Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3484. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011, stran 10577.

Na podlagi 4. točke 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 29. 9. 2011 sprejel
D O P O L N I T E V L E T N E G A N A Č R T A
ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011
1. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 z dne 3. februar 2011 se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 1.306.113,00 EUR (PRILOGA 1).«
»V prilogi 1 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
+--------+--------------------------------------+---------------+
|Zap. št.|     Vrsta nepremičnine     | Orientacijska |
|    |                   |  vrednost  |
|    |                   |   v EUR   |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |1000 – k.o. Levec, parc. št. 97/82  |  3.570,00  |
|    |v izmeri 357 m2            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |1001 – k.o. Petrovče, del parc. št.  |  220,00   |
|    |371/9 v izmeri cca 4m2        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |995 – k.o. Šempeter v Savinjski    |  34.656,00  |
|    |dolini, parc. št. 485/32 v izmeri 912 |        |
|    |m2                  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |1003 – k.o. Zabukovica, parc. št.   |  20.000,00  |
|    |1920/2 v izmeri 363 m2 in 1920/4   |        |
|    |v izmeri 544 m2            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
V Letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2011 se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 4.221.288,00 EUR.
(PRILOGA 2).«
V prilogi 2 se v tabelo dodajo naslednje nepremičnine:
»STAVBNA ZEMLJIŠČA
+--------+--------------------------------------+--------------+
|Zap. št.|     Vrsta nepremičnine     | Orientacijska|
|    |                   |  vrednost  |
|    |                   |   v EUR  |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  42  |1001 – k.o. Petrovče, del parc. št.  |  3.025,00  |
|    |686/4 v izmeri cca 55 m2       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  43  |995 – k.o. Šempeter v Savinjski    |  71.000,00 |
|    |dolini, parc. št. 236/2 v izmeri 1.113|       |
|    |m2                  |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  44  |997 – k.o. Gotovlje, del parc. št.  |  9.700,00  |
|    |250/2 in 250/8 v skupni izmeri 194 m2 |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  45  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 2064/3,  |  51.040,00 |
|    |974/18, 974/21, 974/22 in 973/10   |       |
|    |v skupni izmeri 1.276 m2       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  46  |1020 – k.o. Pongrac, del parc. št.  |  1.500,00  |
|    |1726/2 v izmeri cca 75 m2       |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
+--------+--------------------------------------+--------------+
|Zap. št.|     Vrsta nepremičnine     | Orientacijska|
|    |                   |  vrednost  |
|    |                   |   v EUR  |
+--------+--------------------------------------+--------------+
|  19  |1020 – k.o. Pongrac, del parc. št.  |  2.348,00  |
|    |1726/2 v izmeri cca 587 m2      |       |
+--------+--------------------------------------+--------------+
                                «
3. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0003/2011
Žalec, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.