Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2011 z dne 13. 12. 2011

Kazalo

4413. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Gorje, stran 13748.

Na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08 in 90/09) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07 in 107/10) je Občinski svet Občine Gorje na 10. redni seji z dne 7. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Gorje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa:
1. namene, za katere se dodeljuje sredstva v Občini Gorje (v nadaljevanju: sredstva);
2. kategorije upravičencev in pogoje za dodelitev sredstev;
3. kriterije za dodelitev sredstev.
II. NAMENI, ZA KATERE SE DODELJUJE SREDSTVA
2. člen
Sredstva se dodeljujejo za subvencioniranje obrestne mere posojil, namenjenih za:
1. nakup stanovanja,
2. stanovanjsko gradnjo,
3. prenovo, sanacijo in obsežnejša vzdrževalna dela stanovanj ali stanovanjskih hiš.
III. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV
3. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Občini Gorje, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine Gorje.
4. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku morajo izpolnjevati vsaj enega od naslednjih splošnih pogojev:
– da z nakupom ali gradnjo primernega stanovanja ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanje) prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje;
– da je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer njihovo dosedanje stanovanje postalo neprimerno;
– da svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše, katerega lastniki ali solastniki so;
– da so svoje stanovanjsko vprašanje razrešili z najemom posojil pred uveljavitvijo tega pravilnika, pa jih zaradi neugodnih kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo pa pogoje iz prve in druge alineje tega pravilnika in je ta namen določen na način, kot je navedeno v drugem odstavku 2. člena tega pravilnika.
5. člen
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev so:
– premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine,
– kreditna sposobnost upravičenca oziroma soplačnika,
– za gradnjo, rekonstrukcijo oziroma prenovo, investicijsko vzdrževalna dela stanovanj in stanovanjskih hiš tudi ustrezno upravno dovoljenje ali ustrezno izkazano dotrajanost hiše,
– za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše predpogodba ali kupoprodajna pogodba,
– posojilo najemajo:
– mlade družine ali mladi ali
– lastniki ali solastniki stavb in so občani Občine Gorje, ki svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na območju Občine Gorje.
Prednost pri najemu kredita imajo mlade družine ali mladi:
– za mlado družino se šteje družina z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let,
– za mlade upravičence se štejejo samske osebe in mladi pari brez otrok, mlajši od 35 let.
IV. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV POSOJIL
6. člen
Do sredstev po tem pravilniku so upravičeni prosilci, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje, določene v 4. in 5. členu tega pravilnika.
7. člen
Pri ocenjevanju vlog upravičencev se v primeru, da je vlog več, kot je razpisanih sredstev, poleg pogojev iz 4. in 5. člena tega pravilnika upoštevajo tudi kriteriji, katerih izpolnjevanje pomeni prednost pri dodelitvi sredstev (priloga I):
– način reševanja stanovanjskega vprašanja,
– primernost kvalitete sedanjega stanovanja,
– vrsta družine prosilca,
– zdravstveno stanje prosilca.
V. POSTOPEK IN NAČIN DODELJEVANJA SREDSTEV
8. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki se javno objavi. Razpis je odprt 30 dni. Kolikor po preteku 30 dnevnega roka sredstva niso porabljena, ostane javni razpis odprt do porabe razpisanih sredstev oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta.
9. člen
Objava javnega razpisa vsebuje zlasti:
– namen, za katerega se delijo sredstva,
– višino sredstev, namenjenih za delitev,
– upravičence do razpisanih sredstev,
– splošne pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev sredstev,
– posebne pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za pridobitev sredstev,
– osnovne podatke, ki jih morajo upravičenci navesti v vlogi in mesto, kjer se delijo vloge,
– ceno za kvadratni meter stanovanjske površine, ki se uporablja kot osnova za izračun višine dodeljenih sredstev,
– standarde stanovanjske površine (površina stanovanja), do katere se odobri stanovanjsko posojilo, kadar je višina posojila odvisna od velikosti stanovanjske površine glede na število družinskih članov,
– najvišja možna višina odobrenih sredstev posameznemu upravičencu,
– obrestno mero za odobrena posojila,
– najdaljšo dobo odplačevanja posojila,
– porabo, rok črpanja in način odplačevanja odobrenega posojila,
– vrsto zavarovanja odobrenega posojila,
– kraj in način zbiranja vlog,
– rok za zbiranje vlog s prilogami,
– priloge, ki jih morajo prosilci priložiti k vlogi,
– kriterije za določanje prioritete pri dodelitvi sredstev,
– rok, v katerem bodo dodeljena sredstva,
– drugo.
10. člen
Vloga za dodelitev sredstev se praviloma izroči pristojni službi razpisnika ali se pošlje priporočeno po pošti. Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati dokumentacijo, določeno v razpisu.
V primeru nepopolne vloge razpisnik o tem obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi le-te. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v roku 8 dni po vročitvi poziva, sicer se vloge obravnavajo kot nepopolne in se kot take zavržejo.
Prav tako se zavržejo prepozno prispele vloge, ki jih prejme razpisnik po porabi razpisanih sredstev oziroma po izteku razpisnega roka.
11. člen
Za vodenje postopkov dodeljevanja sredstev po tem pravilniku župan imenuje tričlansko komisijo.
Naloge komisije so:
1. izpeljava postopka izbora banke za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero,
2. priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
3. obravnava vlog,
4. ocenjevanje vlog,
5. priprava predloga razdelitve sredstev in
6. izvajanje nadzora nad porabo sredstev.
12. člen
Na podlagi sprejetih vlog komisija najkasneje v roku 30 dni po prejemu popolnih vlog pripravi predlog razdelitve sredstev.
V primeru, da je vlog več, kot je razpisanih sredstev, komisija pripravi prednostni vrstni red dodeljevanja sredstev.
13. člen
Na podlagi prednostnega vrstnega reda, pripravljenega s strani komisije, pristojni organ najkasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo oziroma po prejemu popolnih vlog izda odločbe, s katerimi se določi razporeditev razpisanih sredstev.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je v 8 dneh od njene vročitve možna pritožba županu Občine Gorje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prejemniki sredstev.
Župan o pritožbi odloči najkasneje v roku 15 dni od prejema pritožbe.
14. člen
V primeru, da več upravičencev v prednostnem vrstnem redu doseže enako oceno in razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev najvišje možne višine odobrenih sredstev posameznemu prosilcu, lahko komisija sorazmerno vsem upravičencem, ki so dosegli enako oceno, zniža višino odobrenih sredstev.
15. člen
Če uporabnik porabi sredstva nenamensko ali če je ob vlogi za dodelitev sredstev navajal neresnične podatke oziroma predložil dokumente, na katerih so napačni podatki, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
Upravičenec sme stanovanjsko enoto, za katero je pridobil sredstva, odtujiti po preteku 3 let po poplačilu posojila, za katerega je pridobil sredstva.
Upravičenec sme stanovanjsko enoto odtujiti tudi pred potekom roka, določenega v prejšnjem odstavku tega člena, če je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno, vendar ne pred poplačilom posojila, za katerega je pridobil sredstva.
V primeru, da upravičenec stanovanje odtuji pred potekom roka, določenega v drugem odstavku tega člena, mora sredstva v celoti vrniti po obrestni meri, ki velja za bančna nenamenska posojila.
16. člen
Banko za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero izbere občina po postopku javnih naročil. Z izbrano banko se sklene pogodba o medsebojnem sodelovanju ter se banko pooblasti za izpeljavo vseh postopkov, vezanih na dodelitev sredstev upravičencem, v skladu z veljavno zakonodajo.
17. člen
Sredstva niso namenjena lastnikom ali solastnikom stanovanj, odkupljenih po določilih stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 – VIII. poglavje (111.–133. člen)).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Z dnem objave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev za stanovanjsko izgradnjo v Občini Bled (Uradni list RS, št. 92/00).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-12/2011-4
Gorje, dne 7. decembra 2011
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
                            PRILOGA 1

  I. KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA VRSTNEGA REDA ZA
DODELITEV POSOJIL

  1. NAČIN REŠEVANJA STANOVANJSKEGA VPRAŠANJA
 
+--------------------------------------+-----------------------+
|        Kriterij        |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Najemnik               |           25|
+--------------------------------------+-----------------------+
|pri sorodnikih            |           20|
+--------------------------------------+-----------------------+
|pri starših v skupnem gospodinjstvu  |           16|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Solastnik               |           12|
+--------------------------------------+-----------------------+
|lastnik neprimernega stanovanja    |           4|
+--------------------------------------+-----------------------+  Pri ocenjevanju je možno izpolniti le eno rubriko. Maximalno
število točk je 25.

  2. PRIMERNOST KVALITETE SEDANJEGA STANOVANJA

+--------------------------------------+-----------------------+
|        Kriterij        |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|velikost stanovanja do 5 m2 na člana |           8|
+--------------------------------------+-----------------------+
|                   |           5|
|velikost stanovanja od 5 do 10 m2   |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|velikost stanovanja nad 10 m2     |           3|
+--------------------------------------+-----------------------+
|ni sanitarij             |           6|
+--------------------------------------+-----------------------+
|souporaba sanitarij          |           3|
+--------------------------------------+-----------------------+
|brez kuhinje             |           6|
+--------------------------------------+-----------------------+
|souporaba kuhinje           |           3|
+--------------------------------------+-----------------------+
|vlažno stanovanje           |           4|
+--------------------------------------+-----------------------+
|neprimerno stanovanje (baraka, klet, |           6|
|provizorij)              |            |
+--------------------------------------+-----------------------+

  Pri ocenjevanju je možno izpolniti več rubrik. Maximalno
število točk je 30.

  3. VRSTA DRUŽINE PROSILCA

  Upoštevale se bodo naslednje karakteristike:
  – družine z večjim številom otrok,
  – razširjene družine, ki živijo v skupnem gospodinjstvu,
  – invalidi in družine z invalidnim(i) članom (člani),
  – družine z manjšim številom zaposlenih,
  – druge posebnosti.
  Za družine z večjim številom otrok se šteje družina, v kateri
so najmanj trije otroci.
  Razširjena družina je družina, v kateri živijo v eni
stanovanjski enoti tri generacije ožjih družinskih članov
upravičenca.
  Pri invalidnosti prosilca ali člana njegove družine se
upošteva invalidnost s 100 % telesno okvaro, ugotovljena s
sklepom ali odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja v duševnem in
telesnem razvoju ali trajna nesposobnost za delo.
  Za družine z manjšim številom zaposlenih se šteje družina, v
kateri je zaposlen samo upravičenec.
  Druge posebnosti se bodo ocenile na podlagi ugotovitev
komisije.
 
+--------------------------------------+-----------------------+
|                   |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|družine z večjim številom otrok    |      10     |
+--------------------------------------+-----------------------+
|razširjene družine          |      9      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|družina z invalidnim članom      |      8      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|družine z manjšim številom zaposlenih |      7      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|druge posebnosti           |      1      |
+--------------------------------------+-----------------------+


  Pri ocenjevanju je možno izpolniti več rubrik. Maximalno
število točk je 35.

  4. ZDRAVSTVENO STANJE
 
+--------------------------------------+-----------------------+
|                   |   Število točk   |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Invalidnost z 90–100 % telesno okvaro |      10     |
|oziroma status invalid I. kat.    |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Invalidnost s 70–89 % telesno okvaro |      5      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Invalidnost s 50–69 % telesno okvaro |      3      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Invalidnost do 49 % telesno okvaro  |      1      |
+--------------------------------------+-----------------------+

  Upošteva se invalidnost prosilca ali člana njegove družine,
izkazana s sklepom ali odločbo.