Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1482. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja, stran 2042.

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o gospodarskih družbah, statuta Občine Brezovica, ter v skladu z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Brezovica, Občinski svet občine Brezovica dne 18. 4. 1996 sprejema naslednji
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S sprejemom tega odloka, Občina Brezovica ustanovi javno podjetje, družbo z omejeno odgovornostjo, ki opravlja dejavnost iz tega odloka kot gospodarsko javno službo.
2. člen
Ta odlok, ki ima hkrati naravo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, vsebuje tudi naslednje določbe, ki zadostijo določbam zakona o gospodarskih družbah:
– navedbo ustanovitelja družbe,
– firmo, sedež in dejavnost družbe,
– znesek osnovnega kapitala in osnovnega vložka,
– razmerja med ustanoviteljem kot edinim družbenikom in družbo,
– način upravljanja družbe,
– ostale določbe, pomembne za delo družbe.
3. člen
Ustanovitelj družbe in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brezovica, Tržaška 390, Brezovica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).
4. člen
Javno podjetje se ustanavlja za nedoločen čas.
II. FIRMA IN SEDEŽ
5. člen
Javno podjetje posluje z naslednjo firmo:
Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Skrajšana firma je: Komunala d.o.o. Brezovica
Sedež podjetja je: Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
Dejavnosti javnega podjetja so naslednje:
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
F/45.21 Splošna gradbena dela,
G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
G/52.74 Druga popravila,
O/90.00 Storitve javne higiene,
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah,
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela,
O/93.04 Pogrebne storitve,
O/93.05 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še javna pooblastila in naloge, ki so mu zaupane kot izvajalcu gospodarske javne službe. V manjšem obsegu podjetje, brez vpisa v sodni register, opravlja tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarske dejavnosti, ki se podrobneje opredelijo v statutu podjetja.
IV. OSNOVNI KAPITAL
7. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 1,500.000 SIT.
Osnovni kapital je zagotovljen z enim osnovnim vložkom, ki ga v celoti zagotovi ustanovitelj.
Poslovni delež pripada ustanovitelju, oziroma družbeniku v enakem delu, kot je lastnik osnovnih vložkov, torej en poslovni delež v višini 1,500.000 SIT.
8. člen
Družbenik odgovarja družbi za škodo, ki je povzročena namenoma ali iz hude malomarnosti, in ki je nastala zaradi njegovega škodljivega ravnanja ob ustanovitvi družbe.
9. člen
Objekte in naprave, namenjene za izvajanje gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), ter vsa osnovna in obratna sredstva, potrebna za začetek poslovanja javnega podjetja, zagotovi ustanovitelj.
V. ODLOČANJE V DRUŽBI
10. člen
Organi odločanja v podjetju so naslednji:
– občinski svet,
– nadzorni svet,
– direktor.
11. člen
Občinski svet, kot organ ustanovitelja in edinega družbenika, Občine Brezovica, na sejah odloča o vprašanjih, ki po zakonu o gospodarskih družbah sodijo v pristojnost skupščine, ter o vprašanjih, ki po tem zakonu sodijo v pristojnost edinega družbenika, predvsem pa:
– o povečanju osnovnega kapitala ob razširitvi poslovanja družbe ali zaradi drugih gospodarskih razlogov,
– o vključitvi morebitnih drugih družbenikov v družbo,
– o znižanju osnovnega kapitala,
– potrjuje letne programe, finančne načrte in zaključne račune javnega podjetja,
– odloča o delitvi in uporabi dobička in o kritju izgub,
– odloča o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje člane nadzornega organa,
– daje soglasja k najemanju kreditov,
– o drugih vprašanjih, o katerih odloča skupščina, oziroma ustanovitelj,
– o spremembah dejavnosti javnega podjetja.
– sprejemu letne bilance stanja in izkaza uspeha in razdelitvi dobička,
– vračanju naknadnih vplačil,
– postavitvi in odpoklicu direktorja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju,
– drugih zadevah, za katere določa to zakon.
Družbenik odloča tudi o:
– vplačilu dodatnih sredstev, če nastanejo potrebe po dodatnih sredstvih in ne gre za zvišanje osnovnega kapitala,
– dodatna sredstva se opredelijo kot poseben pravni posel, praviloma kot posojilna pogodba in se v sklepu opredelijo vsi elementi, ki so potrebni za tako pogodbo,
– sprejemu delovnih načrtov in programov ter splošnih aktih družbe,
– navodilih in smernicah za delo direktorja,
– drugih zadevah, za katere določa to zakon.
V statutu podjetja se tudi določi, ali se pristojnosti za odločanje v navedenih primerih prenesejo na drug pooblaščeni organ.
12. člen
Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov podjetja.
Nadzorni svet javnega podjetja šteje pet članov, ki so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Volitve in imenovanje članov nadzornega sveta se ob upoštevanju zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, uredijo s statutom podjetja.
13. člen
Direktor podjetja na lastno odgovornost vodi posle podjetja in ga zastopa. Direktor zastopa podjetje z omejitvami, ki bodo opredeljene v statutu podjetja.
Direktorja podjetja imenuje in razrešuje ustanovitelj in edini družbenik podjetja in sicer preko občinskega sveta.
14. člen
Vsa preostala vprašanja, ki se tičejo predvsem imenovanja in razrešitve organov, načina odločanja, pristojnosti, pravic in obveznosti v organih odločanja in niso že vsebovana v statutu Občine Brezovica, bodo podrobneje opredeljena s statutom podjetja.
VI. PROGRAMIRANJE IN POSLOVNA POLITIKA
15. člen
Javno podjetje določa lastno strategijo razvoja in letni gospodarski razvoj za načrten dolgoročen in stabilen razvoj. Osnova za izdelavo dokumentov in sprejem odločitev so analize stanja v podjetju in okolju, pri čemer se upošteva sodobne trende na področju razvoja tehnike in tehnologije opravljanja komunalnih storitev, možnosti trga ter finančnih možnosti podjetja.
Podjetje mora izdelati program za obvladovanje kakovosti opravljanja storitev in poslovanja. S tem programom predpiše metode in sredstva kontrole kakovosti storitev. Določi način zbiranja pritožb, pripomb, pohval in predlogov uporabnikov, način obvladovanja stroškov poslovanja. Program sprejme ustanovitelj.
VII. FINANCIRANJE
16. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek na naslednje načine:
– s ceno proizvodov in storitev, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– s sredstvi proračuna za sofinanciranje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb,
– s sredstvi občinskega proračuna za sofinanciranje obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb,
– z javnimi prispevki,
– s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili,
– z drugimi viri.
VIII. LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZ IN DOBIČEK
17. člen
Direktor je dolžan skladno s predpisi zagotoviti pripravo letnega računovodskega izkaza, poslovno poročilo in predlog o delitvi dobička oziroma pokrivanju izgube.
Predlog direktorja preizkusi nadzorni svet podjetja, preden se posreduje ustanovitelju.
IX. SPLOŠNI AKTI DRUŽBE
18. člen
Občinski svet občine Brezovica sprejme statut javnega podjetja, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje podjetja, delovanje in odločanje organov in druga vprašanja.
Občinski svet, nadzorni svet ali direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte.
Splošni akti iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti v nasprotju s tem odlokom.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Za v.d. direktorja se do dokončnega konstituiranja organov podjetja in izvedbe razpisa, največ pa za dobo enega leta, imenuje Repar Janeza.
20. člen
Ta odlok istočasno velja kot akt o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o..
21. člen
Za izvedbo postopka vpisa podjetja v sodni register, bo poskrbel v.d. direktorja podjetja.
22. člen
Z dnem ustanovitve Javnega komunalnega podjetja d.o.o. Brezovica preneha veljati samoupravni sporazum o ustanovitvi vodovodnega odbora Podpeč, Notranje in Vnanje gorice.
23. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20/96
Brezovica, dne 18. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica
Leopold Pristavec l. r.