne posle brez predhodnega soglasja župana za naloge in aktivnosti, ki so določene v finančnem načrtu občinskega proračuna za posamezno krajevno skupnost, in sicer največ do 21.000 evrov za posamični namen.
Pravni posli, sklenjeni v nasprotju z določili prvega odstavka tega člena, so nični.
13. člen
Sredstva krajevne skupnosti, določena s proračunom za leto 2012, so namenska.
Izjemoma lahko krajevna skupnost uporabi sredstva za druge namene, in sicer v naslednjih primerih:
– sredstva za funkcioniranje lahko krajevna skupnost nameni za druge namene – te določi v svojem načrtu,
– sredstva za zimsko službo, ki jih v tekočem letu ni porabila, lahko nameni za druge namene – te določi v finančnem načrtu prihodnjega leta,
– sredstva na računu leta 2011, ki so bila namenjena za tekoče naloge, in sicer za funkcioniranje in zimsko službo lahko nameni za določene naloge, ki jih opredeli v finančnem načrtu 2012,
– lastna sredstva krajevne skupnosti, ki niso strogo namenska – namen določi v finančnem načrtu 2012.
V primeru, da občinska uprava ali organ pristojen za nadzor ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
14. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan je pooblaščen, da:
– začasno zmanjša porabo sredstev oziroma zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti,
– odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 10. členu tega odloka,
– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi in tem odlokom,
– potrjuje investicijsko dokumentacijo,
– daje soglasje k pravnim poslom krajevne skupnosti iz 13. člena tega odloka,
– odloča o prerazporeditvah v skladu s tem odlokom,
– o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poroča občinskemu svetu,
– o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet.
15. člen
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo župan pisno pooblasti.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik krajevne skupnosti.
16. člen
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in v začetku prihodnjega leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
17. člen
V primeru, da so stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati (77. člen ZJF), lahko župan dolžniku do višine 420 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
18. člen
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sprejme občinski svet na predlog župana.
Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem se lahko v skladu s prejšnjim odstavkom med letom spreminja in dopolnjuje.
O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
19. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Ilirska Bistrica za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 2.101.682 evrov za izvajanje investicij.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ilirska Bistrica v letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2012 dalje.
Št. 410-179/2011
Ilirska Bistrica, dne 22. decembra 2011
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.