Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1996 z dne 10. 5. 1996

Kazalo

1484. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 1996, stran 2044.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Brežice na 17. seji dne 25. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 1996
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S proračunom Občine Brežice za leto 1996 se zagotavljajo sredstva za financiranje zagotovljene porabe ter drugih nalog v skladu z zakonom o financiranju občin.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna Občine Brežice za leto 1996 znašajo:
.                          v 000 SIT
------------------------------------------------------------------
          Bilanca prihodkov     Račun
           in odhodkov     financiranja
------------------------------------------------------------------
Prihodki         1,346.305
Odhodki          1,522.044     76.000
Primanjkljaj        175.739     76.000
------------------------------------------------------------------
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se v letu 1996 izloči 0,5% v stalno proračunsko rezervo.
4. člen
V proračunu občine se zagotovijo sredstva za tekočo proračunsko rezervo, ki se uporablja za nepredvidene naloge ali pa naloge, za katere ni bilo predvidenih dovolj sredstev.
O uporabi tekoče proračunske rezerve odloča župan občine.
II. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo tudi za namene sofinanciranja projektov, ki bodo odobreni, na podlagi razpisov na državni ravni.
6. člen
Uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt. Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva za posamezne namene, razen za namene iz drugega odstavka 5. člena tega odloka.
7. člen
Sredstva za izvajanje programov in za delo se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
8. člen
Sredstva za plače delavcem in funkcionarjem se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Sprememba osnove za obračun plač v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije se sprotno upošteva tudi pri izračunu dotacij za delovanje krajevnih skupnosti po sprejeti metodologiji.
9. člen
Sredstva amortizacije se uporabljajo po sprejetem programu.
10. člen
Uporabniki morajo nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter storitve oddajati s pogodbo na podlagi javnega razpisa, za kar je odgovorna odgovorna oseba uporabnika. Uporabnik sme oddati izvajalska dela brez javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 SIT.
11. člen
Pogodbe za nabavo opreme, za investicijska in vzdrževalna dela, storitve ter subvencije, ki bodo opravljene v tekočem letu, lahko uporabniki sklepajo le do 12. decembra tekočega leta.
12. člen
Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o izvajanju dogovora o uskladitvi interesov glede bodoče namembnosti nepremičnin nekdanje JA, sedaj v lasti obrambnega Ministrstva Slovenije v Občini Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Centrom za razvoj Posavja, je odgovorna strokovna služba oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Brežice, sklenjene med Občino Brežice in Komunalno stanovanjskim podjetjem Brežice, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve.
Za nadziranje izvajanja pogodbe o pobiranju komunalne pristojbine na mejnih prehodih, je odgovorna strokovna služba Oddelka za gospodaske javne službe in gospodarske zadeve.
13. člen
Nosilci sredstev proračuna po posebnem delu so:
Urad župana za: reprezentanco, prevzem pokroviteljstev, krajevne skupnosti, stroške občinskih praznovanj, sredstva za politične stranke, stroške delovanja Občinskega sveta, stroške za delo Občinske uprave – plače, zaščito in reševanje, požarno varnost.
Oddelek za splošno pravne zadeve in družbene dejavnosti za: osnovno izobraževanje, otroško varstvo, kulturo, šport, raziskovanje, zdravstvo, grobišča, socialno varstvo.
Oddelek za gospodarske javne službe in gospodarske zadeve za: upravljanje in gospodarjenje z občinskim premoženjem, investicije in investicijsko vzdrževanje ter opremo občine, materialne stroške Občinske uprave, promocijo gospodarstva, kmetijstvo, turizem, komunalno infrastrukturo in nadzor, ceste, varstvo okolja, stanovanjsko gospodarstvo, stavbna zemljišča, malo gospodarstvo, obrt, trgovino.
Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj za: sredstva za planske dokumente, prostorsko izvedbene načrte in prostorsko ureditvene pogoje, lokacijske dokumentacije, geodetske podlage za program prostorsko – izvedbenih aktov občine, energetsko svetovanje in vzpostavitev prostorskega geoinformacijskega sistema občine.
lII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računih Občine Brežice upravlja župan. Prosta denarna sredstva morajo biti naložena tako, da so na razpolago, če se pokaže potreba. Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vplačujejo v proračun.
15. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk posameznega področja proračuna. Spremembe je mogoče izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
Izjemoma o prenosu sredstev med posameznimi nameni, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva občinskega proračuna, odloča župan, o čemer obvesti Odbor za proračun in finance.
16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo, ki ne sme presegati 5% sprejetega proračuna in mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan, ki o tem poroča svetu na seji.
17. člen
Stalna proračunska rezerva, ki se oblikuje v skladu s 3. členom odloka o proračunu Občine Brežice, se uporablja:
– za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma preprečevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci;
– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno;
– za kritje proračunskega primanjkljaja.
18. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil, o čemer odloča svet.
Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom.
Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona.
19. člen
Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odločitve.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-20/95
Brežice, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.