Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2336. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica, stran 6669.

Na podlagi 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, 5/90, in Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 13/93, 66/93 in 2/04), 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 295/11 – UPB), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB), 3. člena Odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 101/01 in 96/08) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 6. redni seji dne 15. 6. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Občini Sevnica
1. člen
V 2. členu se v Odloku o izvajanju gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanju pokopališč ter o pogrebnih svečanosti v Občini Sevnica (v nadaljevanju: odlok) doda:
– pri točki 3. Boštanj se doda naselje »del Križišča«;
– pri točki 11. Šentjanž se dodata naselji »Brezje« in »del Križišča«,
– pri točki 14. Tržišče se doda naselje »del Križišča«.
2. člen
Doda se novi tretji odstavek 35. člena, ki se glasi:
»V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena se opravi pogreb le v obsegu storitev, ki so krite iz pogrebnine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma, če umrli do teh sredstev ni upravičen, strošek pogreba krije Občina Sevnica do višine pogrebnine, ki bi jo kril zavod.«
3. člen
V 68. členu se zneski glob za prekrške spremenijo v veljavno valuto, in sicer se znesek »20.000 SIT« spremeni v »83,46 EUR«, znesek »100.000 SIT« se spremeni v »417,29 EUR«, znesek 10.000 SIT« pa se spremeni v »41,73 EUR«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0027/2011
Sevnica, dne 16. junija 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.