Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2444. Pravilnik o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (ZAKUP), stran 7256.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) ter Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03) je Občinski svet Občine Žalec seji dne 24. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (ZAKUP)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo način, pogoji, postopek in merila za oddajo zemljišč v lasti Občine Žalec v najem (zakup).
(2) Stavbna zemljišča v lasti Občine Žalec se oddajo v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
(3) Kmetijska zemljišča v lasti Občine Žalec se oddajo v zakup v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, pri čemer se višina zakupnine za kmetijska zemljišča določi po ceniku najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec (v nadaljnjem besedilu: cenik).
2. člen
(1) Zemljišča v lasti Občine Žalec, ki jih Občina začasno ne potrebuje, se oddajo v najem za določen čas največ pet let. Najemno razmerje se lahko izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let.
(2) V najem za določen čas največ enega leta se lahko oddajo tudi zemljišča, ki so zajeta v letnem načrtu razpolaganja, pa postopek javne dražbe, javnega zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe ni bil uspešno zaključen.
II. POSTOPEK ZA ODDAJO ZEMLJIŠČA V NAJEM
3. člen
(1) Zemljišče se odda v najem na podlagi neposredne pogodbe, če je predviden letni prihodek od njegove oddaje nižji od 10.000,00 €, sicer se uporabita metoda javne dražbe ali metoda javnega zbiranja ponudb ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
(2) Če je metoda javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb neuspešna, se lahko zemljišče odda v najem na podlagi neposredne pogodbe.
4. člen
Namera o oddaji zemljišč v najem se objavi na uradni spletni strani Občine Žalec, najmanj petnajst dni pred javno dražbo, javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe.
5. člen
Pisne vloge za najem zemljišča z navedbo parcelne številke in katastrske občine s priloženo mapno kopijo prosilci posredujejo na naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
6. člen
Na podlagi popolne vloge pristojni delavec občinske uprave skupaj s prosilcem opravi ogled zemljišča na terenu.
7. člen
Če je za najem istega zemljišča več interesentov, se le-to odda v najem po metodi javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, pri čemer se zemljišče odda v najem najugodnejšemu ponudniku ne glede na cene najema zemljišč po ceniku.
8. člen
(1) Občinska uprava vodi evidenco vseh zemljišč v lasti Občine Žalec in register vseh sklenjenih najemnih pogodb za zemljišča, ki so predmet oddaje v najem po tem pravilniku.
(2) Občinska uprava, pred oddajo zemljišča v najem, pridobi mnenje Mestne skupnosti oziroma Krajevne skupnosti.
III. NAJEM ZEMLJIŠČA
9. člen
(1) Zemljišče se odda v najem s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v najem.
(2) Pogodba mora vsebovati:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino najemnine,
– trajanje najemnega razmerja,
– način plačevanja najemnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja najemnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
10. člen
Najemnik ne sme oddati zemljišča v podnajem, razen izjemoma, ob izrecnem predhodnem pisnem soglasju najemodajalca.
11. člen
Najemno razmerje preneha:
– s potekom časa, za katerega je pogodba sklenjena,
– s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
– s pisno odpovedjo katerekoli pogodbene stranke,
– z odstopom najemodajalca od pogodbe,
– z neplačilom najemnine za tekoče leto,
– z ugotovitvijo javne koristi.
12. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo s 6-mesečnim odpovednim rokom.
13. člen
Najemodajalec lahko kadarkoli, brez odpovednega roka, odstopi od pogodbe, če ugotovi:
– da obstaja dolžnost vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku,
– da najemnik ne uporablja zemljišča v skladu z najemno pogodbo,
– da najemnik ne plača najemnine za tekoče leto,
– da najemnik kako drugače krši pogodbena določila,
– da zemljišče potrebuje zaradi javne koristi.
14. člen
Javna korist je izkazana, če je zemljišče namenjeno za gradnjo objektov javne infrastrukture in drugih objektov javnega pomena.
IV. ZAKUP KMETIJSKEGA ZEMLJIŠČA
15. člen
(1) Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih je predmet zakupa kmetijsko zemljišče (lahko s pripadajočimi objekti, napravami in dolgoletnimi nasadi).
(2) Zemljišče se odda v zakup s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča v zakup.
(3) Pogodba o zakupu kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: zakupna pogodba) mora vsebovati zlasti:
– zemljiškoknjižne in katastrske podatke o zemljišču),
– namen, za katerega se bo zemljišče uporabljalo,
– višino zakupnine,
– trajanje zakupnega razmerja,
– način plačevanja zakupnine ter sankcije v zvezi z neplačilom,
– način prenehanja zakupnega razmerja ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.
16. člen
(1) Doba zakupa mora ustrezati namenu uporabe zakupnega zemljišča in ne sme biti krajša kot:
– 25 let, če naj rabi zemljišče osnovanju vinogradov, sadovnjakov ali hmeljišča,
– 15 let, če naj rabi zemljišče osnovanju nasadov hitrorastočih listavcev,
– 10 let, če naj rabi zemljišče za druge namene.
(2) Prav tako lahko da zakupodajalec zemljišča v zakup za krajši čas osebi, ki se po tem zakonu ne šteje za kmeta in v primerih, ko je vložena zahteva za vrnitev nepremičnine v naravi po določbah zakona o denacionalizaciji ali drugih predpisih.
(3) Zakupna pogodba se podaljša za prvotno dogovorjeno dobo, če najmanj v šestmesečnem roku pred iztekom pogodbe nobena pogodbena stranka pisno ne odpove pogodbe razen, če se stranki dogovorita drugače.
17. člen
(1) Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
(2) Zakupna pogodba preneha tudi, če zakupno zemljišče v skladu z zakonom preneha biti kmetijsko zemljišče.
18. člen
Prednost za sklenitev zakupne pogodbe ima:
– solastnik,
– kmet, katerega zemljišče, ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se daje v zakup (kmet mejaš),
– prosilec, ki že ima sklenjeno zakupno pogodbo.
19. člen
Zakupodajalec, sme od pogodbe odstopiti, če zakupnik:
– ne rabi zemljišča kot dober gospodar,
– obdeluje zakupno zemljišče v nasprotju s sklenjeno pogodbo,
– v nasprotju z zakupno pogodbo daje zakupno zemljišče v podzakup,
– tudi po opominu zakupodajalca uporablja zemljišče v nasprotju s pogodbo ali na način, ki povzroča škodo imetju zakupodajalca,
– ne plača zakupnine v 15 dneh po prejetem opominu,
– če zasadi na zemljišču, ki ga ima v zakupu, trajne nasade ali gradi objekte brez soglasja lastnika.
V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NAJEMNIN (ZAKUPNIN) ZA ZEMLJIŠČA
20. člen
Najemnine in zakupnine od oddanih zemljišč so prihodek proračuna občine.
21. člen
(1) Višina letnih najemnin in zakupnin je določena s cenikom najema in zakupa zemljišč v lasti Občine Žalec, ki ga je potrdil Občinski svet Občine Žalec in se vsako leto poviša za indeks cen življenjskih potrebščin.
(2) V primeru, da nastopi obveznost plačila davka na dodano vrednost, ga plača najemnik oziroma zakupnik.
22. člen
Najemnina oziroma zakupnina za posamezno najemno oziroma zakupno pogodbo ne more biti nižja kot 50 €.
23. člen
Če najemodajalec odpove najemno razmerje zaradi dolžnosti vrnitve zemljišča v denacionalizacijskem postopku oziroma najemno razmerje preneha zaradi ugotovitve javne koristi, se najemniku vrne že plačana najemnina brez obresti za čas, ko zemljišča ne more več uporabljati.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Mestna skupnost in Krajevne skupnosti v Občini Žalec morajo pri oddaji zemljišč, ki so v last krajevnih skupnosti, v najem ali zakup upoštevati določila tega pravilnika.
25. člen
Vsi že začeti postopki oddaje zemljišč v najem ali zakup se izvedejo po določbah tega pravilnika.
26. člen
Že sklenjene pogodbe o najemu (zakupu) nepremičnin ostanejo v veljavi do izteka.
27. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-0054/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
Priloga 1: CENIK NAJEMA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŽALEC

Z najemnikom se sklene pogodba o oddaji zemljišča v najem v skladu s
Pravilnikom o oddajanju zemljišč v lasti Občine Žalec v najem in tem
cenikom.


+--------------------------------------------+-----------------+
|        NAMEN UPORABE        | Minimalna letna |
|                      |   €/m2    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |   2011    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|funkcionalno zemljišče k stanovanjskemu   |       0,35|
|objektu (dvorišče, parkirišče, dostopna pot,|         |
|zelenica, garaže …)             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|funkcionalno zemljišče k poslovnemu objektu |       0,69|
|(dvorišče, parkirišče, dostopna pot,    |         |
|zelenica, garaže …)             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|odprto skladišče              |       0,60|
+--------------------------------------------+-----------------+
|prodajni kioski               |      169,72|
+--------------------------------------------+-----------------+
|športna igrišča I (nogometno, lokostrelsko, |      0,0123|
|vadišča za živali …)            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|športna igrišča I (tenis, kamp, golf ...)  |     0,03473|
+--------------------------------------------+-----------------+
|reklamne table (po m2 reklamne površine)  |      20,62|
+--------------------------------------------+-----------------+
|ograjene površine za rejo živali      |      0,0123|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Letni vrtovi                |      34,39|
+--------------------------------------------+-----------------+
 
Priloga 2: CENIK ZAKUPA ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ŽALEC


+----------------------+-------------------+--------------------+
| KATASTRSKA KULTURA |   KATEGORIJA  | ZAKUPNINA V €/ha |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|     njiva    |    1–3    |    151,20    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|     njiva    |    F4–6    |    137,50    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|     njiva    |    7–8    |    116,80    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    travnik    |    1–4    |    130,60    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    travnik    |    5–8    |    103,70    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    pašnik    |    1–2    |    55,00    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    pašnik    |    3–4    |    41,20    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    pašnik    |    5–6    |    27,50    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    pašnik    |    7–8    |    13,70    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    sadovnjak   |    1–4    |    171,80    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    sadovnjak   |    5–8    |    137,40    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    vinograd    |    1–3    |    137,40    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    vinograd    |    4–6    |    123,60    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    vinograd    |    7–8    |    103,00    |
+----------------------+-------------------+--------------------+
|    hmeljišče   |    1–8    |    151,20    |
+----------------------+-------------------+--------------------+