Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2011 z dne 29. 6. 2011

Kazalo

2445. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka, stran 7258.

Na podlagi 77. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), četrtega odstavka 18. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 23. 6. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o kriterijih za odlog in obročno odplačilo komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 28/10, 33/10 – popr.).
2. člen
Naziv pravilnika se spremeni in dopolni, tako da sedaj glasi:
»Pravilnik o kriterijih za odlog plačila, oprostitve, olajšave in obročno odplačilo komunalnega prispevka«.
3. člen
Dopolni se 1. člen tako, da se za besedo Žalec doda besedilo: »in določa kriterije za oprostitve in olajšave pri odmeri komunalnega prispevka«.
4. člen
V drugem odstavku drugega člena se številka »6« nadomesti s številko »24«.
5. člen:
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo stanovanjske hiše, prilagojene stalnemu bivanju invalidnih oseb – paraplegikov ali tetraplegikov do sorazmerne višine solastniškega deleža osebe iz pete alineje tega člena, pod naslednjimi pogoji:
– da gre za gradnjo enostanovanjske stavbe;
– da je iz PGD projekta, priloženega vlogi za odmero komunalnega prispevka, razvidno, da je načrtovana stanovanjska hiša, ki se uvršča med objekte vrste Enostanovanjske stavbe (faktor dejavnosti objekta 1) in da je prilagojena bivanju invalidnih oseb;
– da neto tlorisna površina objekta ne presega 150 m2;
– da površina gradbene parcele, ki se upošteva v odmeri komunalnega prispevka, ni večja od 600 m2;
– da je investitor ali eden od soinvestitorjev hkrati tudi lastnik ali solastnik nepremičnine, za katero se odmerja komunalni prispevek in je invalidna oseba – paraplegik ali tetraplegik, kar oseba dokazuje z odločbo ZPIZ-a ali medicinsko dokumentacijo;
– da oseba iz prejšnje alineje tega člena v preteklosti še ni uveljavila olajšave ali oprostitve pri plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec.
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka vloži zahtevek za priznanje olajšave iz tega člena v roku 8 dni po vložitvi popolne vloge za odmero komunalnega prispevka.
Investitor iz pete alineje tega člena se z vložitvijo zahtevka obvezuje, da objekta, za katerega mu je bila priznana oprostitev, ne bo prodal pred potekom 10 let od dneva izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka. V primeru prodaje pred navedenim rokom se mu po uradni dolžnosti izda nadomestna odločba o odmeri komunalnega prispevka za gradnjo istega objekta.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-07-0042/2011
Žalec, dne 23. junija 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.