Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3519. Pravilnik o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije, stran 10782.

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena in petega odstavka 64. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o obdelavi in posredovanju podatkov o tujcih, ki se zaposlijo ali delajo na ozemlju Republike Slovenije
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa način obdelave podatkov in posredovanje podatkov, ki jih na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11, v nadaljnjem besedilu: zakon) zbira in vodi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Zavod za namene, določene v prvem odstavku 19. člena in v 63. členu zakona, zbira in vodi podatke o tujcih, delodajalcih, tujih delodajalcih, pravnih ali fizičnih osebah, registriranih za opravljanje dejavnosti, ki s tujci sklepajo pogodbe o delu, in naročnikih storitev iz prvega in drugega odstavka 18. člena, iz prvega, drugega in tretjega odstavka 64. člena ter iz prvega odstavka 65. člena zakona.
II. NAČIN OBDELAVE PODATKOV V ZBIRKAH IN POSREDOVANJE PODATKOV PO NAMENIH
3. člen
Zavod lahko osebne podatke tujcev in podatke o delodajalcih in naročnikih storitev iz prvega in drugega odstavka 18. člena zakona posreduje le v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
4. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz prvega odstavka 19. člena zakona zavod obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi dostop do podatkov iz prvega in drugega odstavka 18. člena zakona.
(2) Zavod z obdelavo podatkov iz prvega in drugega odstavka 18. člena zakona zagotovi dostop do podatkov glede na države, v katerih imajo izvajalci sedež, glede na državljanstvo izvajalcev storitev, vrsto storitve ter kraj in trajanje izvajanja storitve.
(3) Zavod zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvu, pristojnemu za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat za delo) neposredno dostopni na način, določen s splošnimi akti zavoda.
(4) Zavod za pretekli mesec v prvih treh delovnih dneh tekočega meseca posreduje davčnemu organu podatke iz prvega in drugega odstavka 18. člena zakona. Zavod in davčni organ lahko z medsebojnim dogovorom podrobneje določita način posredovanja podatkov in druge tehnične podrobnosti v zvezi s tem.
5. člen
(1) Za odločanje o izdaji ali razveljavitvi delovnih dovoljenj, izdaji ali zavrnitvi soglasij k izdaji modre karte EU in za spremljanje stanja na trgu dela iz 63. člena zakona zavod zbira in vodi podatke o tujcih, delodajalcih, tujih delodajalcih, pravnih ali fizičnih osebah, registriranih za opravljanje dejavnosti, ki s tujci sklepajo pogodbe o delu, in naročnikih storitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka 64. člena ter iz prvega odstavka 65. člena zakona.
(2) Zavod inšpektoratu za delo posreduje podatke o tujih delodajalcih, ki v Republiki Sloveniji izvajajo storitve iz tretjega odstavka 64. člena zakona, skupaj s podatkom o naročniku storitve in kraju izvajanja storitve.
(3) Zavod inšpektoratu za delo, v primerih ko so v skladu s prvim odstavkom 13. člena zakona dolžni delodajalci, tuji delodajalci, pravne ali fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, zagotoviti tujcem minimalne bivanjske in higienske standarde, posreduje naslednje podatke o nastanitvi tujcev:
– firmo in sedež delodajalca,
– ime in priimek tujca,
– EMŠO tujca in
– kraj nastanitve tujca, naveden na vlogi za izdajo delovnega dovoljenja.
(4) Zavod lahko osebne podatke tujcev in podatke o delodajalcih, tujih delodajalcih, pravnih ali fizičnih osebah, registriranih za opravljanje dejavnosti, ki s tujci sklepajo pogodbe o delu, ter o naročnikih storitev, pridobljene v skladu s prejšnjim odstavkom, posreduje le v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen
(1) Za spremljanje stanja na trgu dela ter za znanstvenoraziskovalne in statistične namene iz 63. člena zakona zavod obdeluje zbirke podatkov tako, da zagotovi dostop do podatkov o številu veljavnih, izdanih in razveljavljenih delovnih dovoljenj po vseh vrstah osebnih delovnih dovoljenj, dovoljenj za zaposlitev in dovoljenj za delo, do podatkov o izdaji ali zavrnitvi soglasij k izdaji modre karte EU in do podatkov o prijavah dela tujcev, ki v skladu s 44., 45., 46. in 47. členom zakona ne potrebujejo delovnega dovoljenja.
(2) Zavod z obdelavo podatkov zagotovi, da se podatki iz prejšnjega odstavka lahko dopolnijo s številčnimi podatki o državljanstvu tujcev, spolu, starosti, izobrazbi, poklicu in dejavnostih, v katerih so tujci zaposleni.
(3) Zavod zagotovi, da so podatki iz prvega in drugega odstavka tega člena ministrstvu in inšpektoratu za delo neposredno dostopni na način, določen s splošnimi akti zavoda.
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Navodilo za obdelavo in posredovanje podatkov o tujcih, ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/08).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-26/2011
Ljubljana, dne 6. oktobra 2011
EVA 2011-2611-0010
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve