Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2446. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 7259.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 23/06) je župan Občine Žalec dne 24. junija 2011 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za prenovo starega mestnega jedra v Žalcu z ožjim vplivnim območjem (v nadaljevanju OPPN), ki ga je v juniju 2011 pod št. projekta 610/11 izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje.
II.
Ureditveno območje OPPN zajema zemljišča parc. št. *694, *695, 2042/1, 2042/7, 2042/8, 2042/9, 1943/4 – del, vse k.o. Žalec in 1731/1 – del k.o. Gotovlje.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 11. 7. do 9. 8. 2011. V času javne razgrnitve bo dne 13. 7. 2011 ob 16.00 uri izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec ter v časopisu Utrip ali Večer. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2011
Žalec, dne 24. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.