Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko, stran 6605.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr. in 20/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 30. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bizeljsko (Uradni list RS, št. 36/97, 50/98, 23/99 in 64/07) se spremeni besedilo 5. člena tako, da se glasi:
»Zavod se vpiše v razvid, ki ga vodi ministrstvo pristojno za predšolsko vzgojo oziroma šolstvo.«
2. člen
Spremeni se 18. člen tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, in sicer na predlog učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter reprezentativnih sindikatov oziroma zbora delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda se izvoli tako, da štirje izvoljeni člani predstavljajo in zastopajo strokovne delavce šole in vrtca, enega člana delavcev pa se izvoli izmed upravno-administrativnih in tehničnih delavcev zavoda.
Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Ravnatelj je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev oziroma varovancev v zavodu.
Prvo konstitutivno sejo skliče ravnatelj v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata Občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega Občinskega sveta ali v drugih primerih, če Občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja v zavodu oziroma organizacijski enoti zavoda, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
3. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– programski učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Strokovni organi v notranji organizacijski enoti Vrtca pri Osnovni šoli Bizeljsko sta vzgojiteljski zbor in strokovni aktiv vzgojiteljev.«
4. člen
V prvem in drugem odstavku 24. člena se črta besedna zveza »učiteljsko-vzgojiteljski zbor« in se nadomesti z besedno zvezo »učiteljski in vzgojiteljski zbor«.
5. člen
Doda se nov 24.a člen, ki se glasi:
»Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem programu in drugi strokovni delavci, ki sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«
6. člen
V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja zavod.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole oziroma vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja v vzgojno izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole oziroma vrtca,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo oziroma vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2011
Brežice, dne 30. maja 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.