Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3481. Pravilnik o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec, stran 10575.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 s spremembami), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) je Občinski svet Občine Žalec seji dne 29. septembra 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku obremenjevanja nepremičnin v lasti Občine Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določi postopek ustanovitve služnostne pravice in višina odškodnine za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine.
(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za ustanovitev služnostne pravice na nepremičninah, ki imajo status javnega dobra.
2. člen
Pri obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami je potrebno upoštevati določila zakona in uredbe, ki urejata ravnanje s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.
3. člen
Služnostna pravica na nepremičnem premoženju je odplačna. Služnost se ustanovi s pogodbo.
II. POSTOPEK USTANOVITVE SLUŽNOSTNE PRAVICE
4. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičnem premoženju v lasti Občine Žalec je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da je nepremičnina čim manj obremenjena.
5. člen
(1) Oseba, ki želi pridobiti služnost na nepremičnem premoženju v lasti Občine Žalec, mora v vlogi za ustanovitev služnostne pravice opisno navesti namen posega in vse osnovne podatke, ki identificirajo nepremičnino ter priložiti:
– skico oziroma izsek iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase oziroma vrisom posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja služnostna pravica,
– celotno površino posega izraženo v m2 (delovni in morebitni varovalni pas), ki bo nepremičnino obremenjeval s služnostno pravico. Podatki o m2 se povzamejo iz projektne oziroma druge dokumentacije. Širina trase za zemeljski ali za zračni infrastrukturni vod ne more biti manjša od 1,00 m. Širina trase za dostopno pot ne more biti manjša od 3,00 m.
(2) Po prejemu vloge občinski organ pridobi mnenje pooblaščenega upravljavca nepremičnine.
III. DOLOČANJE ODŠKODNINE ZA SLUŽNOST
6. člen
Zavezanec za plačilo odškodnine je pravna ali fizična oseba, ki kot služnostni upravičenec na nepremičnem premoženju občine pridobiva služnostno pravico. Odškodnino je zavezanec dolžan poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma izstavitvi računa.
7. člen
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za čas uporabe se izračuna glede na m2 obremenitve nepremičnine s to služnostjo in znaša:
+--------------------------------+-----------------------------+
|LEGA              | nadomestilo/m2 obremenitve |
|                |      (EUR/m2)     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|A. STAVBNA ZEMLJIŠČA      |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|I. cona             |      15,30      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|II. cona            |      12,30      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|III. cona            |       9,90      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|IV. cona            |       7,95      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|B. OSTALA ZEMLJIŠČA       |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|kmetijska zemljišča       |       0,72      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|gozdna zemljišča        |       0,22      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|druga zemljišča         |       0,80      |
+--------------------------------+-----------------------------+
8. člen
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice ne more biti nižja kot 50 €.
9. člen
Višina odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice se določi na osnovi cenitve sodnega cenilca, v primeru:
– da višina odškodnine presega 5.000,00 EUR,
– da potek trase ali površina, obremenjena s služnostjo bistveno vpliva na zmanjšanje vrednosti oziroma možnost izrabe preostalega dela nepremičnine.
10. člen
Višina odškodnine določena v 7. členu se s sklepom župana enkrat letno (do konca januarja tekočega leta) revalorizira skladno z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za preteklo leto, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
11. člen
Plačilo odškodnine za služnost po tem odloku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov občine za škodo, ki jo služnostni upravičenec povzroči ob vzpostavitvi oziroma izvrševanju služnostne pravice.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 464-04-0055/2011
Žalec, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.