Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2314. Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice, stran 6613.

Občinski svet Občine Brežice je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10, 36. člena in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) na 7. redni seji dne 6. 6. 2011 sprejel
S K L E P
o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice
1. člen
(1) Ta sklep ureja način zagotavljanja toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice, Trg izgnancev 12 in v objektu Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, še posebej pa določa:
– organizacijsko zasnovo zagotavljanja toplote in potrebnih aktivnosti vezanih na prenovo kotlovnic,
– pogoje za zagotavljanje toplote iz kotlovnic,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– način financiranja zagotavljanja toplote,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za zagotavljanje dobave toplote,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in nemoteno zagotavljanje toplote.
(2) S tem sklepom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in je v delu, ki se nanaša na predmet in pogoje za zagotavljanje dobave toplote iz prvega odstavka tega sklepa, tudi koncesijski akt.
2. člen
(1) Dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo za uporabnike, katerih prostori se ogrevajo iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice obsega:
– sanacijo obeh kotlovnic z zamenjavo kotlov in energenta za ogrevanje,
– rekonstrukcijo prostorov kotlovnic,
– upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnic,
– priključevanje uporabnikov na kotlovnico,
– prenos toplotne energije do uporabnikov.
(2) Naloge iz prve alinee prejšnjega odstavka obsegajo tudi odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnic, redno izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice.
(3) Naloga iz prve alinee prvega odstavka tega člena obsega izgradnjo vseh elementov kotlovnice, ki so potrebni za možnost prenosa toplotne energije do uporabniških naprav.
(4) Naloga iz tretje alinee prvega odstavka tega člena obsega obratovanje in s tem povezano zagotavljanje in prodajo toplotne energije uporabnikom skladno s tarifnim sistemom.
(5) Predmet nalog iz prvega odstavka tega člena so tudi vse druge naloge in dejavnosti, ki so s ciljem zagotavljanja toplote neločljivo povezane.
3. člen
(1) Dobava toplote iz kotlovnice se opravlja na podlagi podelitve koncesije osebi zasebnega prava (v nadaljevanju: koncesionar).
(2) Območje izvajanja predmeta iz tega sklepa je vezano na kotlovnici v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice.
4. člen
(1) Uporabniki storitve zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice so Občina Brežice, Dijaški dom Brežice, Knjižnica Brežice in Prosvetni dom Brežice.
(2) Uporabniki toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice so dolžni s koncesionarjem skleniti ustrezno pogodbo o zagotavljanju dobave toplote iz kotlovnic.
(3) V primeru sprememb uporabnikov iz prvega odstavka tega člena, so vsakokratni novi uporabniki dolžni upoštevati obvezost iz drugega odstavka tega člena.
5. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Za koncesionarja je lahko izbrana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– razpolaga z ustreznimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo vseh aktivnosti iz 2. člena tega sklepa,
– razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti oziroma jo bo pridobil v roku 4 mesecev od podelitve koncesije,
– predloži celovit projekt izgradnje toplotnega omrežja za območje iz 3. člena tega sklepa in načrt vzdrževanja kotlovnic,
– predloži predlog vgradnje strojnih instalacij in priključitev kotlovnic na omrežje ter načrt vzdrževanja,
– predloži predlog sistema cen za dobavo toplote, skladen z zakonom in drugimi predpisi.
6. člen
V okviru svoje pristojnosti izda koncedent pooblastilo koncesionarju za pridobitev gradbene dokumentacije, soglasje h gradnji in priključitvi in soglasje k uporabnemu dovoljenju.
7. člen
(1) Koncesionar mora dejavnost proizvodnje in zagotavljanja toplote izvajati neprekinjeno in jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom ali odredbo koncendenta.
(2) Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz kotlovnic se sprejmejo skupaj s koncesijsko pogodbo.
8. člen
(1) Koncesionar pridobi izključno pravico dobavljanja toplote na območju iz 3. člena tega sklepa. Na podlagi te izključne pravice ima koncesionar pravico in dolžnost priključiti na omrežje uporabnike iz 4. člena tega sklepa.
(2) Koncesionar pridobi tudi izključno pravico gradnje in upravljanja s kotlovnico na območju iz 3. člena tega sklepa.
9. člen
(1) Občina Brežice kot javni partner (v nadaljevanju: koncedent) podeli koncesionarju zlasti naslednja pooblastila:
– pravico upravljanja, obratovanja in vzdrževanja kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice.
(2) Koncedent lahko določi koncesionarju tudi druga, na predmet tega sklepa, vezana pooblastila, ki se opredelijo v koncesijski pogodbi.
10. člen
(1) Koncesionarju se koncesija podeli za obdobje največ 15 let.
(2) Koncesijsko razmerje se prične z dnem sklenitve koncesijske pogodbe oziroma v skladu z njenimi določili.
(3) Vse naprave in oprema, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, s prenehanjem koncesijske pogodbe neodplačno preidejo v last koncedenta.
11. člen
Dobavljena toplota se obračunava na podlagi sistema cen, ki se določi v koncesijski pogodbi.
12. člen
Koncesionar ni dolžan plačevati koncesijske dajatve koncedentu.
13. člen
Koncesionar se v koncesijski pogodbi zaveže, da bo kot dober gospodar sklenil z zavarovalnico zavarovalne pogodbe za zavarovanje infrastrukture, objektov, naprav in rizikov, povezanih z izvajanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije.
14. člen
(1) Koncesionar izvede celotno investicijo sanacije obeh kotlovnic z zamenjavo kotlov in energenta za ogrevanje ter rekonstrukcijo prostorov kotlovnice, krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice v času trajanja koncesijskega razmerja. Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja.
(2) Koncesionar mora pri svojem poslovanju:
– za storitve zagotavljanja toplote voditi račun, ki je ločen od ostalih dejavnosti koncesionarja,
– pripraviti, revidirati in objaviti letne računovodske izkaze na način, kot to zahteva v času trajanja koncesije veljavna zakonodaja Republike Slovenije.
(3) Uporabniki sistema plačujejo strošek dobave toplotne energije. Način določitve cene se natančno opredeli v koncesijski pogodbi.
15. člen
(1) Koncesionarja pridobi koncedent na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Brežice.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati pogoje veljavne zakonodaje, določbe tega sklepa in ostalih aktov Občine Brežice in določbe razpisne dokumentacije, na podlagi katere bo izbran koncesionar.
16. člen
(1) Javni razpis se objavi po določbah tega sklepa v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in ob smiselni uporabi zakonodaje, ki urejajo oddajo javnih naročil.
(2) Besedilo javnega razpisa vsebinsko natančno opredeljuje sledeče postavke:
– predmet javnega razpisa in območje njegovega izvajanja,
– ime in sedež koncendenta,
– začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja,
– pogoje, ki jih mora za priznanje usposobljenosti izpolnjevati koncesionar,
– vrste dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev,
– merila in postopek za izbiro najugodnejše prijave,
– koncesijsko pogodbo,
– rok za oddajo prijav na javni razpis,
– datum, uro in kraj odpiranja prijav,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri,
– pogoje za izdajo odločbe o izbiri koncesionarja,
– druge podatke, pomembne za odločitev o izbiri koncesionarja.
17. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka na naslov koncedenta prispela vsaj ena popolna prijava.
(2) Če na razpis ne prispe nobena pravočasna prijava ali če noben od prijaviteljev ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali ne predloži dokazil o njihovem izpolnjevanju, koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel.
(3) Občina Brežice si pridružuje pravico, da na javnem razpisu ne izbere koncesionarja in da v primeru, če javni razpis iz razlogov prejšnega odstavka ni uspel, slednjega ponovi.
18. člen
(1) Strokovno komisijo, ki izvaja postopek izbire koncesionarja, s sklepom imenuje župan.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in štiri člane.
19. člen
(1) O izbiri koncesionarja odloči koncedent z odločbo v upravnem postopku. Pred izdajo odločbe o izbiri pridobi pristojni upravni organ predlog komisije, imenovane na podlagi 18. člena tega sklepa.
(2) Zoper upravno odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
20. člen
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu Občine Brežice sklene župan.
(2) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije.
21. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojna služba koncedenta (v nadaljevanju: služba). Koncesionar mora v primeru zahteve pristojni službi kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti delavcem službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem koncesije.
(2) Nadzor je lahko napovedan, nenapovedan ali stalen. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja koncesij, izvajati pa se mora praviloma le v poslovnem času koncesionarjev. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
(3) Osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
(4) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge organe in službe ali za to usposobljene pravne ali fizične osebe.
22. člen
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s sporazumnim prenosom koncesije,
– v primeru stečaja koncesionarja.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– s sporazumno razvezo ali
– z razdrtjem.
23. člen
(1) Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v rokih, določenih s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne službe za več kot 2 dni, oziroma za več kot 5 dni skupaj v koledarskem letu,
– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, predpisov, koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona,
– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali nepravilnega vzdrževanja kotlovnice in naprav po izključni krivdi koncesionarja,
– če koncesionar ni vodil svojega poslovanja skladno s tem sklepom,
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje koncesije,
– če je v javnem interesu, da se dejavnosti oskrbe s toploto prenehajo izvajati kot koncesionirana dejavnost.
(2) V primerih iz druge, četrte in pete alinee prejšnjega odstavka lahko koncedent odvzame koncesijo šele, če koncesionar po pisnem opozorilu ponovi kršitve.
24. člen
(1) Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije, koncedent pa v določenem obsegu prevzame naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil za namen izvajanja javne službe.
(2) Podrobnejša vprašanja odkupa iz prejšnjega odstavka se uredijo s koncesijsko pogodbo.
(3) Odkup koncesije je lahko tudi prisilen. Za prisilen odkup koncesije se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se določa po predpisih o razlastitvi.
25. člen
(1) Koncesionar lahko predmet koncesije prenese na drugo osebo samo s predhodnim pisnim soglasjem koncedenta.
(2) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovorijo primeri, ko je prenos opravljanja dejavnosti dovoljen brez soglasja druge stranke in obseg, v katerem se ta prenos lahko opravi.
26. člen
Vse naprave, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, preidejo s prenehanjem ali odvzemom koncesijske pogodbe v last koncedenta.
27. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-2/2011
Brežice, dne 6. junija 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.