Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2011 z dne 14. 10. 2011

Kazalo

3480. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec, stran 10574.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 Odl. US: U-I-13/94-65, 45/94 Odl. US: U-I-144/94-18, 57/94, 14/95, 20/95 Odl. US: U-I-285/94-105, 63/95, 73/95 Odl. US: U-I-304/94-9, 9/96 Odl. US: U-I-264/95-7, 39/96 Odl. US: U-I-274-95, 44/96 Odl. US: U-I-98/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 Odl. US: U-I-39/95, 74/98, 12/99 Skl. US: U-I-4/99 (16/99 popr.), 36/99 Odl. US: U-I-313/96, 59/99 Odl. US: U-I-4/99, 70/00, 94/00 Skl. US: U-I-305-98-14, 100/00 Skl. US: U-I-186/00-10, 28/01 Odl. US: U-I-416/98-38, 87/01 – ZSam-1, 16/02 Skl. US: U-I-33/02-7, 51/02 – ZLS-L, 108/03 Odl. US: U-I-186/00-21, 77/04 Odl. US: U-I-111/04-21, 72/05, 100/05-UPB1, 21/06 Odl. US: U-I-2/06-22, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09, 28/10, 55/10) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 8. seji dne 29. septembra 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec
1. člen
Vsebina 1. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
»S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec (Prenova programa opremljanja – junij 2011) in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec. Ob tem ostanejo v veljavi vse kartografske priloge in podlage sedaj veljavnega Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Žalec (Prenova programa opremljanja – junij 2010)«.
2. člen
Legenda formule KP(iN) = ((A(p) · C(pi) · D(pi)) + (K · A(t) · C(ti) · D(ti))) iz 6. člena se dopolni z naslednjo manjkajočo vsebino:
»– D(pi)… delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
– C(pi)… stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem območju«
3. člen
Vsebina 7. člena se nadomesti z naslednjo vsebino:
»Skupni stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme so po višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+------------------+-------------------+-----------------------+
| Vrsta komunalne | Obračunsko območje|   Vrednost [€]   |
|   opreme   |          |            |
+------------------+-------------------+-----------------------+
|Ceste       |   OBO_C_1   |   44.700.026,67   |
+------------------+-------------------+-----------------------+
|Kanalizacija   |   OBO_K_1   |   12.382.807,46   |
+------------------+-------------------+-----------------------+
|Vodovod      |   OBO_V_1   |   27.777.597,86   |
+------------------+-------------------+-----------------------+
|Prostori za    |   OBO_PRO_1   |    502.540,00   |
|ravnanje z odpadki|          |            |
+------------------+-------------------+-----------------------+
|Javne površine in |   OBO_JP_1   |   4.164.366,54   |
|parkirišča    |          |            |
+------------------+-------------------+-----------------------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Vrsta opreme|  Oznaka  |  PP [m2]  | Vrednost  | Cena ne |
|      |obračunskega|       |  [EUR]  | enoto |
|      |  območja |       |       | (Cpi) |
|      |      |       |       | [EUR/m] |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Ceste    |  OBO_C_1 | 9.502.707,78|44.700.026,67| 4,704 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Kanalizacija|  OBO_K_1 | 3.710.839,18|12.382.807,46| 3,337 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 | 8.556.641,77|27.777.597,86| 3,246 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 | 9.502.707,78| 502.540,00 | 0,053 |
|ravnanje z |      |       |       |     |
|odpadki   |      |       |       |     |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Javne    | OBO_JP_1 | 9.502.707,78|4.164.366,54 | 0,438 |
|površine in |      |       |       |     |
|parkirišča |      |       |       |     |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Vrsta opreme|  Oznaka  | NTPO [m2] | Vrednost  | Cena ne |
|      |obračunskega|       |  [EUR]  | enoto |
|      |  območja |       |       | (Cti  |
|      |      |       |       |)[EUR/m] |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Ceste    |  OBO_C_1 | 2.714.129,19|44.700.026,67| 16,469 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Kanalizacija|  OBO_K_1 | 1.116.004,40|12.382.807,46| 11,096 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Vodovod   |  OBO_V_1 | 2.026.409,24|27.777.597,86| 13,708 |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Prostori za | OBO_PRO_1 | 2.714.129,19| 502.540,00 | 0,185 |
|ravnanje z |      |       |       |     |
|odpadki   |      |       |       |     |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
|Javne    | OBO_JP_1 | 2.714.129,19|4.164.366,54 | 1,534 |
|površine in |      |       |       |     |
|parkirišča |      |       |       |     |
+------------+------------+-------------+-------------+---------+
                                «
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0054/2011
Žalec, dne 29. septembra 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.