Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2011 z dne 16. 12. 2011

Kazalo

4459. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans II, stran 13880.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 10. redni seji dne 7. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2011 – rebalans II
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Gorje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 107/10 in 48/11) se drugi odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/ Konto/Podkonto    Proračun 2011
                        – rebalans II
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     2.703.789
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.250.076
70   DAVČNI PRIHODKI               2.096.213
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.850.989
    703 Davki na premoženje            155.414
    704 Domači davki na blago in storitve      89.810
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               153.863
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   66.063
    711 Takse in pristojbine             2.000
    712 Globe in druge denarne kazni         2.500
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                       0
    714 Drugi nedavčni prihodki           83.300
72   KAPITALSKI PRIHODKI               5.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                       0
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev       5.000
73   PREJETE DONACIJE                   0
    730 Prejete donacije iz domačih virov        0
    731 Prejete donacije iz tujine            0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              448.713
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           447.413
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev proračuna EU        1.300
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE          0
    787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
    institucij                      0
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.844.138
40   TEKOČI ODHODKI                 860.872
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     133.217
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     20.810
    402 Izdatki za blago in storitve        686.545
    403 Plačila domačih obresti           1.000
    409 Rezerve                   19.300
41   TEKOČI TRANSFERI               1.096.829
    410 Subvencije                 59.680
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                 645.578
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  103.812
    413 Drugi tekoči domači transferi       287.759
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             750.713
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     750.713
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            135.724
    431 Investicijski transferi pravnim in
    fizičnim osebam, ki niso proračunski
    uporabniki                   43.785
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom                   91.939
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –140.349
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         124
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           124
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          124
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    finančnih naložb                   0
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    0
    443 Povečanje namenskega premoženja v        0
    javnih skladih in drugih osebah javnega
    prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
    KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            124
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  0
50   ZADOLŽEVANJE                     0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)              22.000
55   ODPLAČILO DOLGA                 22.000
    550 Odplačilo domačega dolga          22.000
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      –162.225
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         –22.000
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     140.349
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    2010                      162.225
-------------------------------------------------------------
    9009 Splošni sklad za drugo         162.225,41
-------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 031-12/2011-3
Gorje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.