Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011

Kazalo

2034. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011, stran 5645.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. seji dne 24. 5. 2011 sprejel
O D L O K
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2011 (Uradni list RS, št. 105/10) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     |   Rebalans|
|                         |  proračuna|
|                         | za leto 2011|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  4.422.017|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.326.528|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.473.065|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.353.841|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    55.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    64.224|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   853.463|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    45.000|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |     300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |     3000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |    45.000|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   760.163|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   811.371|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      0|
|    |sredstev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   811.371|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  1.284.118|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   559.310|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   724.808|
|    |proračuna iz sredstev EU         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |783 Prejeta sredstva iz proračune EU   |      0|
|    |za kohezijsko politiko          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  5.177.017|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  1.335.640|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   305.126|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    47.797|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   933.567|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Obresti               |    18.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    31.150|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |   860.820|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    38.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   450.660|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    73.944|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   298.216|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.968.057|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  2.968.057|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    12.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Invest. transferi pravnim in     |    3.500|
|    |fizičnim osebam, ki niso prorač.     |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    9.000|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |   –755.000|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|    |IN NALOŽB                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |      0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|    |V.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   850.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   850.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |  95.000,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga       |  95.000,00|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |      0|
|    |RAČUNIH                 |       |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   755.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   755.000|
|    |(VI.+VII.-VIII.-IX.)           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |   953.153|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin do višine 850.000,00 €, in sicer za investicijo Vrtec Dobrna, Prenova centra Dobrne – ureditev trga in Tica – južni del, Prenova centra Dobrne – ureditev trga in Tica – severni del, urejanje javne komunalne infrastrukture, nakup večstanovanjskega objekta Dobrna 15 s pripadajočim stavbnim zemljiščem in za nabavo gasilnega vozila GVC 24/50.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2011-6(6)
Dobrna, dne 24. maja 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.